Podnikanie v poľnohospodárstve Podnikanie v poľnohospodárstve

Pod týmto názvom sa konala 4. marca 2010 odborná konferencia v kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre, ktorú organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR,  Československá spoločnosť pre moderné poľnohospodárstvo a Agroinštitút Nitra. Cieľom celoslovenskej odbornej konferencie bolo sprostredkovať odbornej verejnosti v poľnohospodárstve významné poznatky, informácie a možnosti úspešného podnikania v rezorte, v podmienkach celosvetovej hospodárskej krízy súčasnej globalizácie a Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Programový výbor podujatia pod odbornou garanciou hlavného štátneho radcu Ing. Petra Bacu PhD. pripravil spoločne s členmi Československej spoločnosti pre modrené poľnohospodárstvo  zaujímavý odborný program pre viac ako 250 účastníkov tejto konferencie.

V úvodnom vystúpení Ing. Peter Baco PhD. zdôraznil náročnosť podnikateľského prostredia v poľnohospodárstve SR. Celosvetová hospodárska a ekonomická kríza sa v plnej miere prejavila aj v agrárnom sektore. Farmári podnikajú v náročných podmienkach nevyváženého marketingového prostredia. Zatiaľ čo vstupy takmer všetkých komodít, či strojových systémov sa medziročne zvyšujú, ceny výrobkov z poľnohospodárskej prvovýroby sa medziročne znižujú. Klesá počet zamestnancov v poľnohospodárstve SR, nepriaznivá je aj vzdelanostná štruktúra, kde sa znižuje podiel vyučených a stredoškolsky vzdelaných pracovníkov. Mladá generácia sa orientuje na nepoľnohospodárske profesie, hľadá zamestnanie v mestách, nie na vidieku. Nemôžeme však súhlasiť s názormi o údajnom upadajúcom hospodárskom význame poľnohospodárstva v spoločnosti. Práve naopak zrevitalizované pôdohospodárstvo SR spolu s nadväzujúcimi odvetviami tvorí 15 % podiel na HDP a 17 % podielom na zamestnanosti, ho stavia do polohy najsilnejšieho rezortu.

Hlavnú prednášku pod názvom „Poľnohospodárske podniky v globalizovanom svete“ predniesol doc. František Čuba a doc. Jozef Hurta z Československej spoločnosti pre moderné poľnohospodárstvo, niekdajší vrcholoví menežéri. Poľnohospodárskeho družstva v Slušoviciach, ktoré patrilo v 80. rokoch k najúspešnejším agrofirmám nielen v Československu, ale i v Európe. Vo svojom vystúpení sa experti vzájomne dopĺňali, zdôraznili potrebu  „globalizácie agrárnej firmy“, ktorá môže úspešne konkurovať silným globalizačným podnikom z dodávateľskej a odberateľskej sféry. V súčasnosti sa cena agropotravinárskeho výrobku pre spotrebiteľa skladá z 30 percentného podielu obchodu, 38 % potravinárskeho priemyslu, 20 % firmy, ktoré dodávajú vstupy do výroby a poľnohospodárskym prvovýrobcom sa ujde iba 12 % podiel z hodnoty výrobku. To je z hľadiska ekonomiky likvidačné pre agropodnikateľov. Experti vidia východisko vo vytvorení koncernových agropotravinárskych podnikov, ktoré ovládnu nielen prvovýrobu, ale i prípravu vstupov až po obchod.

K účastníkom konferencie sa prihovoril i minister pôdohospodárstva Ing. Vladimír Chovan zaujímavými informáciami tak z „kuchyne“ ministerstva, ako aj z prostredia EÚ, kde sa tvoria podmienky a formuje inštrumentárium pre motiváciu agropodnikateľov. Organizátori konferencie vybrali spomedzi viac ako sto typov úspešných agropodnikateľov na Slovensku 15 príkladov, ktoré prezentovali predstavitelia týchto firiem na konferencii. Z konferencie vydali organizátori zborník príspevkov, ktorý bude distribuovaný i pre účastníkov ďalších regionálnych konferencii v agrosektore SR. Zámer organizátorov prispieť súčasnými poznatkami a skúsenosťami manažérskych prístupov k revitalizácii agrosektoru k zvládnutiu následkov ekonomickej krízy v agrosektore sa naplnil. Priebeh odborného seminára moderoval prof. František Trnka

                                                                                                František Mach