publikácia o osobnostiach pôdohospodárstva

Milan Maloch
V ZRKADLE ČASU
Osobnosti slovenského pôdohospodárstva a vidieka

Názov: V zrkadle času. Osobnosti slovenského pôdohospodárstva a vidieka
Zostavili: Ing. Milan MALOCH, Ing. Rudolf HASPRA, CSc.

Autor glos: Ing. Milana MALOCH
Editor: Ing. Rudolf HASPRA, CSc.
Vydala: Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky, Štúrova 117, 900 01 Modra
Vydanie: prvé
Obálka, scan a úpravy fotografií: akad. mal. Magda MICHALKOVÁ
Zalomenie strán: Tomáš JELÍNEK
Rok vydania: 2010
Náklad: 600 kusov
Počet strán: 336
Fotografie v obrazovej galérii: Autor a respondenti
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava

Všetky práva sú vyhradené.

©Ing. Milan Maloch & Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky, Modra.


Táto publikácia bola zhotovená s finančnou podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


ISBN 978-80-970630-1-6
EAN   9788097063016 

Poďakovanie

Na tomto mieste sa chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojim priateľským prístupom k mojej práci sa zaslúžili o vznik a vydanie tejto knihy. Plne si uvedomujem, že bez ich pochopenia mojej myšlienky by som ťažko bol schopný realizovať svoj dávny sen napokon pretavený do projektu a reálnej podoby diela. Predovšetkým, moje poďakovanie patrí môjmu dobrému priateľovi a spoľahlivému spolupracovníkovi Ing. Rudolfovi Hasprovi, CSc., editorovi, za obetavý prístup a neoceniteľnú pomoc pri tvorbe knihy a iniciatívu pri spracovaní údajov a informačných zdrojov. Za spoluprácu pri vydávaní knihy rovnako ďakujem aj Ing. Františkovi Machovi,CSc., Ing. Miroslavovi Senkovi, Mgr. Jozefovi Knoppovi, kolegom publicistom Mikulášovi Gálovi, Mgr. Kataríne Potokovej A.Čusovej, za sprostredkovanie informačných údajov a mnohým ďalším, tu nemenovaným.

Vyjadrujem uznanie a vďaku za finančnú pomoc z kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ing. Petrovi Bacovi, Ing. Miroslavovi Maxonovi, Ing. Zoltánovi Černákovi, Ing. Elemírovi Foltínovi, Ing. Romanovi Serenčéšovi, Ing. Zoltánovi Strculovi, Ing. Jozefovi Rosenbergovi a mnohým ďalším za sponzorské príspevky a pochopenie podmienok za akých táto kniha vznikala.

Nadovšetko ďakujem mojej drahej manželke za všetku lásku a pochopenie, ako aj celej svojej rodine, ktoré mi preukazovali počas náročnej práce pri tvorbe tejto knihy. Som si vedomý, že len vďaka pochopeniu všetkých respondentov, ktorí súhlasili so zaradením svojich príspevkov, lebo len ich vlastnou výpoveďou, mohlo vzniknúť aj toto dielko.

Napokon by som chcel všetkým, ktorí prejavili záujem o túto knihu poďakovať a zaželať im pekné, príjemne i užitočne prežité chvíle pri jej listovaní.

Milan Maloch

Predhovor

Moja orientácia súvisí s prostredím, v ktorom som sa pohyboval takmer po celý život a s rodinným zázemím. Morálne zásady a vyhranené etické princípy mi priamo predurčovali priestor, ktorý bol dostatočne široký, aby som ho mohol využívať, aj keď nie práve nadlimitne alebo dokonca zneužívať. Bol som vychovávaný v evanjelicko-luteránskej viere a k demokraticko-humanistickému svetonázoru. Spomínam si, že už ako desaťročný chlapec som s otcom často počúval rozhlasové vysielanie Radio BBC Volá Londýn, Hlas Ameriky, Slobodnú Európu, Hlas svobodného Československa. To všetko, napríklad aj zápisky o prebiehajúcich bojoch povstaleckých slovenských vojakov s Nemcami za SNP som si zapisoval do notesa, ktorý som dostal od „tatinka“, mi pomerne jasne predurčovali moju budúcu životnú cestu.

