Seminár o  vidieckom turizme

Seminár o vidieckom turizme

V dňoch 27. - 29. septembra t. r. sa uskutočnil v Piešťanoch odborný seminár pod názvom „Súčasné a perspektívne trendy vo vidieckom turizme a agroturizme v rámci jednotnej Európy“. Seminár zorganizovala Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre v rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007 - 2013 opatrenie 3.3, vzdelávanie a informovanie. Cieľom seminára bolo poskytnúť podnikateľským subjektom v poľnohospodárstve ako i zástupcom verejnej správy, združeniam cestovného ruchu najnovšie poznatky zamerané na podnikanie vo vidieckom turizme, podporné programy, riešenie problémov ďalšieho rozvoja CR na Slovensku v rámci Zákona o CR a ďalšie aktuálne informácie zo strany centrálnych inštitúcii. Zástupcovia Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR ako i Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR zodpovedali radu otázok viac ako 30 účastníkov seminára. Záujem bol najmä o konkrétnych formách podpory podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu a agroturizme na Slovensku. Záujem účastníkov seminára vzbudili i konkrétne informácie odborníkov o potrebe zlepšenia kvality poskytovaných služieb vo vidieckom turizme, predaji z roľníckeho dvora, využívanie tradičných remesiel a uplatnenie Znakov kvality v ubytovacích a stravovacích zariadeniach. Na konkrétnych príkladoch z praxe boli dokumentované skúsenosti podnikateľov vo vidieckom turizme na Slovensku. Napríklad účastníci predstavili skúsenosti z penziónu Adam v Podkylave, penziónu Eva - Mária z Hornej Maríkovej, Ranča Petra v Oreskom, Ranča na striebornom jazere v Matúškove a obce Slovenský Grob. Boli prezentované skúsenosti z vinohradníckych regiónov, najmä však z Malokarpatskej vínnej cesty. Zaujímavá bola i prezentácia podnikateľských aktivít Andrei Mozerovej alebo člena predstavenstva Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky Karola Zálešáka z Hornej Maríkovej. Seminára sa zúčastnili i pracovníci odborov cestovného ruchu z TTSK a NSK, ako i starostovia zo Zlatých Klasov, Smoleníc a Košariská. Zastúpené boli MAS Dudváh a MAS Kopaničiarsky región ako i Združenie CR Galandsko a Združenie obcí Pod Bradlom. V uvedených obciach a regionálnych združeniach zástupcovia samosprávy pripravujú podmienky zamerané na rozvoj vidieckej turistiky v obci a i regióne. V rámci seminára sa uskutočnila odborná exkurzia do Dolného Rakúska a Burgenlandu, kde mali účastníci možnosť zoznámiť sa s podmienkami poskytovaných služieb štyroch agroturistických ubytovacích zariadení, možnostiach priameho predaja výrobkov z roľníckeho dvora a ďalších doplnkových aktivít agropodnikateľov. Pre účastníkov boli zaujímavé i formy spolupráce podnikateľov s miestnou samosprávou v rámci Regionálneho združenia CR v Burgenlande a využívanie Karty služieb v regióne okolo Nezideského jazera. Účastníci seminára vyjadrili spokojnosť s odbornou úrovňou seminára a exkurziou, získané poznatky využijú vo svojej práci, najmä v Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom samosprávnom kraji, kde pôsobia. Pre zostávajúce samosprávne kraje a podnikateľov uskutočnia organizátori podobné podujatie v budúcom roku.

F. Mach, MODRA