Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

Rozloha : 24,3 km2
Počet obyvateľov: 16 588
Hustota obyvateľov na km2: 683

Mestská časť Bratislavy od r.1972.Nachádza sa tu jedno z najdôležitejších pravekých nálezísk na Slovensku s archeologickými vykopávkami dokumentujúcimi staršiu a mladšiu dobu kamennú, dobu bronzovú, železnú /halštatskú,laténsku/, rímsku, slovansko-avarskú, resp.veľkomoravskú. Samotná obec bola založená v 14.stor.a patrila k hradu Devín,v 16.stor.bola osídlená Chorvátmi. Pozoruhodnosťou je renesančný kostol zo zač.16.stor., upravený koncom 18.stor.