Aktuálne otázky ekologickej produkcie hrozna a vína v EÚ

Aktuálne otázky ekologickej produkcie hrozna a vína v EÚ

Dipl. Ing. Ján Domin, riaditeľ Víno Natural Domin&Kušický, Veľký Krtíš, Poľná 5
Príspevok do diskusie

V súčasnosti sa ekologická produkcia a spracovanie potravín riadi nariadením Rady Európy č. 834/2007 a 899/2008. Nariadenie 479/2008 o spoločnom trhu s vínom zahrňuje produkciu v rôznych klimatických zónach a určuje vhodné ekologické praktiky a aditíva.

Koncom leta t. r. by malo byť odsúhlasené nariadenie, ktoré zjednocuje národné legislatívy v tom normy, produkciu, spracovanie, kontrolu a najmä označovanie výrobkov pre všetky štáty EÚ v zhode. Veríme, že jednotne aj v limitoch podpory ekologického hektára tak ako je to v Nemecku alebo v Rakúsku...

Aktivity a pozornosť pre túto činnosť zo strany EÚ sa odôvodňuje nárastom plôch ekologicky obrábanej pôdy (20 mil. ha Európa a takmer 50 mil. ha svet) ale aj hrozna, ktoré na prelome storočia nedosahovalo 15 tisíc ha v súčasnosti takmer 60 tisíc ha, svet takmer 100 tisíc ha.

Programovaná starostlivosť EÚ o rozvoj ekologickej činnosti na pôde a spracovania potravín z tejto plochy je súčasťou programu Environment, ochrany životného prostredia, trvale udržateľného rozvoja a znižovanie tempa globálneho oteplenia a ich následkov komplexne.

EÚ už roky udáva smer a je na čele svetového spoločenstva v riešení týchto otázok normatívami. Napríklad, limitovaním emisií z priemyselnej výroby, tlak v znižovaní emisií u dopravných prostriedkov, znižovanie podielu fosílnych palív a ich nahrádzanie obnoviteľnými zdrojmi. Všeobecne o znižovaní podielu CO2 a iných skleníkových plynov z ľudskej činnosti a potrieb. Sem môžeme zaradiť aj poľnohospodárstvo a jeho záťaže (okrem palív) na pôde vo forme priemyselných hnojív, pesticídov, dusitanov a dusičnanov a iných odpadov a ich následné splavovanie do riek a morí, kde narušujú ekotop so spätnou väzbou na celé ľudstvo... (aby som okrem poznaných atakov na prírodu uviedol najnovšie výsledky výskumu na pohľad malichernej udalosti, keď z prirodzených výlučkov žien užívajúcich antikoncepčné prípravky, ktoré sa v bežných čističkách odpadných vôd nerozložia, pôsobia nepriaznivo až katastroficky na rozmnožovanie rýb a iných živočíchov v riekach a moriach).

stiahnuť celý dokument