Vždy som rád písal, priam som miloval slohové úvahy. Ako qartán I. Štátneho gymnázia v Košiciach som si obľúbil hodiny slovenského jazyka a jeho profesora Klementa Krotkého, ktorý vyučoval aj francúzštinu. Možno sa mu páčili moje slohové úvahy. Nezriedka ma vyvolal aj z vyučovania iného predmetu a vyzval, aby som ho nasledoval do triedy vyššieho ročníka, kde práve vyučoval slovenčinu, aby som tam pred ich triedou prečítal svoju úvahu a tak im ju dal za vzor. Isteže ma tí starší študenti za to veľmi nechválili a nemilovali, skôr mi ukazovali svoje päste.

Nuž, prežil som to v zdraví, chvalabohu. Bol som súťaživý typ a snažil som sa vyniknúť aj keď nie za každú cenu. Vždy som miloval divadlo, klasickú hudbu, koncerty a priznám sa, aj recepcie. Ani nie kvôli tým podávaným lahôdkam, ale predovšetkým kvôli tým výnimočným a múdrym ľuďom, ktorí sa ich zúčastňovali. A pre mňa to bol blažený okamžik, ak som bol v ich blízkosti alebo sa s nimi aj stretol a porozprával. A toto mi zostalo už na celý život - ľudia, ich život a dielo.

Ich životné osudy, osobné poznatky a pracovné skúsenosti ma vždy nesmierne zaujímali, takže som sa čoskoro rozhodol písať o nich, približovať aj ostatným ich úspechy, víťazstvá, ale aj prehry, porážky, sklamania. Samozrejme, nie každému je príjemné, aby sa o tom vedelo, či písalo. Surový štýl bulvárneho písania ma nikdy nebavil, ani nevzrušoval. Aj keď takýmto „pisálkom“ prináša patričné finančné zisky i „pofidérnu“ slávu. Ja som sa vždy pridŕžal skromného a triezveho hodnotenia životných udalostí. Snažil som sa reálne chápať kto, ako a čo dosiahol vo svojej práci, ktorú venoval rozvoju spoločnosti nielen v materiálnej, ale predovšetkým v duchovnej sfére, do akej miery prispel ku všeobecnému rozvoju svojho podniku, firmy, spoločnosti alebo „len“ rodiny.

Všetky tie ich životné peripetie, drámy, zážitky sa prelínajú do udalostí, ktoré ma nemôžu nikdy nechať ľahostajným, nedávajú pokoja, hoci zo všetkých strán neustále počúvam, aby som to písanie už nechal tak, že svet aj tak nespasím. Isteže nie, ale raz som sa už taký narodil a písanie je môj život. Aj keď si plne uvedomujem, že nie som nijaký Hemingway ani Egon E. Kisch, som obyčajný novinár, ktorý sa snaží približovať literatúru faktu, zachytávať a uchovávať do budúcnosti všetko, čo je tu pominuteľné a dočasné.


V prvej, najrozsiahlejšej časti, som spracoval tie významné osobnosti, ktoré sa v minulosti, ale aj v súčasnosti najväčšou mierou zaslúžili alebo sústavne podieľajú na rozvoji slovenského poľnohospodárstva v ktoromkoľvek politicko-spoločenskom režime. A hádam nepreháňam, keď poviem, že sa mu oddali a venovali mu celý svoj život, svoje vedomosti, schopnosti a nadanie. Uvedomujem si, že všetky významné osobnosti z odvetvia pôdohospodárstva som v tejto knihe nemohol obsiahnuť a za to sa im ospravedlňujem. Žiaľ, niektoré oslovené osobnosti na môj list neodpovedali.

