Oslavy 50. výročia založenia FEM v Nitre Oslavy 50. výročia založenia FEM v Nitre

tomto roku sa uskutočnili v Nitre oslavy 50. výročia založenia Fakulty ekonomiky a manažmentu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Oslavy sa uskutočnili 10. septembra slávnostným zasadnutím jej vedeckej rady.  K výnimočnej atmosfére prispeli významné osobnosti akademického a kultúrneho života medzi nimi Mária Kadlečíková predstaviteľka regionálneho zastúpenia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo / FAO / pre Európu a strednú Áziu, Ľubomír Jahnátek minister hospodárstva SR, Stanislav Becík minister pôdohospodárstva SR, Daniel Acs, štátny tajomník Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako aj magnificencie a honorability partnerských univerzít, 512 účastníkov z 13. krajín sveta a zástupcovia mesta Nitry.

         Za uplynulé desaťročia pôvodná Prevádzkovo - ekonomická fakulta /PEF/ vychovala viac ako 15.000 absolventov, ktorí nastúpili prevažne do poľnohospodárskej prvovýroby na slovenskom vidieku. Ako vo svojom vystúpení uviedol dekan prof.h.c., dr.h.c., prof. Ing. Peter Bielik,PhD. v roku  1997 sa pôvodne fakulta transformovala na dnešnú Fakultu ekonomiky a manažmentu. Za uplynulé roky fakulta sa stala významnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zaujala popredné miesto medzi ekonomickými fakultami na Slovenku. Súčasným poslaním fakulty je vychovávať absolventov prierezovým vzdelaním, ktorí sú jazykovo pripravení, ovládajú podnikovú ekonomiku, manažment podnikov a územných celkov, marketingové prístupy v podnikovej činnosti, bankový systém a finančný tok, medzinárodnú obchodnú politiku, financie, právo a informačné systémy.

         Na slávnosti vystúpil minister pôdohospodárstva Stanislav Becík, odovzdal dekanovi FEM Petrovi Bielikovi zlatú plaketu MP SR, prof. Ľudmile Nagyovej a prof. Františkovi Kuzmovi bronzovú medailu MP SR. Mária Kadlečíková odovzdala FEM plaketu FAO vydanú pri príležitosti svetového dňa výživy 2009. dekanovi ju odovzdala ako prvej inštitúcii, ktorá získala toto ocenenie.

         Medzi pozvanými hosťami slávnosti bolo aj 20 prvých absolventov PEF, ktorí si takto pripomenuli študentský život spred 50 rokmi v Nitre. Dekan fakulty im takto po druhýkrát odovzdal diplom inštitúcie prvého absolventa PEF-FEM. Medzi účastníkmi stretnutia bol napríklad Ing. Vincent Biroš, ktorý okrem iných pracovísk pôsobil vo vedúcich funkciách MP SR, doc. Ing. Gejza Bllas CSc., dlhoročný riaditeľ VÚEPP v Bratislave,  Ing. Pavol Brndiar niekdajší primátor Rimavskej Soboty a ďalší absolventi. Niekdajší redaktor školských novín „Poľnohospodár“ Ing. Rudolf Haspra uviedol, že z viac ako 300 začínajúcich študentov skončilo fakultu v roku 1964 len 149. Boli to najkrajšie roky štúdia, vysoká škola „nás dobre pripravila do reálneho života“ na slovenský vidiek.

         So začiatkom činnosti PEF sa spája i činnosť súboru Zobor, ktorý v tomto roku si už pripomína 53 rokov svojej existencie. Počas svojej existencie zúčastnil sa na folklórnych prehliadkach, súťažiach a slávnostiach regionálneho charakteru. Dôkazom jeho vysokej umeleckej úrovni je viacero významných ocenení. Na 19. ročníku medzinárodného festivalu vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2009 sa súbor stal laureátom a získal hlavnú cenu Zvolenskú fujaru, čo bolo jeho posledným získaným ocenením. V tomto roku absolvoval i úspešné zahraničné turné v USA. Za dôstojnú prezentáciu univerzity vyslovil poďakovanie „súboristom“ rektor SPÚ prof. Mikuláš Latečka.

         Absolventi školy za 50 rokov jej existencie sa podieľali na rozvoji slovenského poľnohospodárstva, ktoré patrilo v 90. rokoch medzi popredné v Európe. Absolventi sa podieľali na rozvoji slovenského vidieka a ako predstavitelia poľnohospodárskej veľkovýroby na Slovensku úzko spolupracovali na dedine s ďalšími inštitúciami, obecnou samosprávou, školami, kultúrnymi a športovými inštitúciami. Podieľali  sa takto i na ochrane kultúrneho dedičstva slovenského vidieka, podporovali činnosť folklórnych súborov na vidieku, starali sa o ochranu prírody a ďalšie činnosti, ktoré zveľaďovali slovenský vidiek. V deväťdesiatych rokoch sa prví absolventi podieľali i na rozvoji vidieckej turistiky a agroturistiky na Slovensku. Založili Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, ktorý sa stal členom Európskeho zväzu vidieckej turistiky so sídlom v Štrasburgu. Aktivity zväzu ovplyvnili na Slovensku povedomie obyvateľov ochraňovať kultúrne dedičstvo slovenského vidieka. Prví absolventi boli i pri založení Malokarpatskej vínnej cesty, ktorá sa v súčasnosti dostáva medzi najatraktívnejšie agroturistické podujatia na Slovensku.

         Medzi prvých absolventov PEF zavítal aj exminister Ing. Peter Baco a niekdajší europoslanec, ktorý skončil VŠP v roku 1996. Pôsobil v poľnohospodárskej prvovýrobe, ale aj v čelných rezortných funkciách. Ocenil priekopníctvo, prácu prvých absolventov v praxi v 60. rokoch, kedy bol nedostatok absolventov poľnohospodárskych škôl pri zakladaní veľkovýrobných produktov na slovenskom vidieku.

         Prví absolventi sa zhodli v názore, že porevolučné obdobie v deväťdesiatich rokoch negatívne ovplyvnilo život poľnohospodárov a obyvateľov vidieka. Je nám veľmi smutno, keď sa pozeráme na opustené a schátralé hospodárske dvory, neobrobenú a opustenú pôdu bez kráv a oviec, ktorých počty sa veľmi znížili. Globalizácia priniesla na slovenský vidiek veľa problémov medzi ktoré môžeme zaradiť vysokú mieru nezamestnanosti a tým i nízku životnú úroveň vidieckeho obyvateľstva. Očakávame, že ďalší vývoj poľnohospodárskej výroby na Slovensku nadviaže na predchádzajúcu úroveň a zabezpečí prácu vidieckemu obyvateľstvu. Nespoliehajme sa na dovoz „lacných“ potravín zo zahraničia, nadviažme na všetko pozitívne z minulosti, k čomu prispeli i prví absolventi PEF VŠP v Nitre.  Je však nutné, aby vedecko - výskumná, ale i vysokoškolská pedagogická základňa sa aktívnejšie podieľali na obnove poľnohospodárskej veľkovýroby na Slovensku, ktorá je zárukou zabezpečenia obyvateľov Slovenska potravinami a tým i vyššou životnou úrovňou v rámci Európskeho spoločenstva.

         Záverom možno uviesť, že slávnosť 50. výročia FEM dôstojne zhodnotila podiel absolventov na formovaní slovenského vidieka, za čo im patrí  uznanie.

Od Fotoalbum Modra
Od Fotoalbum Modra
Od Fotoalbum Modra

František Mach