Úspech MVC je v spolupráci

Úspech MVC je v spolupráci

 Vo februári tohto roku uplynulo 10 rokov od založenia Združenia Malokarpatská vínna cesta. Je to príležitosť vrátiť sa o niekoľko rokov späť, pospomínať na začiatky tvorby turistického produktu Vínne cesty v malokarpatskom regióne.

S myšlienkou vybudovať Malokarpatskú vínnu cestu /MVC/ prišli nadšenci turistiky v Modre. Zo štúdia literatúry a návštevy rôznych miest v Rakúsku a Francúzku vyplynulo, že i malokarpatský región má vhodné podmienky pre vinnú turistiku. Bohatá história, zachovalá príroda, kultúrne tradície a najmä vinohradnícka a vinárska výroba dávali záruku vzniku úspešného produktu MVC. Hlavným predpokladom však boli ľudia, ktorí svojou pohostinnosťou a srdečnosťou chceli do podnikania vo vinohradníctve a vinárstve uviesť nový prvok. Po rokoch budovania spoločnej družstevnej vinohradníckej veľkovýroby sa opäť vytvorili predpoklady pre súkromné podnikanie vo vinohradníctve.
    V roku 1991 bol založený Zväz podnikateľov agroturistiky Slovenska /ZPAS/, ktorý vznikol a mal sídlo v Modre. Prvé aktivity ZPAS boli zamerané na organizovanie seminárov pre odbornú verejnosť. Počas prvých rokov zorganizovali  7 medzinárodných  seminárov,  najmä pre záujemcov v malokarpatskom regióne. Najväčší záujem však bol o exkurzie do Rakúska, do vinohradníckeho mesta Rust pri Neziderskom jazere v Burgenlande, kde mestská samospráva, vedenie celorakúskej vinárskej akadémie a vinotéky, spolu s mestským centrom vytvorili vynikajúce podmienky pre exkurzie zo Slovenska. Obľúbené  miesto exkurzie bolo i do údolia Wachau, kde  v extrémnych podmienkach na prudkých svahoch popri Dunaji pestujú vinič.
    Zvláštnu podporu sme získali vo Vínnej akadémii v Ruste, kde riaditeľ dr. Jozef SchĂ?ÂĽller poskytol množstvo informácii, študijných materiálov, ale i vzorky najkvalitnejších rakúskych vín pre novovznikajúci Malokarpatský dom vína /MDV/ v Modre v priestoroch starej vinohradníckej školy. V roku 1992 zorganizoval ZPAS, spolu s primátorom M. Smolenickým, exkurziu pedagógov SVOŠ a podnikateľov do mesta Rust. Vedenie SVOŠ, Školského majetku a ZPAS potom zorganizovali malú slávnosť pri príležitosti otvorenia  MDV. Na čele metodickej rady bol známy expert doc. J. Farkaš Csc ako i pedagógovia zo SVOŠ v Modre a ďalší nadšenci. V priestoroch starej školy bolo zriadené malé vinohradnícke školské múzeum s ukážkovou pivnicou s drevenými sudmi a neskôr aj s reprezentačnou degustačnou miestnosťou starého kaštieľa. V týchto priestoroch organizoval školský majetok pod vedením Ing. J. Matuškoviča a Ing. M. Dudu degustáciu pre turistické skupiny. Vinohradnícke subjekty z malokarpatského regiónu ako PD Vinohrady, Vajnory, Svätý Jur, Limbach, Modra a ďalšie venovali Malokarpatskému domu vína 58 vzoriek vín, čo predstavovalo viac ako 1300 fľiaš vína, ktoré spolu s rakúskymi vínami tvorili prvú porevolučnú vinotéku v regióne. Projekt podporili známe osobnosti ako Ing. I. Jung, Ing. I. Tajčnar, Dr. M. Gavalec, Ing. J. Krampl, Ing. J. Skaličan, A. Slezáková, Ing. J. Babinský CSc., Mgr. Slavomír Zoch, Ing. J. Kováč CSc. a ďalší.
