Skúsme rozmýšľať spolu

Žijeme v realite 21. storočia a preto rešpektujeme vývoj a ním vygenerované zmeny v nádeji, že kvalitný život ľudom našej krajiny prinesie možnosť uplatňovať ich talent vo všetkých spoločensko – ekonomických oblastiach.

Slovenská republika sa v roku 2004 zaradila do rodiny vyspelých európskych demokratických krajín, čo je a predpokladáme aj bude silným impulzom jej ďalšieho rozvoja. Slovensko je vidieckou a regionálnou krajinou. Vzhľadom na veľké rozdiely medzi jednotlivými regiónmi tak v životnej úrovni, ako aj v sociálnych istotách vidieckeho obyvateľstva, je len prirodzené, že rozvoj menej rozvinutých slovenských regiónov musí byť ich prioritou. Pre realizáciu tohto cieľa vstup Slovenska do Európskej únie (EÚ) vytvoril systémové predpoklady vo forme akceptácie štandardov EÚ v národných plánoch regionálneho a vidieckeho rozvoja a uplatňovania politík EÚ v konkrétnych podmienkach.

Udalosti ostatného obdobia ukazujú, že podstata týchto priorít v slovenskej spoločnosti ešte nestihla „vyzrieť“. Z toho dôvodu Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky Modra (NORVT) privítala a vysoko oceňuje možnosť „zúročiť“ skúsenosti odborných pracovníkov, ktoré nadobudli v období prípravy na vstup Slovenska do EÚ v predvstupových rokovaniach a následnej implementácii politík EÚ v konkrétnych podmienkach SR a spracovali ich v štúdii Atribúty regionálneho a vidieckeho rozvoja Slovenska, ktorú prinášame v samostatnej časti.

Štúdia na základe podrobných analýz implementuje regionálnu a Spoločnú poľnohospodársku politiku v podmienkach Slovenska v rokoch 2007 až 2013, teda v období programovacieho obdobia po vstupe do Európskej únie. Vychádzajúc z vykonaných analýz v uvedenej práci je podstatným aj náčrt problematiky politiky vidieckej krajiny v rozsahu jej nástrojov, aktérov a synergických efektov.

Cieľom štúdie nie je a ani nemôže byť suplovanie oficiálnych stanovísk relevantných štátnych, či iných orgánov a inštitúcií. Dávame ju k dispozícii ako poklad pre celospoločenskú diskusiu o naliehavých a aktuálnych problémoch slovenského poľnohospodárstva a vidieka.

V jeseni tohto roku NORVT pripravuje na uvedenú tému tiež konferenciu Ako ďalej na slovenskom vidieku? za účasti agrárnej samosprávy a vedeckovýskumnej základne.

Z uvedeného dôvodu štúdia je voľne dostupná, na stiahnutie nižšie.

Na stiahnutie:

Štúdia Atribúty regionálneho a vidieckeho rozvoja Slovenska