Láb

Láb

(152 m n.m.),900 67, 1 353 obyvatelov

Významná národopisná lokalita. Obec sa prvý raz spomína v r. 1206. V 16. stor. sa tu usadili rodiny chorvátskych kolonistov. Typickým remeslom bolo rezbárstvo a výšivkárstvo.

Pozoruhodnosti: pôvodne renesančný rím. kat. kostol z r. 1561, baroková kaplnka z roku 1755, hlinené domy s maľovanými interiérmi, rezbárske pamiatky na cintoríne (drobné sochy svätcov a vyrezávané kríže z prelomu 19. a 20. stor.).