II.kolo

medzinárodný informačno - odborný
seminár pod názvom

Súčasné a perspektívne trendy vo vidieckom turizme a agroturizme v rámci jednotnej Európy“. II.kolo
Cieľom seminára je poskytnúť podnikateľským subjektom v poľnohospodárstve, vidieckom turizme a agroturizme ako i verejnej správe a združeniam CR najnovšie vedecké, teoretické a praktické skúsenosti, zručnosti a návyky

Niektoré skúsenosti z  vidieckej turistiky v  rakúskom Burgenlande

Ing. František Mach CSc.

Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky Modra

/Informácia o štúdijnej ceste/


V minulom roku sa uskutočnila pod odbornou garanciou Sekcie turizmu MH SR študijná cesta do rakúskej spolkovej republiky Burgenland. Pod názvom „Význam a úloha turizmu pre jednotlivé regióny aj v čase hospodárskej krízy“ organizátori podujatia CASTELAN, n. o. Žilina pripravili zaujímavý program pre pracovníkov odborov regionálneho rozvoja jednotlivých VÚC, zástupcov združení CR, primátorov, starostov a ďalších odborných pracovníkov CR. Študijná cesta priniesla pre účastníkov veľa podnetov na ich uplatnenie v podmienkach ďalšieho rozvoja cestovného ruchu na Slovensku.

čítať ďalej.....                                                                                 stiahnuť

Agroturistika vo vinohradníckych regiónoch Slovenska

Ing. František Mach, CSc., Ing. Miroslav Senka

Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky Modra


Vinohradnícka výroba na Slovensku má bohatú tradíciu, najmä vo vhodných prírodných podmienkach s teplým podnebím a na juh orientovanými svahmi, ako napríklad pod Malými Karpatmi. Ešte v začiatku 90. rokov bolo na Slovensku viac ako 30.000 ha. rodiacich vinohradov. Dnes je výmera vinohradov intenzívne obrábaných a rodiacich len okolo 10.000 ha.


čítať ďalej...                                                                                  stiahnuť

Rozvoj vidieckej turistiky v rámci Malokarpatskej vínnej cesty

Ing. František Mach CSc.

Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky Modra


Vo februári 2011 uplynulo 15 rokov od založenia Združenia Malokarpatská vínna cesta. Je to príležitosť vrátiť sa o niekoľko rokov späť, pospomínať na začiatky tvorby turistického produktu Vínne cesty v Malokarpatskom regióne. S myšlienkou vybudovať „Malokarpatskú vínnu cestu“ /MVC/ prišli nadšenci turistiky v Modre. Zo štúdia literatúry a návštevy rôznych miest v Rakúsku a Francúzku vyplynulo, že i Malokarpatský región má vhodné podmienky pre vinnú turistiku.

čítať ďalej.....                                                                                stiahnuť

Špecifikácia vidieckeho turizmu a agroturizmu v európskom kontexte a v SR

Ing. Ján BABINSKÍ, CSc - AGRIPROGRES,spol. s r.o. Bratislava

EURĂ?“PSKO-SLOVENSKÉ  ZDRUŽENIE  AGROTURIZMU  A TURIZMU-riaditeľ

Vidiecku turistiku chápeme ako súbor rekreačných aktivít, alebo aktivít voľného času, ktoré sa viažu na prostredie vidieckeho osídlenia a sú odlišné od civilizačných rekreačných aktivít. Znamenajú istý návrat k prírode, k činnostiam, ktorými sa bez ­prostredne zaobstarávajú základné potreby na živobytie.

čítať ďalej...                                                                                          stiahnuť

Základy rozvoja cestovného ruchu

Ing. Michal Ševčík

Sekcia cestovného ruchu MH SR

Podstata a funkcia cestovného ruchu, jeho typológia, základné členenie

Cestovný ruch (CR) ako odvetvie spoločenskej činnosti sa začal formovať koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Novodobý cestovný ruch vznikol v období priemyselnej revolúcie vo vyspelých štátoch ako dôsledok technického, ekonomického a sociálneho rozvoja.

čítať ďalej.....                                                                                     stiahnuť