Podpora 2% daní na našu organizáciu

Podpora kultúrnych aktivít

         Už 10 rokov pracuje v Modre NORVT - Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky, ktorá orientuje svoje aktivity na ochranu kultúrneho dedičstva a propagáciu vidieckej turistiky v Malokarpatskom regióne. NORVT   prevádzkuje Malokarpatskú turistickú informačnú kanceláriu v Modre, ktorá bola aj pri zakladaní regionálneho združenia „Malokarpatská vínna cesta“. Každoročne organizuje pre podnikateľov a samosprávu odborné semináre, zamerané na vidiecku turistiku a agroturistiku, ale i na využitie malokarpatských kultúrnych, remeselných a regionálnych tradícii v turistike. Medzi úspešné aktivity možno zaradiť i každoročnú odbornú exkurziu do Rakúska, zameranú na podporu podnikania v zaostalých regiónoch z fondov EÚ, najmä však vo vinohradníctve a agroturistike. Organizácia sa aktívne zapája do sprievodných podujatí v rámci Malokarpatského vinobrania v Modre, ako je odborný seminár, ochutnávka burčiaku z fontány svätého Floriána, výstava starých pohľadníc, cezhraničná družobná spolupráca s Dolným Rakúskom a do ďalších podujatí.

         V organizovaní verejnoprospešných aktivít chce Nezisková organizácia pokračovať i v tomto roku. Pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v Modre a okolí podporuje založenie Združenia cestovného ruchu, ktoré bude nositeľom spolupráce a partnerstva so samosprávou a tretím sektorom. Pripravuje tiež nový projekt - vydanie propagačného materiálu „ Modranský výtvarný a remeselný náučný chodník “. S mestom Modra pripravila aj projekt cezhraničnej spolupráce s Rakúskom, zameraný na cestovný ruch a rozvoj keramickej výroby v Modre a priľahlom regióne. O realizovaných aktivitách budeme priebežne informovať i čitateľov Pezinska.

         Na uskutočnení verejnoprospešných aktivít sa podieľajú dobrovoľníci a finančne pomáhajú i podnikatelia. Patrí im za to verejné poďakovanie. Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre je registrovaná na príjem 2 % z odvedených daní právnických subjektov a fyzických osôb. Získané prostriedky chce použiť na realizáciu verejnoprospešných projektov v regióne, ale i na spoluprácu so základnými a strednými školami pri výchove detí a mládeže.

Pre darcov, ktorí podporia túto záslužnú činnosť uvádzame základné údaje o prijímateľovi :

IČO :       31 821 456

Právna forma :      nezisková organizácia

Obchodné meno : Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky

Ulica :     Štúrova 117

PSČ :      900 01

Mesto :   MODRA

 
Darcom za finančnú a morálnu podporu vopred ďakujeme.