Do druhej časti som zaradil niekoľko osobností vidieka, predovšetkým z oblasti duchovného života - kňazov aj mučeníkov, ktorí trpeli a umierali za svoju vieru a preto si plne zaslúžia, aby sa o nich nielen vedelo, ale aj hovorilo. Sú to nevšední ľudia, ktorí vykonávajú svoje dielo nielen ako službu Bohu, ale aj ako poslanie pre túto spoločnosť. Práve oni boli pre roľníka jedinou a niekedy aj poslednou spásou v zložitých obdobiach ich ťažkého života. Preto si myslím, že patria do tejto knihy.

V tretej časti sú osobnosti, ktoré už medzi nami nežijú, ale svojou prácou a jej výsledkami, ako odkazom pre nás žijúcich pokračovateľov, dokázali, že si ich máme s úctou pripomínať a malou spomienkou na ich pozemský život aj takto vzdávať hold ich dielu.

Napokon, do knihy som miestami zaradil aj krátke glosy, v ktorých som vyjadril svoje pocity k odpovediam niektorých respondentov alebo k aktuálnym spoločenským a politickým udalostiam.

Samostatnú časť tvorí Obrazová galéria osobností, ktorí poskytli svoje fotografie. Predstavujeme aj sponzorov, ktorí finančne podporili vydanie tejto knihy.

Ak sa mi knihou podarilo vzbudiť aspoň minimum záujmu, moja snaha nebola vôbec márna a som šťastný, že trocha pozornejší čitateľ našiel v nej to, čo ho naozaj zaujalo, prípadne aspoň trochu obohatilo o informácie, ktoré doteraz nemal. Som presvedčený, že v obsahu tejto knihy sa vyskytli aj také mená ľudí, o ktorých celkom iste mnohí čitatelia doposiaľ ani nepočuli, či nemali dôvod ich hľadať alebo jednoducho nemali čas sa nimi vôbec zaoberať. Myslím, že budú prekvapením pre čitateľa tak, ako boli aj pre mňa, keď som knihu písal.


Takýto vlastne bol aj môj cieľ pri zostavovaní tejto knihy. Pre historické zovšeobecnenie chcem zachovať mená ľudí (ktorých som si bez uprednostňovania vybral a zoradil podľa abecedy) s ich životnými osudmi a odkazmi pre potomkov, budúce generácie. Preto som ich navštívil a položil im desať otázok, aby sa zainteresovali svojimi odpoveďami na zdokumentovaní minulosti a súčasnosti vývoja našej spoločnosti v odvetví poľnohospodárstva a vidieka. A oni sa vyjadrili slobodne, nezávisle, otvorene, ale hlavne úprimne.

