Vínna turistika v malokarpatskom regióne Vínna turistika v malokarpatskom regióne

Vínna turistika v malokarpatskom regióne

Informácie sprevádzajú ľudstvo od svojho počiatku. Nádherné prírodné výtvory, výsledky ľudskej tvorivosti akokoľvek krásne, ale keď sa o nich nevie, ako keby neboli. K ich poznaniu nastupuje informácia. Mnohými odborníkmi je považovaná za hybnú silu pokroku. Informácia v cestovnom ruchu je primárnou veličinou. Mapy, turistická sprievodcovská literatúra, turistické značenie a iné vizuálne orientačné prvky, printové a elektronické médiá majú v cestovnom ruchu nezastupiteľné miesto.

         Len spoľahlivé, pravdivé, najmenej z dvoch zdrojov overené, na praktické využitie upravené informácie splnia v plnej miere požadovanú funkciu. Nepravdivé a zavádzajúce informácie sú horšie ako žiadne. Aj neúplné informácie môžu užívateľovi spôsobiť problémy. Uvediem príklad : V stredisku cestovného ruchu sa nachádza turistická informačná kancelária / TIK /. Nie je dostatočne viditeľne označená. Z východiskových miest / železničnej a autobusovej stanice, zberných parkovísk, centrálneho námestia a pod. /, nie sú k nej spoľahlivo umiestnené smerovky. Tieto nedostatky spôsobujú návštevníkom nemalé problémy, najmä zahraničným, keď neovládajú reč štátu v ktorom sa nachádzajú. TIK je pre cestovateľov a poznávacích turistov v neznámom prostredí najdôležitejšou inštitúciou. Slabinou na Slovensku sú aj nedostatočné vedomosti a nezáujem o pracovníkov vo verejných službách / napr. príslušníci mestskej polície, vodiči sprievodcovia hromadnej osobnej dopravy / poskytovať informácie z oblasti cestovného ruchu. Sú to moje celoživotné skúsenosti, ako tvorcu hodnôt pre organizovanú výkonnú turistiku a cestovný ruch a tiež doteraz aktívneho turistu. Na túto tému som predniesol viackrát diskusné príspevky na rôznych seminároch z oblasti cestovného ruchu. Žiaľ, doteraz nepozorujem záujem o nápravu.        V Českej republike sa tento problém postupne rieši. Oceňujem tam vyššiu kvalitu podávania informácii v osobnom kontakte, tiež napr. stabilne vizuálne a zvukové panely v mnohých mestách.

         V druhej polovici 19. storočia v krajinách západnej Európy začal sa rozvíjať nový spoločenský fenomén - turistika. Modranskí vzdelanci, vďaka čulým kontaktom pochopili význam tejto aktivity a v roku 1892 založili modranský turistický spolok, ktorý sa považuje za prvý slovenský turistický spolok. V jeho činnosti bola aktívna turistiky, propagácia Modry a okolia, budovanie klimatického letoviska Harmónia, značkovanie turistických chodníkov, zriadenie turistickej informačnej kancelárie, spravovanie jednoduchých turistických máp a vodcovská služba. V roku 1894 vybudovali nad mestom na vrchu Veľká homoľa prvú turistickú rozhľadňu, ktorá bola inšpiráciou pre výstavbu súčasnej rozhľadne na Veľkej homoli, ktorá symbolizuje spoluprácu obyvateľov Modry, Pezinka a ďalších ľudí v regióne. Modrania už v tejto dobe poznali hodnotu tvorby, šírenia a využívania informácií.

         Hodnotu informácií pochopili v Modre aj po roku 1989, v rozvíjajúcom sa aktívnom cestovnom ruchu na Slovensku. V roku 1995 bola zriadená Malokarpatská turistická informačná kancelária / MATIK /. Je súčasťou Neziskovej organizácie vidieckej turistiky so sídlom v Modre, zameranej na ochranu kultúrneho dedičstva, propagácie prírodných krás, historických a kultúrnych pamiatok v Malokarpatskom regióne. Ako jediná organizácia III. sektora nepretržite informuje o programe podujatí, krásach Malých Karpát, prevádzkuje MATIK, ktorý je členom Asociácie informačných centier Slovenska.

