AICES zasadal v Trenčíne AICES zasadal v Trenčíne

AICES zasadal v Trenčíne

Pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku významnú funkciu plnia turistické informačné centrá / TIC /, ktoré sú pre turistov dôležitým miestom pre získanie informácií o meste, regióne, službách, podujatiach a podobne. Na Slovenku sú TIC združené do Asociácie informačných centier Slovenska / AICES /. Hlavným poslaním AICES je podpora a ochrana práv a oprávnených záujmov informačných centier v záujme podpory rozvoja a propagácie cestovného ruchu. TIC sú miesta prvého kontaktu s turistom, sú výkladnou skriňou mesta, preto aj kvalita poskytovaných služieb je hlavnou úlohou AICES. V dňoch 25. - 26. mája t. r. sa uskutočnil v Trenčíne odborný seminár spojený s Valným zhromaždením, ktorého sa zúčastnilo viac ako 70 zástupcov TIC z celého Slovenska.

            Na odbornom seminári vystúpil Ing. Gabriel Kuliffay, generálny riaditeľ Sekcie cestovného ruchu na MH SR, ktorý hovoril o aktuálnych problémoch rozvoja cestovného ruchu v SR. Informoval účastníkov predovšetkým o Zákone o CR. V ďalšej časti seminára vystúpila zástupkyňa SACR Ing. Beáta Lukáčová a Mgr. Peter Švehla o možnostiach spolupráce s AICES, najmä v oblasti aktualizácie informácii a propagácie jednotlivých regiónov na Slovensku. Zástupca Slovenského spolku sprievodcov CR Mgr. Marián Biladič informoval zástupcov TIC, členov AICES o práci spolku a požiadavkách na prácu turistických sprievodcov na Slovensku.

            Prezidentka AICES Dr. Ivona Fraňová predniesla správu o činnosti za uplynulé obdobie. AICES združuje v súčasnosti 63 TIC, z toho je 36 príspevkových, alebo rozpočtových organizácii mesta, ktoré sú súčasťou oddelení miestnych samospráv alebo organizácii zriadených zo zákona o verejnoprospešných organizáciách. Súkromné spoločnosti prevádzkujú 27 TIC, z toho je 8 neziskových. Podľa samosprávnych krajov najviac TIC je v ŽSK, a to 15, ďalej nasledujú tieto kraje : BBSK 12, PSK 11, TNSK 7, KSK 6, TSK 6, BSK 5 a NSK 2. Treba však uviesť, že nie všetky TIC sú členmi AICES, preto uvedená štatistika nie je úplná. V hodnotenom období boli prijaté za člena TIK Nové Mesto, Infocentrum Štrbské Pleso, Informačné centrum Baranec v Žiari a Informačná kancelária ZCR Galandsko, 2 ukončili svoje členstvo a 1 bola vylúčená z dôvodu neplnenia podmienok členstva.

            Na úseku propagácie pokračovali v tomto roku práce na napĺňaní informácii a koordináciu s Národným turistickým informačným systémom NUTIS. V apríli 2010 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zber, tvorbu a aktualizáciu informačného portálu Slovakia na web stránkach ako www.sacr.sk a www.slovakia.travel.sk.

            V hodnotenom období AICES venoval pozornosť novej štruktúre a dizajnu web stránky AICES pod doménami www.infoslovak.skwww.aices.sk. Jej obsahom sú informácie o združení TIC, zoznam TIC s kontaktom a prevádzkovou dobou, google mapy s vyznačením polohy TIC, mapa Slovenska, ankety, diskusné fóra, aktuality a podujatia, základný popis činnosti TIK - ov a ďalšie informácie v 5. jazykových mutáciách. Propagácia členov AICES bola zabezpečená v odborných publikáciách Krásy Slovenska, Marketingový a informačný spravodaj SACR, Hotel Guide a ďalších periodikách.     