Milan Maloch

Desať otázok pre zainteresované osobnosti

 1. Kedy a kde ste sa narodili, čo bolo pre toto obdobie charakteristické, aké bolo prostredie, v ktorom ste svoju životnú dráhu začali, čo vás formovalo?
 2. Vybrali ste si poľnohospodárstvo ako svoju najväčšiu lásku, či ako prirodzenú súčasť svojho prostredia alebo ako nevyhnutnosť, ba povinnosť k pôvodu rodičov, rodnej obce, vidieka, odkiaľ pochádzate?
 3. Potom ste absolvovali štúdia základné, stredné, vysokoškolské, odborné, aj nadstavbové. Poháňalo vás k tomu presvedčenie (možno aj politické) alebo jednoducho chceli ste čosi dokázať ? Predpokladám, že zárobok nebol tým motivačným, či rozhodujúcim momentom.
 4. Prevažnú časť svojej aktívnej pracovnej činnosti (alebo aj kariéry) ste prežili v inom spoločenskom systéme než prežívate v súčasnosti. Uvedomovali ste si vtedy, že vtedajší režim, napríklad, nebol až taký ideálny aj pre ľudí z vášho okolia a všeobecne?
 5. Pociťovali ste, či dokonca osobne prežívali nejakú traumu v podobe nespravodlivosti až nezákonnosti alebo sa vás v tom čase rôzne mocenské praktiky, spôsoby riadenia a propagandy natoľko osobne netýkali? Snažili ste sa na to radšej nemyslieť a venovali sa iba svojej práci, ak sa vôbec ona dala vytrhnúť z celkového kontextu?
 6. Splnili sa až dosiaľ všetky vaše plány a predsavzatia? Aký a ktorý výsledok vašej tvorivej práce si ceníte najviac a prečo? Ste, či nie ste spokojný s tým, čo ste doteraz dosiahli, komu alebo čomu najviac vďačíte za úspešný pracovný výsledok?
 7. Na ktorý moment vášho života by ste najradšej zabudli a ako negatívny najradšej okamžite vymazali z vášho curriculum vitae. Keby ste sa ešte raz mohli vrátiť do minulosti, zachovali by ste sa úplne rovnako alebo urobili niečo úplne inak?
 8. Svojim životom a prácou ste priniesli osobný vklad do rozvoja poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu na Slovensku. Spomeňte si aspoň stručne na vaše odborné a podnikateľské úspechy, publikačnú činnosť, či výsledky vedecko-výskumnej činnosti.
 9. Zúčastňovali ste sa aj na spoločensko-odbornom rozvoji tejto krajiny? Čo myslíte, kde sa stali pri transformácii nášho poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu chyby, čo sme mohli robiť lepšie a v čom sú naše úspechy?
 10. Ako hodnotíte šance nášho agrokomplexu uspieť v náročnej konkurencii spoločného európskeho trhu, čo súdite o našej konkurencie schopnosti a o postavení Slovenska ako členskej krajiny EÚ?

