Turistické informačné centrá rokovali v Liptovskom Mikuláši Turistické informačné centrá rokovali v Liptovskom Mikuláši

Turistické informačné centrá rokovali v Liptovskom Mikuláši

Pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku významnú funkciu plnia turistické informačné centrá / TIC /, ktoré sú združené do Asociácie informačných centier Slovenska / AICES /. Hlavným poslaním AICES je podpora a ochrana práv a oprávnených záujmov informačných centier v záujme podpory rozvoja a propagácie cestovného ruchu. TIC sú miesta prvého kontaktu s turistom, majú na celom svete nezastupiteľnú úlohu v zbere, spracovaní, aktualizácii, ale predovšetkým v šírení a distribúcii informácii pre domácich a zahraničných turistov.

         V dňoch 19. a 20. mája sa uskutočnil v Liptovskom Mikuláši odborný seminár AICES spojený s valným zhromaždením, ktorého sa zúčastnilo viac ako 60 zástupcov TIC. Odborný seminár orientoval pozornosť na aktuálne problémy rozvoja cestovného ruchu v SR. Ing. Gabriel Kuliffay z MH SR zhodnotil výsledky dosiahnuté v turizme na Slovensku za rok 2008. Informoval účastníkov o problémoch súvisiacich so vzniknutou ekonomickou a finančnou krízou a jej dopad na cestovný ruch. Účastníkom seminára súčasne prezentoval úlohy a plány MH SR v oblasti turizmu na rok 2009.

         Dôležitým bodom programu odborného seminára bola príprava kategorizácie a štandardizácie turistických informačných kancelárii / TIK / na Slovensku. Správna rada AICES si ako hlavnú úlohu pre rok 2009 stanovila vytvoriť ucelený kategorizačný systém pre jednotlivé turistické informačné centrá s cieľom ich lepšej identifikácie, skvalitnenia a následného nastavenia ďalších možnosti rozvoja. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 63 TIKov, ktoré sú združené do AICES, z toho je 44 príspevkových, rozpočtových alebo neziskových organizácii miestnej samosprávy, 14 tikov prevádzkujú súkromné spoločnosti a 5 tikov prevádzkujú záujmové združenia a združenia právnických osôb.

         Návrh kategorizácie turistických informačných centier predpokladá vyplnenie dotazníka a následne je vykonaná jeho pasportizácia. Správna rada AICES navrhla model hodnotenia, kde je dôležité pri stanovovaní kritérií brať do úvahy :

Rozsah ponuky bezplatných poskytovaných služieb ako sú všeobecné informácie o regióne, ubytovacích a stravovacích službách, rekreačných, športových zariadeniach, adresách významných inštitúcii, dopravné spojenie a pod. Okrem toho sú odporúčané ďalšie bezplatné služby, ktoré podrobne informujú turistov o cenách služieb, programe kultúrnych a športových podujatí, možnosť výletov v regióne, otváracie doby múzeí, informácie o zmenárenských a bankových službách, poskytovanie ďalších hospodárskych informácií a pod. TIK poskytuje aj služby za úhradu ako predaj máp a iných propagačných materiálov. Odporúčané služby za úhradu sú napríklad sprostredkovanie ubytovania, služby sprievodcu, predaj kníh a vstupeniek na podujatia, zmenárenské, prekladateľské a tlmočnícke služby, inzertné služby a podobne. Ďalším kritériom je sezónna a celoročná prevádzka, ďalej charakter TIK, ktorý predpokladá poskytovanie služieb miestneho charakteru, regionálneho a národného charakteru.        

         Na odbornom seminári prezentovala aktivity Slovenskej agentúry pre cestovný ruch / SACR / jej generálna riaditeľka JUDr. Svetlana Gavorová. Účastníkov stretnutia informovala o Národnom internetovom portáli SLOVAKIA TRAVEL, na ktorom sa pri naplňovaní údajov podieľali turistické informačné centrá. AICES a SACR úzko spolupracujú pri propagácii cestovného ruchu na Slovensku, čo sa prejavilo predovšetkým pri tvorbe národného portálu www.slovakia.travel.sk. Na stretnutí sa zúčastnili i regionálni zástupcovia SACR, ktorí úzko spolupracujú so samosprávnymi krajmi regiónov Slovenska.

         Na valnom zhromaždení správu o činnosti AICES za rok 2008 predniesla jej prezidentka PaedDr. Ivona Fraňová. Hlavnú pozornosť venovala propagačnej činnosti AICES zameranú na tvorbu Národného turistického informačného systému / NUTIS /. V roku 2009 bude projekt pokračovať v II. polroku pri naplňovaní a aktualizácii nových informácii CR z regiónov Slovenska. V správe súčasne podrobne informovali účastníkov o príprave kategorizácie a certifikácie TIK na Slovensku. Účastníci valného zhromaždenia prijali nových členov TIK Detva, Novohradské turistické informačné centrum Fiľakovo a TIC Revúca.

         Súčasťou odborného stretnutia zástupcov cestovných kancelárii bola návšteva Aquaparku Tatralandia a Holiday Village Tatralandia. Na okraji Liptovského Mikuláša a Liptovskej Mary vyrástol najväčší aquapark na Slovensku. Rozsiahly komplex bazénov s termálnou vodou, tobogany, športový areál, Tarzania i westernové mestečko Western City sú obľúbeným cieľom mnohých domácich i zahraničných turistov, ktorí prichádzajú na Liptov. Účastníci stretnutia mali možnosť prezrieť ubytovacie zariadenie, športové ihriská a i využiť i termálne bazény pre osvieženie.

                                                                                     J. Soukupová, MODRA