Tvorba a implementácia kompletného podnikateľského projektu v agrosektore

Tvorba a implementácia kompletného podnikateľského projektu v agrosektore

Ing. Miroslav Babinský - Agriprogres s.r.o.

Príprava a realizácia podnikateľských projektov musí vychádzať z naplňovania podnikateľskej stratégie firmy a predpokladov na rozvoj v danom regióne. Kvalitná príprava týchto projektov je pritom jedným z primárnych predpokladov dosiahnutia podnikateľského úspechu. Vlastnú prípravu a realizáciu projektu od identifikácie určitej základnej myšlienky až po rozbehnutie prevádzky treba chápať ako určitý sled udalostí prechádzajúci cez tri fázy: predinvestičnú, investičnú a prevádzkovú.

A) Predinvestičná fáza

Predinvestičná fáza môže v značnej miere ovplyvniť úspech či neúspech daného projektu, pretože už v tomto štádiu sa dajú získať informácie z oblasti marketingu, technicko - technologickej stránky realizácie projektu a predovšetkým finančnej a ekonomickej situácie podniku. Aj keď spracovanie takejto štúdie uskutočniteľnosti nie je lacnou záležitosťou, nemalo by odradiť od starostlivej prípravy projektu, pretože sa ňou môže predísť značným stratám spojeným s vložením prostriedkov do neperspektívneho projektu. Predinvestičná fáza znamená predovšetkým identifikáciu podnikateľských príležitostí, ich posúdenie a následné vyhodnotenie pred podrobným spracovaním do podoby podnikateľského projektu. Určitou formou je spracovanie štúdie uskutočniteľnosti. Výsledkom vyhodnotenia štúdií je prvá selekcia a predbežný výber projektov a ich variantov.

B) Investičná fáza

Investičná fáza zahrňuje väčší počet činností, ktoré tvoria náplň vlastnej realizácie projektu, a to:

  • vytvorenie právnej, finančnej a organizačnej základne pre realizáciu projektu,
  • spracovanie projektovej dokumentácie,
  • vyhodnotenie cenových ponúk a výber dodávateľa,
  • získavanie pozemkov a výstavba budov,
  • zabezpečenie marketingových činností,
  • nábor a vyškolenie pracovníkov,
  • kolaudáciu a skúšobnú prevádzku.

stiahnuť celý dokument