Zainteresované osobnosti slovenského pôdohospodárstva

Str.
BACO Peter Ing., exminister MP SR, hlavný štátny radca, exposlanec EP, Bratislava13
BABINSKÍ Ján Ing., agropodnikateľ, Ariprogres, s.r.o., Bratislava17
BEDNÁR Štefan Ing., lesník, Urbariát Liptovská TepliČka19
BELANSKÍ Miroslav Ing., exminister MP SR, expredseda PD Cífer23
BEŇUŠKA Nobert MVDr., PhD., exštátny tajomník MP SR, emerit. vedec v krmovinárstve, Banská Bystrica27
BIELEK Pavol prof., RNDr., DrSc., riaditeľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava29
BIELIK Peter Dr.h.c., prof., mpx.h.c., prof., Ing., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nitra31
BINDER Július doc., Ing., Dr.h.c., ex-riaditeľ, š.p, Vodohospodárska výstavba a autor SVD GabČíkovo-Nagymaross33
BLAAS Gejza Ing., CSc., exriaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a výživy, emerit. ekonóm, Bratislava35
BRANECKÍ Ľudovít Ing., Správa mestského majetku, Skalica39
BUČKA Štefan Ing., riaditeľ Slovenského poľnohospodárskeho múzea, Nitra41
BUJŇÁK Jozef Ing., agropodnikateľ, Blaumont, s.r.o., Spišská Nová Ves, EKO-Brunské, Markušovce43
ČERNÁK Zoltán Ing., generálny riaditeľ a konateľ Remark, s.r.o., Bratislava47
DEMO Milan Dr.h.c., prof., Ing., PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra51
DOMIN Ján Ing., riaditeľ a konateľ Natural-Alimentaria, s.r.o., Bratislava53
DUFALA Emil Ing., exposlanec FZ ČSSR, exriaditeľ Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, agropodnikateľ, Šaľa57
ĎURIŠIN Pavol Ing., riaditeľ Zväzu vinohradníkov Slovenska, Bratislava59
DŽATKO Michal RNDr., exminister MP SR, emerit. vedec v pôdoznalectve63
FABRICI Václav Ing., expredseda Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoloČností SR, predseda RD Kluknava67
FEČÍK Pavol Ing., predseda PD Koromľa69
FILKORN Pavol, Ing., exriaditeľ Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, odborný riaditeľ, Bratislava73
FOLTÍN Elemír Ing., CSc., exriaditeľ a konateľ Chemstar Slovakia, s.r.o., Bratislava77
GEJGUŠ Július Ing., CSc., emerit. vedec, Výskumný ústav agroekológie, Michalovce81
GOZORA Vladimír Dr.h.c., prof., mpx.h.c., prof., Ing., PhD., riaditeľ ústavu, Vysoká škola ekonomiky a manažmentu verejnej správy, Bratislava83
HABOVŠTIAK Jozef Ing., CSc., exnámestník ministra PVž SR, emerit. vedecký pracovník, agropodnikateľ, Krivá na Orave87
HAMRÁČEK Štefan, riaditeľ a konateľ Dunajec, s.r.o., Spišská Stará Ves89
HASPRA Rudolf Ing., CSc., redaktor, Ekonomika poľnohospodárstva, Bratislava91
HETTÉNYI Ladislav prof., DrSc., Ing., exriaditeľ Výskumného ústavu živoČíšnej výroby, zaslúžilý vedec v živoČíšnej výrobe, Nitra95
HOLOBRADÍ Konštantín prof., Ing., DrSc., emerit. vysokoškolský pedagóg a zaslúžilý chemický odborník, Nitra97
HRAŠKO, Juraj, akademik, prof. Ing., DrSc., exriaditeľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín, emerit.vedec v pôdoznalectve, Bratislava101
HRIČOVSKÍ Ivan prof. Ing. Dr.Sc., emeritný vedec v ovocinárstve, predseda SZZ105
HRONEC Ondrej, prof., Ing., prof. h.c., DrSc, Univerzita P. J. Šafárika, Košice107
HÚSKA Jozef prof. Ing., DrSc., zaslúžilý vedec v rastlinnej výrobe, konateľ Neziskovej organizácie Magna Via, Nitra111
CHOVAN Vladimír Ing., exminister MP SR, expredseda Slovenskej poľnohospodárskeja potravinárskej komory, agropodnikateľ, Bratislava113
JANITOR Anton prof., RNDr., PhD., emerit. vedec fytopatológ, Ústav krajinnej ekológie, SAV, Bratislava117
JECH Ján Dr.h.c., prof., Ing., PhD., zaslúžilý pracovník v mechanizácii, prezident združenia Agrion121
KADLEČÍKOVÁ Mária prof., Ing., PhD., expodpredsedníČka vlády SR, predstavená Regionálna kancelária FAO pre Európu a strednú Áziu, Budapeš ť123
KAKALÍKOVÁ Ľubomíra Ing., CSc., fytopatológ vo vinohradníctve, Modra127
KECSKEMETI Gábor Ing., zaslúžilý meteorológ a klimatológ, Bratislava131
KERESTEŠ Ján Ing., riaditeľ a konateľ agrofirmy NIKA, s.r.o., Považská Bystrica133
KOČÍ Eva RNDr., PhD., emerit. vedecká pracovníČka v hydinárstve, Bratislava137
KONÔPKA Jozef doc., Ing., CSc., predseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, Výskumné lesnícke centrum, Zvolen139
KORBÍNI Jaroslav Ing., CSc., vedecký pracovník, VÚEPP, emerit. ekonóm, Stupava143
KORCSMÁROSS Alexander Ing., predseda PVOD Mokrance147
KRAJČOVIČ Vladimír prof., Ing., emerit. vedecký pracovník v krmovinárstve, Banská Bystrica151
LORENČÍK Ladislav Ing., DrSc., emerit. vedecký pracovník v ekológii, exriaditeľ Výskumného ústavu agroekológie, Michalovce153
MAČEK Ľubomír Ing. CSc., konateľ, Agroplus družstvo Prešov157
MACH František Ing., CSc., Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky, Modra159
MALOCH Milan Ing., publicista, novinár, Bratislava165
MATI Rastislav Ing., PhD., riaditeľ Výskumného ústavu agroekológie, Michalovce169
MORAVČÍK Cyril Ing., expredseda Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoloČností SR, Láb173
MORHÁČ Július Ing., projektant poľnohospodárskych stavieb, Bratislava175
MOTYKA Karol Ing., predseda PD Šenkvice181
MRÁZ Viktor Ing., emerit. pracovník v ekonomike, Bratislava183
PACIGA Ján Ing., expredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, konateľ Agria, s.r.o., Liptovský Ondrej185
PIRŠEL Anton Ing., CSc., emerit. vedec a šľachtiteľ, exriaditeľ Výskumného ústavu rastlinnej výroby, Pieš ťany187
PLESNÍK Ján akademik, prof., DrSc., vedecký pracovník, šľachtiteľ, exriaditeľ Výskumného ústavu živoČíšnej výroby, Nitra189

