Seminár o vidieckom turizme

Seminár o vidieckom turizme

Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre organizovala koncom marca druhé kolo odborného seminára pod názvom „Súčasné a perspektívne trendy vo vidieckom turizme v rámci jednotnej Európy“. Odborný seminár sa uskutočnil v rámci projektu financovaného z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 opatrenie 3.3. vzdelávanie a informovanie. Na seminári, ktorý sa uskutočnil v Piešťanoch sa zúčastnilo 34 agropodnikateľov, pracovníkov miestnej samosprávy, predstaviteľov združenia vidieckeho turizmu, predovšetkým zo stredoslovenských a východoslovenských samosprávnych krajov.

Cieľom seminára bolo poskytnúť účastníkom najnovšie vedecké, teoretické a praktické zručnosti zamerané na podnikanie vo vidieckom turizme, agroturizme, zlepšenie komunikácie a propagácie vo vidieckom priestore na trvalú udržateľnosť životného prostredia, tradičné vidiecke postupy, remeslá a poskytovanie kvalitných regionálnych produktov. Odborný seminár pozostával z teoretických, organizačných a praktických poznatkov v oblasti vidieckeho turizmu a agroturizmu.

Lektormi vzdelávacieho podujatia boli pracovníci centrálnej riadiacej sféry Ing. Michal Ševčík, Ing. Marián Bujna z MDV RR SR a Ing. Vladimír Jamnický z MP RV SR, ako i predstavitelia neziskového sektoru v oblasti vzdelávania vo vidieckom turizme a agroturizme na Slovensku. Účastníci mali takto možnosť oboznámiť sa so základnými otázkami rozvoja cestovného ruchu, s aktuálnym stavom a ďalšími cestami jeho rozvoja v podmienkach Slovenska. Účastníkov seminára najviac zaujímali predovšetkým praktické otázky realizácie Zákona o cestovnom ruchu, ktorého platnosť sa posunula na koniec tohto roka. Prediskutované boli najmä otázky zakladania krajských a oblastných združení cestovného ruchu, ktoré budú v budúcnosti ovplyvňovať ďalší rozvoj cestovného ruchu v regióne a budú mať i právny dosah na vytváranie podmienok rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky. Agropodnikateľov najviac zaujali otázky zamerané na možnosti finančnej podpory zariadení agroturistiky v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013. Otázky smerovali na reálne možnosti podpory malých agrofariem pri rekonštrukcii a výstavbe malých ubytovacích zariadení do 10 postelí. V súčasnosti už niektorí agropodnikatelia formulujú svoje predstavy na realizáciu projektov zameraných na zvýšenie kvality ubytovacích služieb a ďalších doplnkových služieb pre turistov na vidieku. Obyvatelia vidieka očakávajú preto urýchlené vydanie výzvy na podporu služieb vidieckej turistiky v Programe rozvoja vidieka.

Pre účastníkov seminára boli zaujímavé i prednášky zamerané na špecifikáciu vidieckeho turizmu a agroturizmu v európskom kontexte a v SR. Lektor Ing. Ján Babinský CSc. z Agriprogres Bratislava prezentoval nielen domáce, ale i zahraničné skúsenosti z oblasti riadenia podniku, marketingovej stratégie a zlepšovanie kvality služieb v podmienkach EUROGITES Európskej organizácie pre vidiecky turizmus a agroturizmus. Lektori Ing. Viera Paučírová a Ing. František Mach CSc. z Neziskovej organizácie rozvoja vidieckej turistiky v Modre prezentovali praktické skúsenosti z Národnej siete rozvoja vidieka, podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu, využívaní regionálnych produktov vo vidieckom cestovnom ruchu, spolupráce občanov, podnikateľov, samosprávy a tretieho sektoru vo vidieckom turizme. Lektori venovali pozornosť i skúsenostiam z realizácie niektorých úspešných projektov na slovenskom vidieku ako napríklad z Malokarpatského regiónu, Kysúc, Liptova a ďalších vidieckych regiónov na Slovensku. Podnikatelia vo vidieckom turizme prejavili záujem i o spoluprácu v rámci občianskeho združenia Slovenský zväz vidieckej turistiky, agroturistiky / SZVTA /, ktorý si v tomto roku pripomína 20. výročie svojho vzniku. Prezidentom SZVTA je v súčasnosti Štefan Piri z Hokoviec pri Dudinciach, združenie pripravuje v tomto roku vydanie katalógu ubytovacích zariadení vidieckej turistiky, agroturistiky na Slovensku.

Posledný deň odborného seminára sa uskutočnila exkurzia do zariadení Dovolenky na roľníckom dvore v Dolnom Rakúsku a Burgenlande. Účastníci navštívili tri ubytovacie zariadenia na roľníckom dvore, kde mali možnosť besedovať s roľníkmi o podmienkach podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu. V obci Deutsch Haslau mali účastníci exkurzie možnosť zoznámiť sa s podmienkami priameho predaja výrobkov z roľníckeho dvora pre turistov najmä mäsových výrokov klobás, salámy, paštét, ale i ovocných muštov, vína, čajov a ďalších výrobkov.

V obci Illmitz sa účastníci zoznámili s podmienkami činnosti obecného turistického informačného centra, ktorý poskytuje informácie pre turistov. Besedovali s prevádzkovateľmi malých ubytovacích zariadení do 10 postelí v rámci „Dovolenky na roľníckom dvore“ a zoznámili sa s využívaním „Neziderskej karty“ v rámci rozvoja turizmu v Burgenlande a osobitne v rámci vidieckej turistiky.

Na záver seminára podnikateľ Rudolf Kučák, ktorý s manželkou prevádzkuje penzión Alpinka v Oščadnici nám povedal. „Seminár a exkurzia do Burgenlandu bola pre nás poučná, skúsenosti chceme využiť pri prevádzkovaní nášho penziónu. Spoznali sme mnoho šikovných ľudí, ktorí pracujú v oblasti cestovného ruchu na Slovensku a mohli sme si s nimi vymeniť svoje poznatky z tejto oblasti. Ďakujeme organizátorom a lektorom za dobre zorganizované vzdelávacie podujatie zamerané na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu“.

F. Mach