            Hlavnú pozornosť AICES v uplynulom období venoval pasportizácii a kategorizácii TIC združených v AICES. Podľa nastavených kritérií ako sezónnosť, záujmová oblasť a poskytované služby vyplnili TIC 61 pasportizačných dotazníkov. Všetky TIC uviedli celoročnú činnosť. Z celkového počtu 10 TIC uviedlo miestnu, 45 regionálnu a 6 národnú úroveň poskytovaných služieb. Veľkú väčšinu 55 TIC uviedlo, že sa nachádzajú v centre miest, resp. rekreačných strediskách. Len 6 TIK uviedlo, že činnosť TIC je ich jedinou činnosťou, väčšinou sa jedná o kombinácie s inou činnosťou ako napríklad cestovné kancelárie. Správna rada AICES udelila jednu hviezdičku 15. TIC, dve hviezdičky dostalo 41 TIC a tri hviezdičky má 5 TIC.

V ďalšom období sa vynára preto nutnosť rozčleniť v druhom kroku TIC podľa ich územnej pôsobnosti - teda podľa rozsahu územia, z ktorého aktívne získavajú a spracovávajú vlastnú databázu informácií. Očakávaným výstupom tejto druhej fázy pasportizácie bude mapa pokrytia územia SR turistickými informačnými uzlami, resp. mapa spádových území, ktoré jednotlivé TIC svojimi službami pokrývajú. Týmto spôsobom očakáva AICES aj zistenie stavu tzv. “bielych miest“ na mape Slovenska, ktoré nedisponujú žiadnym turistickými informačnými službami, alebo naopak, miest, v ktorých sa možno aktivity viacerých susedských informačných centier zbytočne znásobujú.

„Takýto prehľad spätne poslúži aj jednotlivým turistickým informačným kanceláriám, aby zefektívnili svoju prácu,  viac medzi sebou kooperovali, nezdvojovali zbytočne svoju energiu pri tvorbe vlastných databáz, ale si ich vzájomne vymieňali, a v konečnom dôsledku tak poskytovali služby, ktoré zvýšia štandard v celej sieti AICES, “  hovorí prezidentka AICES Ivona Fraňová a pokračuje:  „Našim cieľom je dosiahnuť garantovanú úroveň kvality turistických informácií poskytovaných jednotlivými TIC v sieti AICES, resp. nastavenie a následné vyžadovanie plnenia štandardov kvality (ale napríklad aj spôsobov financovania) u takto zadefinovaných členských TIC v AICES. Skrátka chceme, aby značka AICES na dverách turistickej informačnej kancelárie znamenala automaticky punc určitej štandardnej kvality, čo dnes bohužiaľ neplatí všade.“ 

            V rámci Valného zhromaždenia sa uskutočnili voľby do Správnej rady a Dozornej rady na ďalšie obdobie. Do funkcie prezidentky bola opätovne zvolená PeadDr. Ivona Fraňová.

            Súčasťou zaujímavého programu bola aj prezentácia hostiteľského mesta Trenčín. Nezabudnuteľným pre všetkých účastníkov bola najmä večerná prehliadka Trenčianskeho hradu. Dvojhodinová nočná prehliadka hradu s doprovodom sprievodcov v dobových kostýmoch, šermiarov s ukážkami bojového umenia, streľbou zo zbraní vytvorila reálnu predstavu účastníkov o význame trenčianskeho hradu v regióne. Bola to výborná vizitka pred zástupcami informačných kancelárii, ktorí môžu príjemný zážitok z Trenčína šíriť ďalej po Slovensku. Vďaka za to, patrí spoluorganizátorom podujatia, Kultúrno - informačnému centru Trenčín.

Účastníci podujatia si vzájomne vymenili vlastné propagačné materiály, ktoré sa takto dostali do všetkých TIC na Slovensku a záujemcovia o jednotlivé turistické regióny si ich môžu pozrieť, prípadne informácie získať v informačných centrách, alebo na www.slovakia.travel.sk.

                                                                                                                     František Mach, MODRA