Obrazová galéria osobností a sponzorov

193
PODOLÁK Alojz prof., Ing., PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra209
POSPÍŠILOVÁ Dorota PhD., emerit. výskumný pracovník, šľachtiteľ, Bratislava211
RÁCZ Jozef Ing., emerit. vedecký pracovník, fytopatológ, konateľ Hoechst na Slovensku, Most pri Bratislave215
REPTA Tibor Ing., zaslúžilý pracovník v chove hydina, Bratislava219
ROSENBERG, Jozef Ing., riaditeľ a konateľ Agrotria, s.r.o., Svinná221
ROSÍVAL Ivan MVDr. prof., emerit. veterinár, exštátny tajomník MP SR, Košice225
SESTRIENKA Vladimír Ing., ex-riaditeľ Krajskej poľnohospodárskej správy, Banská Bystrica227
SIMON Zsolt Ing., minister pôdohospodárstva SR, Bratislava 229
STANČÍK Štefan Ing., PhD., konateľ PIAPS Žilina233
STRCULA Zoltán Ing., predseda JRD Važec237
ŠPALDON Emil akademik, prof., Ing., DrSc., emerit. vedecký pracovník v rastlinnej výrobe, exrektor Vysokej školy poľnohospodárskej, Nitra239
TÚČIK Vojtech Ing., PhD, konateľ Agropenzion, s.r.o., Podkylava, Krajné243
TURZA Fridrich Ing., expredseda PD, Ludrová247
UHAL František Ing., expredseda PVOD MalČice251
VARŠANYI Juraj Ing., CsC., zaslúžilý predseda JRD Kalná nad Hronom253
VAŠKEBA Jozef Ing., zaslúžilý organizátor v poľnohospodárstve, Bratislava255
VOLOŠIN Jozef doc., Ing., Csc., emerit. vedecký pracovník v krmovinárstve, vysokoškolský pedagóg, Nitra257
VONTORČÍK Emil PhDr., exriaditeľ Slovenskej poľnohospodárskej knižnice, Nitra259
VONTORČÍK Jozef exriaditeľ Slovenského poľnohospodárskeho múzea, Nitra261
ZÁHUMENSKÍ Marián Ing., exštátny tajomník MP SR, agropodnikateľ, Dvory nad Žitavou263

Zainteresované osobnosti slovenského vidieka

265
FILO Július prof., ThDr., prodekan, Evanjelická Bohoslovecká fakulta, UK Bratislava267
GÁL Mikuláš zaslúžilý publicista a novinár, Nitra269
HABOVŠTIAK Anton Ing., vedec v jazykovede, spisovateľ, Bratislava271
HABOVŠTIAKOVÁ, Cecília, Ing.272
KLÁTIK Miloš prof., ThDr., gen. biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburg. vyznania, Bratislava273
KUFFA Marian Mgr., Ing., predstavený Inštitútu Krista VeľkŇaza, Žakovce275
MIKO Ladislav SDB Mons., salezián-misionár, Pakistan277
MITRO Jozef Ing., emerit. projektant, architekt, staviteľ, Košice279
SRHOLEC Anton Mons., rimsko-katolícky predstavený, Bratislava280
STEINER Jossi rabín Košickej židovskej náboženskej obce283
SUCHÁN Ján Mons., Rímsko-katolícky farský úrad, Čataj285
ŠTEFANOVIČ Pavol MUDr., lekár, Ružinovská poliklinika, Bratislava287
VASIĽ Cyril Mons., arcibiskup, Grécko-katolícka cirkev, Líbya288
VOSKÁR Jozef MUDr., emerit. lekár, špecialista psychológ, Michalovce289
ŽÁK Štefa, Dipl. Ing., zaslúžilý pracovník v turizme vidieka, Modra291

