Úspešný seminár Úspešný seminár

V dňoch 9. - 10. decembra 2008 sa uskutočnil v Modre v penzióne „Harmónia“ seminár pod názvom „Aktuálny stav, perspektívy a podpora rozvoja vidieckej turistiky, agroturistiky v SR“, ktorý organizovala Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre spolu s REC Slovensko. Seminára sa zúčastnili podnikatelia vo vidieckej turistike, starostovia obcí a zástupcovia samosprávnych krajov. O Programe rozvoja vidieka na roky 2007 - 2013 informoval účastníkov seminára Ing. Ján Babinský CSc. z AGRIPROGRES s. r. o. Bratislava, osobitne zdôraznil možnosti finančnej podpory podnikania vo vidieckej turistike a agroturistike z MP SR a fondov EÚ. Vo svojom vystúpení vyzdvihol význam vidieckej turistiky, agroturistiky pre poľnohospodárske subjekty a obecné samosprávy najmä v horských a podhorských regiónoch Slovenska. Poľnohospodári, ktorí sa zapojili do poskytovania služieb agroturistiky majú už v súčasnosti prvé pozitívne skúsenosti z tohto podnikania a i doplnkový príjem. Z Regionálneho environmentálneho centra Slovensko predniesla príspevok Mgr. Alexandra Dubničková na tému „Certifikácia pôvodných regionálnych výrobkov“ Na príklade regiónov Kysuce, Záhorie a Malé Karpaty prezentovala skúsenosti z certifikácie pôvodných regionálnych výrobkov a produktov. Pre rok 2009 predpokladá REC Slovensko certifikáciu ďalších pôvodných regionálnych výrobkov i z iných regiónov Slovenska. Certifikované výrobky sú označované vysačkou, ktorá dokumentuje pôvod výrobku. Lektor Ing. Marián Bujna z MH SR predniesol príspevok „Aktuálne problémy a koncepcia rozvoja cestovného ruchu a jeho podpora z MH SR“. Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu v SR do roku 2013 predpokladá zvyšovanie konkurencieschopnosti CR pri lepšom využívaní potenciálu so zameraním na vyrovnávanie regionálnych disparít a tvorby nových pracovných príležitosti. Ťažiskovými formami rozvoja CR bude letná turistika a pobyt pri vode, kúpeľný a zdravotný CR, zimný cestovný ruch a zimné športy, mestský a kultúrny cestovný ruch, vidiecky cestovný ruch a agroturistika. Na tému „Partnerstvo subjektov, trvaloudržateľný rozvoj vidieka a domáci CR“ referoval Ing. Juraj Kerekeš vedúci oddelenia domáceho cestovného ruchu pri SACR. Účastníkov zoznámil s dokumentom Komisie európskych spoločenstiev „Agenda pre trvalo udržateľný a konkurencieschopný cestovný ruch“ a Davoskou deklaráciou „Klimatické zmeny a cestovný ruch, odpoveď na globálne výzvy“. V rámci novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013 zdôraznil realizáciu špecifických cieľov, ktorými sú - posilnenie odvetvia cestovného ruchu v národnom hospodárstve - zvýšenie atraktívnosti Slovenska ako dovolenkového cieľa - zvýšenie objemu poskytovaných služieb cestovného ruchu - zlepšenie štruktúry zahraničných návštevníkov Slovenska skvalitnením poskytovaných služieb. - podpora tvorby nových pracovných príležitosti najmä v regiónoch s výrazným potenciálom pre CR Na tému „Prístupy LEADER a jeho uplatnenie v podmienkach Slovenska“ referovali pracovníčky Agentúry pre rozvoj vidieka v Nitre riaditeľka Ing. Viera Paučírová a Ing. Malvína Gondová. Vo svojom vystúpení podrobne rozviedli súčasné podmienky na slovenskom vidieku pri uplatňovaní prístupu LEADER. Na seminári vystúpil i zástupca ZMOS Ing. Igor