Vinohradníctvo a vinárstvo patrí medzi významné činnosti v Malokarpatskom regióne. Hrozno ako ovocie a víno ako kultúrny nápoj i celosvetovo sa teší stále väčšej obľube. Veľkú zásluhu na tom má osveta, informačné a spoločenské aktivity, ktoré prezentuje prof. vína Fedor Malík z Modry. Malokarpatská vínna cesta / MVC / má v nich miesto na najvyššom stupni hodnotového rebríčka. MVC vznikla v Modre začiatkom deväťdesiatich rokov minulého storočia. Vinári, nadšenci z Modry na základe zahraničných skúsenosti z Rakúska a Francúzska v roku 1996 založili Združenie Malokarpatská vínna cesta za prítomnosti prezidenta EUROGITES Erika Jordana z Belgicka. Prvým predsedom ZMVC bol František Mach z Modry, v súčasnosti funkciu predsedu vykonáva Milan Pavelka z Pezinka.  Záujem o spoločenské podujatia na MVC stále rastie. Deň otvorených pivníc na MVC je veľkým lákadlom a oprávnene patrí medzi najúspešnejšie agroturistické podujatia na Slovensku na čom má zásluhu i Malokarpatské osvetové stredisko v Modre.

Na Malokarpatskej vínnej ceste zrekonštruovali viaceré staré vinohradnícke domy, ktoré vytvárajú príjemné posedenie pre domácich a zahraničných turistov. Tak napríklad v Modre je dom „U Richtára“, ktorý v tomto roku získal ocenenie verejnosti za príkladnú obnovu, podobne vináreň „U Ludvíka“, „U Pradeda“, hotel Sebastian, v Modre lákajú turistov. Pozoruhodná je i rekonštrukcia Pálffyho pivnice v Doľanoch, alebo Vinohradnícky dom v Pezinku, či vináreň u Matyšáka v Pezinku.     

Význam informácií v cestovnom ruchu si postupne začala uvedomovať i mestská samospráva v Modre, ktorá za pomoci Európskych fondov zrekonštruovala v roku 2007 nákladom 20 miliónov Sk. pôvodnú historickú budovu v prímestskom rekreačnom stredisku Modra - Harmónia. V súčasnosti je v týchto priestoroch zriadená Turisticko - informačná kancelária Modra - Harmónia. Možno dúfať, že Harmónia - prímestská rekreačná oblasť Bratislavy postupne dosiahne minulú slávu vyhľadávaného letoviska.

Na Malokarpatskej vínnej ceste v súčasnosti pracujú viaceré turistické informačné kancelárie. V Bratislave pôsobí Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, v Trnave je Trnavský informačný servis, v Pezinku je Mestské informačné centrum. Uvedené informačné kancelárie spolu s MATIK Modra sú členmi Asociácie informačných centier Slovenska. Tieto informačné kancelárie majú možnosť účasti na riešenie otázok v cestovnom ruchu, ktoré sa IC dotýkajú od miestnej až po národnú úroveň. Členské organizácie využívajú logo AICES na označenie kancelárie a na vydávaných propagačných materiáloch.  AICES pre svoje členské organizácie zabezpečuje ich prezentáciu na výstavách CR a na vydávaných propagačných materiáloch doma i v zahraničí.

AINOVA vo Svätom Jure má Infocentrum, ktoré propaguje kultúrne a prírodné hodnoty mesta Svätý Jur a Malokarpatského regiónu. Informačné centrum má kvalitné technické vybavenie, k dispozícii je 8 počítačov pripojených na internet, prednáškové miestnosti, knižnice a ďalšie podmienky pre poradenstvo pri uplatňovaní environmentálnych princípov v každodennom živote širokej verejnosti. Informačné centrá postupne vytvárajú i v Šenkviciach, Častej a ďalších obciach regiónu.

Významnú činnosť na Malokarpatskej vínnej ceste vykonáva Združenie Malokarpatská vínna cesta / ZMVC / ktoré pôsobí v priestoroch Malokarpatského osvetového strediska v Modre. ZMVC organizuje vzdelávacie podujatia, účasť na výstavách cestovného ruchu, propagácii činnosti členských organizácii na MVC. Hlavnú odbornú činnosť však vykonávajú miestne organizácie vinohradníkov a vinárov v jednotlivých mestách a obciach v regióne.  ZMVC má v Modre vlastnú kanceláriu, ktorá poskytne všetky požadované informácie domácim a zahraničným turistom.     

Mesto Modra v rámci cezhraničnej spolupráce zriadilo v roku 2008 v Modre „Multifunkčné cezhraničné centrum“. V priestoroch rekonštruovanej historickej budovy zriadili Mestskú informačnú kanceláriu v Modre, ktorá taktiež spoločne s ďalšími dvomi kanceláriami poskytuje informácie pre turistov. Bývalé kráľovské mesto Modra sa takto stáva najlepšie vybaveným 9 tisícovým mestom, ktoré si plne uvedomuje význam informácií v cestovnom ruchu. Možno oprávnene očakávať, že v „Perle Malých Karpát“, ktorou je „Modra - hlavné mesto vína a keramiky“ sa cestovný ruch stane hlavným hnacím motorom hospodárskeho rozvoja mesta.  Záujemci bližšie informácie získajú na www.mvc.sk, www.tik.sk/harmonia a ďalších internetových stránkach miest malokarpatského regiónu.