Pezinok

Pezinok

Pezinok je významným strediskom vinohradníctva, vinárstva, baníctva, tehliarstva a keramiky. Prvá písomná zmienka o Pezinku je z roku 1208. V 2. polovici 13. storočia bola oblasť Pezinka osídlená prvou vlnou nemeckých vinohradníkov a remeselníkov. V roku 1376 kráľ Ľudovít I. obnovil grófom udelenú výsadnú listinu, ktorá umožňovala v Pezinku konať týždenné trhy. V roku 1466 kráľ Matej I. udelil mestu privilégium usporadúvať dva jarmoky do roka. V 16. storočí nastala druhá vlna osídľovania Pezinka nemeckými vinohradníkmi a remeselníkmi. V roku 1647 mu Ferdinand II. udelil štatút slobodného kráľovského mesta. Vinice boli založené už v 2. polovici 13. storočia, medzi 14. a 19. storočím sa tu ťažilo zlato, striebro a iné kovy. V dome z roku 1547sídli Malokarpatské múzeum so zbierkami zameranými na vinárstvo, remeslá a regionálnu históriu. Klenotom architektúry mesta je stará renesančná radnica z obdobia pred rokom 1600, ktorá nemá na našom území analógiu. Má dva nárožné akiere, jeden znázorňuje bývalý mestský erb - sv. Annu s Máriou v náručí. Najstaršou stavebnou pamiatkou v meste je hrad, pôvodne nížinný vodný hrad zo začiatku 14. storočia. V rokoch 1718-1814 sa uskutočnila prestavba na zámok, ktorú ukončil František Pálfy. V blízkosti zámku bol založený park so vzácnymi drevinami a rybníkom. Park je dodnes udržiavaný a je ozdobou mesta. Zámocká vináreň ponúka možnosť posedieť v historických priestoroch  a ponúka kvalitné služby v oblasti gastronómie. Mesto je rodiskom významného európskeho barokového portrétistu. Jána Kupeckého. Popredný botanik a národopisec Jozef Ľudovít Holubytu žil od roku 1909 do 1923 a je pochovaný na miestnom cintoríne. Narodil sa tu hudobný skladateľ Eugen Suchoň, popredný slovenský dirigent Dr. Ľudovít Rajter, maliar-portrétista Štefan Polkoráb a veľa iných významných osobností. <small> </small>        Mesto je popri vinárstve známe aj svojimi bohatými kultúrnymi tradíciami. Pravidelne sa tu poriadajú rôzne podujatia nadregionálneho významu: vinobranie (v septembri v každom nepárnom roku), Cibulák (divadelný festival-posledný víkend v júni), medinárodné preteky v jazde na koni (september), automobilové súťaže v jazde do vrchu.

Pozoruhodnosti:

- Malokarpatské múzeum, Štefánikova 4

- Zámok s parkom-založený grófom Pálfim, so starými vínnymi pivnicami a historickopu sálou. Mladoboleslavská ul.

- Radnica-renesančná z roku 1600, Radničné námestie

- Rodný dom Jána Kupeckého, Kupeckého ul. č. 39

- Mestské opevnenie-zvyšky mestského hradobného systému z rokov 1615 až 1643 na uliciach Záhradnej, Moyzesovej a Za hradbami

- Rím. katolícky kostol Farský-gotický zo 14. storočia, ranorenesančná kazateľnica a barokové oltáre, Farská ulica

- Rím. katolícky Kláštorný kostol Najsvätejšej Trojice, typ barokového bezvežového kostola s kláštorom z 18. storočia Holubyho ulica 91

- Evanjelický kostol s oltárnym obrazom Oplakávanie Krista z 18. storočia, ktorého autorom je pravdepodobne Ján Kupecký, Potočná ulica

- Rím. katolícky kostol Premenia Pána (Dolný)-neskororenesančný zo 17. storočia, upravený v barokovom štýle, Holubyho ulica

- Rím. katolícky kostol sv. Žigmunda v časti Grinava-gotický, dvojloďový, postavený zač. 14. stor. na románskom jadre, neogotický drevený hlavný oltár od J. Seilnacha

- Evanjelický kostol v časti Grinava-postavený v r. 1875, prestavaný v r. 1926, freska od A. Riegeleho

- Rím. katolícky kostol sv. Kríža v miestnej časti Cajla, z pol. 18. storočia, upravený a rozšírený v 19. storočí o vežu.

viac informácií TU