Projekty

Projekty v rámci programu rozvoja vidieka 2007-2013

 • medzinárodný informačno - odborný seminár pod názvom

  „Nové trendy v podnikaní vo vinohradníctve a vinárstve“
  V rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007 - 2013 cieľom je rozšíriť rámec vzdelávacích aktivít ako aj skvalitniť a podporiť ľudský potenciál ako základnú podmienku pre zavádzanie nových trendov pri zvyšovaní kvality hospodárenia, bezpečnosti potravín o podmienkach sektoru s vínom.

 • medzinárodný informačno - odborný seminár pod názvom

  Súčasné a perspektívne trendy vo vidieckom turizme a agroturizme v rámci jednotnej Európy“.
  Cieľom seminára je poskytnúť podnikateľským subjektom v poľnohospodárstve, vidieckom turizme a agroturizme ako i verejnej správe a združeniam CR najnovšie vedecké, teoretické a praktické skúsenosti, zručnosti a návyky.

 • Almanach osobností pôdohospodárstva

  Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v spolupráci s autorom Ing. Milanom Malochom pripravuje vydanie publikácie so zameraním na retrospektívne hodnotenie životnej kariéry takmer 100 popredných osobností z agrokomplexu a duchovného  života slovenskej spoločnosti.odkazy:

poľnohospodárska platobná agentúra

agentúra pre rozvoj vidieka

regionálne enviromentálne centrum Slovensko

agroinštitút Nitra

vidiecky parlament na Slovensku