Marketing a jeho úloha vo vinohradníctve a vinárstve

MARKETING A JEHO ÚLOHA VO VINOHRADNÍCTVE A VINÁRSTVE

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Katedra marketingu, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

1. Marketing ako metóda riadenia

Otázky uplatňovania marketingu ako spôsobu riadenia sú aktuálne vo všetkých podnikateľských aktivitách. Tak je tomu i pri špecifickom produkte ako je víno, ktoré má osobitné postavenie v ponuke produktov agropotravinárskych podnikov. Marketing sa zameriava na rozhodovacie procesy vo výrobe i v obchode s cieľom uspokojovať vyrábanou produkciou súčasné i budúce potreby spotrebiteľa pri rešpektovaní celospoločenských potrieb. Marketing zahŕňa všetky činnosti spojené so situáciami, ktoré sa vytvárajú na ceste od idey výrobok vyrábať, cez jeho výrobu až po predaj konečnému spotrebiteľovi.

Chápanie marketingu ako podnikateľskej filozofie vychádza z presvedčenia, že výhodný predaj a uspokojivú návratnosť vynaložených prostriedkov možno najlepšie dosiahnuť poznávaním, akceptovaním a riešením problémov zákazníka. Výsledkom takéhoto prístupu k podnikaniu je ponuka takých výrobkov a služieb, v ktorých je vložená znalosť potrieb a cez ňu majú výrobky reálnu šancu uplatniť sa na trhu. Marketing je v praxi uplatňovaný tiež ako určitý systém podnikateľských aktivít, ktoré prechádzajú každou podnikovou činnosťou, každým podnikovým rozhodnutím o výrobku. Zahŕňa tieto činnosti:

  • systematický marketingový výskum,
  • prognózovanie a plánovanie predaja vrátane s ním súvisiacich aktivít,
  • vypracovanie marketingovej stratégie podniku,
  • realizácia aktivít pri predaji výrobkov, ako aj komunikácia s výrobnými a obchodnými partnermi.

Výkon marketingovej činnosti v podnikaní smeruje k naplneniu marketingových cieľov podniku. Tie vychádzajú z podnikových zámerov a predstáv. Sú formulované v súlade s podnikovou stratégiou, ktorá je určovaná poslaním podniku a potrebami zákazníkov. Marketingové ciele v praxi sú stanovené vo forme ekonomických trhových a psychologických cieľov.

stiahnuť celý dokument