Zainteresované osobnosti, už nežijúce

293
BOJŇANSKÍ, Vít, prof., Ing., DrSc., zaslúžilý pracovník vo fytopatológii295
CIGĽAR Jozef prof., Ing., zaslúžilý pedagóg298
FARKAŠ Ján doc., Ing., CSc., špiČkový odborník vo vinárstve300
HOVORKA Ivan akademik, prof., MVDr., zaslúžilý vedec v helmintológii301
HUTNÍK Félix prof., Ing., DrSc., emerit. vedec, ekonóm a pedagóg304
JANOVIC Ján Ing., CSc., dlhoroČný minister poľnohospodárstva v SR306
JURÁNI Štefan prof., Ing., zaslúžilý pracovník v semenárstve308
KORBÍNI Ján zaslúžilý vČelár309
KOŽUCH Ondrej Ing. Hrdina SNP, zaslúžilý pedagóg310
KŘÍŽ Karel prof. Ing., zaslúžilý fytopatológ a pedagóg312
LANDAU Ladislav MVDr., Člen, korešpondent SAV, zaslúžilý hydinár314
MALOCH Miloslav akademik, prof. Dr., zaslúžilý krmovinár, pedagóg315
SAGARA Dušan Ing., CSc., zaslúžilý pracovník v ekonomike321
SESTRA Zdenka, Blahoslavená mníška, muČeníČka322
SKALA Ladislav Ing., tlaČový tajomník ČSAPV, zaslúžilý publicista324
SOMMER Alexander prof., Ing., DrSc., zaslúžilý pedagóg a pracovník vo výžive zvierat326
STYK Aurel zaslúžilý publicista, úČastník odboja, politik Demokratickej strany328
STYK Jozef Ing., expovereník SNR, Hrdina SNP, politik Demokratickej strany329
STYK Mikuláš JUDr., advokát, úČastník odboja, politik Demokratickej strany331
ŠANTA Micha, Ing., CSc, zaslúžilý pracovník v odbore zavlažovania pôdy332
ŠINÁK Ján Ing., zaslúžilý pracovník v odbore sociálnej starostlivosti334
ZEMAN Titus Mons., muČeník, rímsko-katolícky kŇaz335

Oprava

Prosíme ctených čitateľov, aby si opravili niektoré údaje, ktoré sa vyskytli v publikácii „V zrkadle času“, Osobnosti slovenského pôdohospodárstva a vidieka.
Za autora a editora sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. Správne má byť:

 1. Str. 7. Bučka Jozef Ing. riaditeľ Slov. poľ. múzea Nitra
 2. Str. 8 Hamráček František, riad. a konateľ Dunajec, s.r.o., Spišská Stará Ves
 3. Str. 8 Húska Jozef, doc. Ing. CSc, vedecký pracovník v rastlinnej výrobe, vysokoškolský pedagóg, predseda Združenia Magna Via, Nitra
 4. Str. 8 Koči Eva, Ing. PhD, ved. pracovníčka v hydinárstve Bratislava
 5. Str. 9. Stančík Štefan Ing. PhD, PIAPS Žilina
 6. Str. 127 Ľubomíra Kakalíková
 7. Str. 162 vinár Juraj Štiglic, 4. odstavec
 8. Str. 243 Vojtech Ilčík, narodil sa 1947