Seminár o  vidieckom turizme - Piešťany

Seminár o vidieckom turizme - Piešťany 27.-29.09.2010


V dňoch 27. - 29. septembra t. r. sa uskutočnil v Piešťanoch odborný seminár pod názvom „Súčasné a perspektívne trendy vo vidieckom turizme a agroturizme v rámci jednotnej Európy“. Seminár zorganizovala Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre v rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007 - 2013 opatrenie 3.3. - Vzdelávanie a informovanie.

Cieľom seminára bolo poskytnúť podnikateľským subjektom v poľnohospodárstve ako i zástupcom verejnej správy, združeniam cestovného ruchu najnovšie poznatky zamerané na podnikanie vo vidieckom turizme, riešenie problémov ďalšieho rozvoja cestovného ruchu na Slovensku aj v súvislosti s novým Zákonom č. 91 z 3. marca 2010 o podpore cestovného ruchu.

Na seminári odzneli hodnotné prednášky od reprezentantov inštitúcií, ktoré zastrešujú regionálny rozvoj a cestovný ruch na Slovensku s dôrazom na vidiecky turizmus a agroturizmus. Zástupca Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR Ing. Michal Ševčík uviedol poslucháčov do problematiky podnikania v cestovnom ruchu s dôrazom na marketing, cenovú politiku a základné právne normy. Osobitný priestor venoval významu a postaveniu cestovného ruchu v národnom hospodárstve z pohľadu tvorby hodnôt a HDP, faktoru zamestnanosti a regionálneho rozvoja ako aj faktoru platobnej bilancie štátu. Účastníci seminára získali znalosti o organizácii cestovného ruchu v SR. Samostatnú časť svojho vystúpenia venoval Programovému vyhláseniu Vlády SR na obdobie rokov 2010 - 2014 v oblasti cestovného ruchu. Pre podnikateľov bolo dôležité získať informácie aj o príslušných ustanoveniach Zákona č. 513/1991 Z.z. - Obchodný zákonník alebo o Zákone č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní. Upozornil aj na požiadavky právnych noriem v oblasti ubytovania a z daňovej oblasti na podnikanie v cestovnom ruchu.

Riaditeľ odboru Sekcie cestovného ruchu Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR Ing. Marián Bujna sa zameral na vývoj cestovného ruchu na Slovensku a na úlohu štátu pri vytváraní podmienok pre napredovanie tohto významného odvetvia národného hospodárstva. Dôsledky hospodárskej krízy sa negatívne prejavili na počte návštevníkov na Slovensku, keď sa v r. 2009 znížili o 17,2 % oproti skutočnosti za rok 2008. Výraznejší je pokles návštevníkov zo zahraničia /- 26,5 %/. Ing. Bujna podrobne informoval o úlohách jednotlivých stupňov riadenia štátu v oblasti cestovného ruchu ako i o fondoch EÚ smerovaných do regionálneho rozvoja a ich alokácii do jednotlivých rezortov a oblastí. Podstatnú časť svojho vystúpenia orientoval na nový zákon o podpore cestovného ruchu v SR.

Obaja predstavitelia najvyššieho orgánu v oblasti cestovného ruchu v SR dali po svojich vystúpeniach frekventantom seminára priestor na diskusiu. Podnikatelia vo vidieckom turizme, ale aj starostovia obcí sa prevažne kriticky vyjadrili k celkovej situácii a považujú podporu zo strany štátu za nedostatočnú. Diskusia bola veľmi živá a pre predstaviteľov CR aj veľmi podnetná.

O tom aké sú svetové trendy v oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky prednášal Ing. Ján Babinský, CSc. Dlhé roky pôsobil v rezorte pôdohospodárstva a bol pri vzniku štruktúr usmerňujúcich vidiecky turizmus na Slovensku. Svoju prednášku obohatil o mnohé skúsenosti získané z pobytov v zahraničí. Významnú časť vystúpenia venoval požiadavkám na vedenie podnikateľského subjektu a manažérske schopnosti a požiadavkám na kvalitu poskytovaných služieb.

Ing. Ján Benedík z Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR venoval pozornosť štátnej podpore vidieckeho turizmu a agroturizmu v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 - 2013, ako i priamemu predaju poľnohospodárskych výrobkov z dvora. Okrem iného konštatoval, že od roku 199- do roku 2003 bolo podporených 380 projektov vo výške 292,1 mil. Sk. Priestor na podporu vidieckeho cestovného ruchu bol aj v predvsttupovom programe SAPARD, kde bolo podporených 38 projektov vo výške 213,4 mil. Sk. ďalších 735 mil. Sk išlo na podporu rozvoja agroturistiky cez Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006 /88 projektov a 735 mil. Sk. Jadrom prednášky Ing. Beňadika boli opatrenia podporujúce rozvoj agroturistiky a vidieckeho cestovného ruchu v rámci osi 3 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013: 1. diverzifikácia smerom k nepoľnohosp. činnostiam a 2. podpora činností v oblasti vidieckeho CR. Podnetné a zaujímavé boli jeho poznatky o nedostatkoch, ktoré sa vyskytujú v jednotlivých predložených projektoch.

K postupu pri predkladaní a schvaľovaní projektov vznikla živá diskusia.

Záujem účastníkov seminára vzbudili i konkrétne informácie odborníkov o potrebe zlepšenia kvality poskytovaných služieb vo vidieckom turizme, predaji z roľníckeho dvora, využívanie tradičných remesiel a uplatnenie Znakov kvality v ubytovacích a stravovacích zariadeniach. Ing. Viera Paučírová venovala vo svojom vystúpení pozornosť konkrétnej podnikateľskej aktivite vo vidieckom turizme s dôrazom na kvalitu výrobkov, rozvoj remesiel, kategorizácii ubytovacích a stravovacích zariadení a uplatňovanie znakov kvality ubytovacích služieb. Informovala tiež o poslaní a štruktúre Národnej siete rozvoja vidieka. Zamerala sa aj na pokrivkávajúcu spoluprácu medzi občanmi, podnikateľmi a obcami v chápaní poslania a vytvárania predpokladov pre podnikanie vo vidieckom CR.

