Odborný seminár

Odborný seminár

Dňa 3. marca sa uskutočnil v zasadačke Mestského úradu v Pezinku seminár pod názvom „Súčasnosť a budúcnosť podmalokarpatskej kultúrnej krajiny“. Odborný seminár zorganizoval Geografický ústav SAV v spolupráci s Mestským úradom v Pezinku. Cieľom seminára bolo oboznámenie odbornej verejnosti, pracovníkov miestnej samosprávy s cieľmi projektu, ktorý rieši Geografický ústav SAV v rámci Operačného programu stredná Európa, projekt Trvale udržateľný rozvoj kultúrnej krajiny s využitím inovatívnej účasti a vizualizačných prostriedkov. / skrátene VITAL LANDSCAPES /

Po privítaní účastníkov seminára primátorom Pezinka Mgr. Oliverom Solgom prezentoval kolektív vedeckých pracovníkov Geografického ústavu SAV pod vedením Prof. RNDr. Vladimíra Ira CSc. svoje zámery pri riešení projektu. Vedúci projektu RNDr. Ján Hanušin CSc. podrobne informoval o cieľoch projektu, ktorý je zameraný na ochranu kultúrnej krajiny v podmalokarpatskom regióne, ktorý zahŕňa 24 obcí a mestských častí medzi Bratislavou – Račou, Budmericami a Smolenicami. Podmalokarpatský región sa rozprestiera na ploche 518 km ², kde žije v mestách a obciach s 93.000 obyvateľov.

Autori medzinárodného projektu vychádzajú z poznatkov, že napriek svojim ekologickým, estetickým, kultúrnym, ale i ekonomickým hodnotám sa kultúrna krajina a jej hodnoty v Strednej Európe neustále prehliadajú. Krajina sa fragmentuje a deštruuje z dôvodu chýbajúceho alebo nedostatočného povedomia o jej hodnotách a nedostatku vôle a predstavivosti o alternatívnych možnostiach jeho udržateľného vývoja. Vážnou prekážkou je aj neschopnosť nájsť dohodu i spoločného menovateľa medzi ochranou prírody, kultúrneho dedičstva a hospodárskym rozvojom.

Okrem vedeckých pracovníkov Geografického ústavu SAV vystúpili s referátmi primátor Pezinka Mgr. Oliver Solga, Ing. Arch. Erika Horanská odborná konzultantka z Akadémie Istropolitana Nova zo Svätého Jura a RNDr. Viliam Klescht riaditeľ Správy chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty so sídlom v Modre. V rámci moderovanej diskusie vystúpili so svojimi názormi viacerí účastníci seminára, ktorí privítali aktuálnosť riešenej úlohy v Malokarpatskom regióne. Riešiteľský kolektív plánuje po získaní analytických materiálov a výsledkov dotazníkového prieskumu v regióne uskutočniť ďalšie stretnutia s odbornou verejnosťou a pracovníkmi miestnej samosprávy. Autori projektu chcú využiť všetky dostupné podnety od obyvateľov regiónu a tak spoločne prispieť k formulovaniu záverov a doporučení pre ďalšie usmernenie vývoja podmalokarpatskej kultúrnej krajiny. Škoda však, že okrem zástupcov Pezinka a Modry sa odborného seminára nezúčastnili ďalší predstavitelia miestnej samosprávy z regiónu.

Ing. F. Mach, MODRA