Seminár pre vinohradníkov a vinárov

Seminár pre vinohradníkov a vinárov

Koncom mája sa uskutočnil v Piešťanoch medzinárodný odborný seminár pod názvom „Nové trendy v podnikaní vo vinohradníctve a vinárstve“. Seminár pripravila Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre v rámci vzdelávacieho projektu financovaného z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007 - 2013. Cieľom seminára bolo podporiť ľudský potenciál pre zavádzanie nových trendov pri zvyšovaní kvality hospodárenia, bezpečnosti potravín v podmienkach sektoru s vínom. Účastníci seminára boli predovšetkým z Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja.

Predseda Zväzu vinohradníkov Slovenska JuDr. Igor Mancel venoval pozornosť vo svojom vystúpení pod názvom „Štátna podpora vinohradníctva a vinárstva zo strany EÚ, MP a RV SR“ okrem iného problematike zmien vo vinohradníctve a vinárstve v dôsledku vstupu do EÚ. Uviedol, že aktuálnou úlohou slovenských vinohradníkov a vinárov je označovanie pôvodu, slovenský terroir, čo zlepší predpoklady pre odbyt slovenského vína na domácom a zahraničnom trhu.

Niekdajší pracovník UKSUP Ing. Vladimír Sodoma venoval vo svojom vystúpení pozornosť doterajšiemu vývoju vinohradníctva v SR, vývoju odrodovej skladby, novým slovenským registrovaným odrodám, registrácii vinohradov, systému rezu viniča a ďalším témam. Účastníkov zaujali i možnosti zvyšovania kvality vín, informácie o nových technológiách, ako i praktické skúsenosti vinohradníkov pri pestovaní viniča a vo výrobe vína. Lektor Ing. Vladimír Sodoma uskutočnil i riadenú degustáciu 50. prinesených vzoriek vína. Vinári sa takto mohli zoznámiť s náročným hodnotením kvality predstavených vín.

Lektor Doc. Ing. Anton Kretter CSc. zo SPÚ Nitra predniesol prednášku na tému „Marketing a jeho úloha vo vinohradníctve a vinárstve“. Zdôraznil význam podpory predaja ako nástroj komunikačnej politiky a predstavil marketingový informačný systém vinohradníka a vinára. K prednesenej téme sa vyjadrili viacerí účastníci seminára, ktorí predniesli vlastné skúsenosti zo svojej výrobnej praxe.

Počas celého vzdelávacieho programu mali možnosť účastníci diskutovať o svojich skúsenostiach z výroby hrozna a vína na Slovensku. Veľkú pozornosť venovali problematike výrobe biovína, ktorú úspešne produkuje firma NATURAL ALIMENTÁRIA s.r.o. Veľký Krtíš. Predstaviteľ firmy Ing. Ján Domin podrobne informoval účastníkov o aktuálnych otázkach ekologickej produkcie hrozna a vína v SR a EÚ. Lektori venovali pozornosť i podnikaniu v pôdohospodárstve v rámci spoločného európskeho trhu.

Pre účastníkov seminára bola pripravená i odborná exkurzia do Burgenlandu v Rakúsku, kde navštívili 3 vinárske podniky v meste Rust a Jois. Prezreli si jednu z najmodernejších regionálnych vinárskych prevádzok firmy HILLINGER v Joise, ktorá polovicu produkcie vína exportuje do zahraničia, organizuje i odborné exkurzie pre vinárov a ďalších záujemcov. V meste Rust navštívili účastníci Vínnu akadémiu, ktorá zabezpečuje pre vinárov, somelierov z celej Európy odborné školenia. Záujem účastníkov vzbudila i návšteva v rodinnej firme Just a Feiler, ktorá produkuje biovína a uplatňuje tradičné technologické postupy výroby. Zaujímavá bola i prehliadka malebného vinohradníckeho mestečka Rust, ktoré poskytuje pre turistov z celej Európy zaujímavý agroturistický program.

F. Mach, MODRA