Na praktické skúsenosti a výsledky v slovenskom vidieckom turizme sa vo svojej prednáške zameral Ing. František Mach, CSc. Zaujali skúsenosti zo zakladania a rozvíjania Malokarpatskej vínnej cesty a Slovenského zväzu vidieckeho turizmu. Podnetné boli aj poznatky o situácii v agroturistike v ČR a téma zameraná na skúsenosti z rakúskeho Burgenlandu. Zaujímavé bolo aj predstavenie jednotlivých vinohradníckych regiónov Slovenska a poukázanie na ich veľké možnosti pri rozvíjaní domáceho vidieckeho turizmu. Zaoberal sa najmä označovaním pôvodných regionálnych výrobkov a ich využitím vo vidieckej turistike na Slovensku. Prvé označenie zaviedlo REC Slovensko na Kysuciach, Záhorí a v Malokarpatskom regióne.

Seminár poskytol aj možnosť vzájomnej výmeny skúseností podnikateľov a predstaviteľov samosprávy. Napríklad účastníci predstavili skúsenosti z penziónu Adam v Podkylave, penziónu Eva - Mária z Hornej Maríkovej, Penzión Grunt z Papradna, Ranča Petra v Oreskom a Ranča na striebornom jazere v Matúškove, Ranča Čakýň pri Beladiciach a iné. Zaujímavá bola i prezentácia podnikateľských aktivít Andrei Moserovej, ktorá má praktické poznatky z podnikania v Rakúsku, alebo člena predstavenstva Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky Karola Zálešáka z Hornej Maríkovej. Na seminári prezentoval domáce a zahraničné skúsenosti z ČR Ing. František Mach CSc. z NORVT v Modre.

Seminára sa zúčastnili i pracovníci Odborov cestovného ruchu z TTSK a NSK, ako i starostovia zo Zlatých Klasov, Smoleníc a Košarísk. Zastúpené boli MAS Dudváh a MAS Kopaničiarsky región ako i Združenie CR Galantsko a Združenie obcí Pod Bradlom. V uvedených obciach a regionálnych združeniach zástupcovia samosprávy pripravujú podmienky zamerané na rozvoj vidieckej turistiky v obci a i regióne.

V rámci seminára sa uskutočnila odborná exkurzia do Dolného Rakúska a Burgenlandu, kde mali účastníci možnosť zoznámiť sa s podmienkami poskytovaných služieb štyroch agroturistických ubytovacích zariadení, možnosťami priameho predaja výrobkov z roľníckeho dvora a poskytovaním ďalších doplnkových aktivít agropodnikateľov. V obci Deutsch Haslau navštívili sedliacky dvor s agropenziónom, ktorý prevádzkuje rodina Bayer. Penzión sa nachádza priamo v rámci poľnohospodárskeho strediska a v obci. Majitelia umožnili a j ochutnávku vlastných produktov /12 druhov mäsových výrobkov, víno, sirupy a ovocné džemy/.

Zaujímavé bolo neformálne stretnutie s predstaviteľom regionálnej poľnohospodárskej komory z Rustu p. Leitnerom. Odpovedal na mnohé otázky týkajúce sa situácie v podpore poľnohospodárstva zo strany centrálnej vlády a krajinskej vlády v Burgenlande.

Účastníci seminára mali možnosť sa oboznámiť so zariadeniami vidieckeho CR v oblasti Neusiedl am See. V mestečku Illmitz si prezreli zariadenia - agropenzióny Rosenhof a Salzl. Prezentáciu vždy uskutočnili majitelia zariadení. V zariadení Rosenhof mala prednášku predstaviteľka regionálneho združenia cestovného ruchu p. Erika Kiss a tiež zástupkyňa spoločnosti Neusiedler See Turizmus, GmbH p. Michaela Puser. Pre účastníkov boli zaujímavé formy spolupráce podnikateľov s miestnou samosprávou v Burgenlande a využívanie Karty služieb v regióne, ktorá umožňuje turistom ubytovaným v oblasti napr, aj návštevu Bratislavy s 50 % - nou zľavou na cestovné.

Seminára sa zúčastnilo 35 záujemcov. Väčšina z nich sú podnikatelia vo vidieckom turizme. Viacerí účastníci pôsobia v regionálnych združeniach cestovného ruchu, verejnej správe a v miestnych akčných skupinách od Južného Slovenska po Myjavské kopanice a región Záhoria.

Organizátorom podujatia sa podarilo na seminár sústrediť veľmi kvalitných lektorov. V rámci seminára boli tiež odovzdané študijné texty, ktoré budú pri konkrétnej práci na úseku vidieckeho turizmu frekventanti využívať. Odborná úroveň, ale aj kvalita organizácie seminára bola pozitívne hodnotená viacerými účastníkmi. K pozitívnemu ohlasu prispel aj hotel Máj v Piešťanoch, ktorého pracovníci v praxi ukázali, že aj na Slovensku je možné poskytovať v cestovnom ruchu kvalitné služby.

Seminár v Piešťanoch je prvou časťou projektu. Pre zostávajúce samosprávne kraje, starostov a podnikateľov v stredoslovenských a východoslovenských regiónoch uskutočnia organizátori podobné podujatie v budúcom roku.

Ing. František Mach, CSc

Ing. Miroslav Senka