Kuhn z IN HARMONY, ktorý oboznámil podnikateľov vo vidieckej turistike a zástupcov samosprávy s témou „Účasť ZMOS na príprave konceptu Zákona o turizme“. V návrhu sa predpokladá vytvorenie regionálnych štruktúr v cestovnom ruchu a ich finančná podpora od podnikateľských subjektov a územnej samosprávy. Vidiecky cestovný ruch a agroturistika na Slovensku sa stávajú novou formou cestovného ruchu hlavne v horských a podhorských oblastiach Slovenska. V zahraničí neustále narastá záujem o poznávanie života na vidieku, čo Slovensku dáva šance na uplatnenie sa na medzinárodnom trhu vidieckej turistiky. Organizátori odborného podujatia pripravili vo večerných hodinách spoločenské posedenie, výmenu skúsenosti z jednotlivých regiónov Slovenska. Uskutočnili i degustáciu pôvodných regionálnych produktov, medzi ktorými nechýbali malokarpatské vína, domáce klobásy, drienkovica, medovina, ktoré účastníci priniesli na stretnutie. Zaujímavá bola prezentácia výrobkov vinára Jozefa Kmeťa z Modry, ktorý v minulom roku získal Cenu prezidenta SR za najlepšie ohodnotenú kolekciu modranských vín na medzinárodnej výstave VITIS AUREA v Modre. Jozef Kmeťo má súčasne i certifikovaný pôvodný regionálny produkt z Modry - víno Pesecká Leanka. Účastníci si v druhý deň prezreli viaceré prevádzky na Malokarpatskej vínnej ceste, ktoré boli podporené z finančných prostriedkov EÚ, ako napríklad TIC v Modre Harmónii, hotel Majolika v Modre, Multifunkčné cezhraničné centrum v Modre, penzión Karolina v Slovenskom Grobe a Národný salón vín v Pezinku. Riaditeľ SVOŠ v Modre Mgr. Slavomír Zoch a profesor Rastislav SchĂ?¶n poskytli podrobné informácie o výchove podnikateľov vo vidieckej turistike, agroturistike ako i vinohradníctve a vinárstve. Účastníci exkurzie si súčasne prezreli pivničné hospodárstvo s novou technológiou spracovania vína a ochutnali kvalitné vína vyrobené na školskom majetku. Zaujímavá bola i beseda s PhDr. Annou Píchovou, riaditeľkou MOS v Modre a pracovníčkou Združenia Malokarpatská vínna cesta Jarmilou Dudovou o hlavných aktivitách na podporu vinnej turistiky v Malokarpatskom regióne. Malokarpatská vínna cesta je v súčasnosti jedným z najúspešnejších realizovaných projektov vo vidieckej turistike, agroturistike na Slovensku. Mimoriadnu pozornosť venovali organizátori prezentácie obce Slovenský Grob, ktorá bola v rámci EÚ ocenená za podporu podnikania vo vidieckej turistike. Starosta obce Slovenský Grob Mgr. Ján Juran podrobne informoval účastníkov o spolupráci podnikateľov a obecnej samosprávy. V súčasnosti je v obci 30 prevádzok pohostinných služieb a ročne navštívi obec okolo 60.000 návštevníkov. O skúsenosti z činnosti Cechu husacinárov informovala Dana Kisslingerová, cechmajstrova, ktorá prevádzkuje spolu s rodinou Jajcajovcov zariadenie „Zlatá hus“ v Slovenskom Grobe. Organizátor seminára Ing. František Mach CSc. z MATIK MODRA, ako i účastníci boli s priebehom seminára a exkurzie spokojní, získali viaceré podnety pre rozvíjanie vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach slovenského vidieka. Organizátori pripravujú odborný seminár aj v tomto roku, pričom exkurziu uskutočnia vo vybraných zariadeniach agroturistiky v Dolnom Rakúsku. Pozornosť budú venovať i priamemu predaju poľnohospodárskych produktov z roľníckeho dvora. J. Soukupová, MODRA