Zohor

Zohor

(146 m n.m.), 900 51, 3 050 obyvatelov

Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1314, kedy sa obec spomína ako Sahur. Bola poddanskou osadou pajštúnskeho panstva a v polovici 16. stor. jej obyvateľstvo doplnili chorvátski osadníci. Už od 18. stor. sa tu pestovali konope, s ktorými Záhorčania obchodovali v celom Rakúsko-Uhorsku. Časť remeselníkov vyrábala metly, niektorí sa živili rybolovom. Obec je známa pestovaním zeleniny, najmä cibule.

Pozoruhodnosti: rím. kat. kostol sv. Margity Antioch postavený na starších základoch v r. 1893, kaplnka z konca 18. stor. v neorománskom slohu.