Vinohrady - vec verejná

Vinohrady - vec verejná

Ďalšiemu rozvoju vinohradníckych regiónov na Slovensku je nutné sa venovať i na úrovni samosprávnych krajov. Príkladom je Bratislavský samosprávny kraj, ktorý organizoval v októbri seminár pod názvom „Vinohrady vec verejná“. Cieľom seminára bolo zhodnotiť stav podmienok vinohradníckej výroby v regióne Malé Karpaty a navrhnúť v spolupráci s kompetentnými inštitúciami opatrenie na jej ďalší rozvoj. Ďalším zámerom bolo zachovanie vinohradov ako tradičného spôsobu hospodárenia v krajine ako historického kultúrneho dedičstva, hlavného a nenapodobiteľného krajino - tvorného prvku úbočí Malých Karpát v prospech cestovného ruchu. Seminára sa zúčastnilo viac ako 50 zástupcov samospráv, odborníkov v oblasti vinohradníctva a vinárstva, územného plánovania a krajinotvorby. Seminár otvoril predseda BSK Ing. Pavol Frešo, rokovanie viedol podpredseda BSK JUDr. Ivo Nesrovnal.

Na seminári odznela prezentácia pracovníka Ing. Natálie Foltinovičovej PhD. z Pamiatkového úradu SR, ktorá zdôraznila potrebu ochrany vinohradníckej krajiny ako prírodného a kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie a potrebu identifikácie lokalít so zachovanými tradičnými formami hospodárenia. Viacerí diskutéri zdôraznili potrebu zastavenia chaotickej zástavby vinohradov na príkladoch z Rače, Limbachu ako i potrebu obnovy prístupových ciest do vinohradov na príklade Modry, Dubovej, Svätého Jura a ďalších miest regiónu.

Účastníkov konferencie podrobne informoval primátor Pezinka Mgr. Oliver Solga o opatreniach mesta na ochranu vinohradov. Mesto má svoju hraničnú líniu, za ktorú nepustí zástavbu do vinohradov. Je potrebné strážiť územný plán a nepodliehať tlaku developerov, zabrániť domácim kšeftárom manipulovať s pôdou. Pripomenul, že ako sa pripustí zástavba do viníc, návratnosť pôvodného stavu bude trvať storočia. Poukázal na rozdiely v podmienkach práce vinárov, ktorí často dovážajú i lacné zahraničné dotované víno. Podmienky sú takto oveľa lepšie ako majú prvovýrobcovia vinohradníci v Malokarpatskom regióne. Vo svojom vystúpení vyzdvihol tradíciu vinobraní a podujatí otvorených pivníc, ktoré privádzajú do mesta tisíce ľudí za kvalitným vínom, gastronómiou, kultúrou, čo v konečnom dôsledku podporuje aj hospodársky rozvoj mesta a regiónu.

Podpredseda BSK JUDr. Ivo Nesrovnal zdôraznil potrebu zachovania vinohradov, aby z výroby vína profitovali predovšetkým domáci vinohradníci. Zástupca Združenia pezinských vinárov Ing. Ján Hacaj vo svojom rozsiahlom vystúpení venoval pozornosť sociálno - ekonomickým aspektom vinohradníctva a vinárstva, kultúrnym a ekologickým aspektom. Zdôraznil potrebu prepojenia hlavného mesta na relaxačné zázemie regiónu pod Malými Karpatmi. O toto prepojenie sa snaží i Združenie Malokarpatská vínna cesta, ktoré organizuje úspešne agroturistické podujatia „Dni otvorených pivníc“ ako i účasť na výstavách cestovného ruchu. Podobne vinohradnícke spolky v mestách a obciach regiónu organizujú výstavy vín, v spolupráci so samosprávou pripravujú slávnosti vinobrania, náučné vinohradnícke chodníky a iné kultúrne podujatia. Vo svojom vystúpení poukázal na potrebu zjednodušenia legislatívy, odstránenie administratívnych prekážok, potrebu zabezpečiť bezpečnosť vinohradov, prijať opatrenie na zlepšenie podnikateľskej klímy v agrosektore.

Na seminári aktívne vystúpili ďalší primátori, starostovia, vinohradníci, vinári a iní účastníci. Na záver účastníci rokovania prijali „Vyhlásenie“, vyzvali samosprávy obcí Malokarpatského regiónu na ochranu územia vinohradov samosprávu BSK aby aktualizovala Územný plán Bratislavského samosprávneho kraja v záujme dosiahnutia zvýšenej ochrany územia vinohradov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, požiadali aby sa zasadilo o zmenu slovenskej, či európskej legislatívy, najmä zákona o vinohradníctve a vinárstve s cieľom obnovenia zvýšenej ochrany vinohradov. Súčasne aby rezort zabezpečil zmenu dotačnej politiky v prospech malých výrobcov vín na menších výmerách vinohradov na Slovensku.

Ing. František Mach