    V roku 1991 prostredníctvom V. Rencesa sme nadviazali spoluprácu s Dolnorakúskou poľnohospodárskou komorou, kde pracoval náš priateľ Dipl. Ing. V. Lilge, ktorý nás zoznámil s prezidentom Vinohradníckeho zväzu Rakúska Jozefom Pleilom. Na naše pozvanie viackrát prišla delegácia zástupcov rakúskej komory do Modry nielen na prednášky, ale i na Malokarpatské vinohradnícke slávnosti. Rád spomínam na návštevu Jozefa Pleila v pivnici vinohradníka Samuela a syna Vladimíra Sodomu a jeho hodnotenie ochutnaných vín. Najvyššie ohodnotil Veltlín zelený, ktorý podľa jeho slov bol charakteristický výraznejší ako rakúske veltlíny, čo i obdivoval autorom srdečne blahoželal.
    Rakúski priatelia nám často pripomínali potrebu osvojiť si zásady marketingu, reklamy výrobkov a výchovy odborníkov. Na prezentáciu rakúskych vín na Malokarpatskom vinobraní v Modre nám poskytli vzorky vybraných a ocenených odrodových vín, ktoré v priestoroch Hotela Modra prezentovali pod vedením Ing. Milana Pavelku, vtedy ešte agronóma pezinského družstva, modranskí študenti SVOŠ v Modre. Bola to jedna z prvých verejných prezentácii rakúskych  vín na Slovensku na začiatku 90. rokov.
    Pri vzniku Malokarpatskej vínnej cesty zohralo dôležitú úlohu i zasadnutie Európskeho zväzu vidieckej turistiky / EUROGITES / v Štrasburgu, kde sa viackrát zúčastnili zástupcovia ZPAS. Počas zasadnutí hostitelia organizovali exkurziu po Alsaskej vínnej ceste, ktorá pripomína prírodné podmienky v Malokarpatskom regióne. Z tejto cesty sme priniesli farebný plagát - mapku, ktorá znázorňovala Alsaskú vínnu cestu a bola vzorom pre spracovanie prvého plagátu „Malokarpatská vínna cesta“, ktorú nakreslila výtvarníčka Mária Kadlečíková z Budmeríc. Tento plagát prostredníctvom Malokarpatskej turistickej informačnej kancelárie v Modre /MATIK/ prezentoval MVC do roku 2000 na rôznych výstavách a podujatiach nielen doma, ale i v zahraničí. Tradíciu prezentácie MVC na výstave SLOVAKIATOUR v Bratislave založil SPAS spolu s MATIK Modra už v 1. ročníku výstavy v roku 1994.
Rád spomínam na spoločnú exkurziu do Francúzska s Ing. Romanom Janouškom, ktorý tu získal veľa podnetov pre svoju prácu a neskôr i inšpiráciu pri výrobe slovenského svetového šampióna v Ljublane - Rizling rýnsky r. 2002. Taktiež sa nám páčila atrakcia „ochutnávka vína z fontány“ ktorú sme každoročne odskúšali s burčiakom vo fontáne svätého Floriana pčas vinobrania v More V počiatočnom období boli publikované viaceré odborné, ale i populárne príspevky v tlači, natočené televízne relácie o MVC, ale najmä o zahraničných exkurziách v Rakúsku a Maďarsku.  Zakladatelia MVC v počiatku uvažovali i o názve „Kráľovská vínna cesta“, chceli pripomenúť spoluprácu bývalých kráľovských miest. Zakladatelia MVC sa však priklonili k terajšiemu názvu, ktorý lepšie vystihuje malokarpatský vinohradnícky región. 
    Pri vzniku MVC dôležitú úlohu zohrala i SVOŠ v Modre, kde sme spoločne organizovali viaceré odborné semináre. Najdôležitejším počinom školy bolo, že do učebného zamerania popri vinohradníctve zaradili i agroturistiku. O štúdium tohto odboru je neustále
záujem a absolventi pomáhajú v praxi uplatňovať vidiecu turistiku vo vinohradníckych regiónoch. Vzdelávanie vinohradníckych odborníkov i z hľadiska agroturistiky, gastronómie, somelierstva, marketingu, prispelo podstatnou mierou i pri zvyšovaní kultúry pitia vína na Slovensku, ale i organizovania celoslovenských   regionálnych a miestnych  výstav vín.
    Pri spracovaní katalógov a 5. samostatných celoslovenských metodických príručiek podnikania vo vidieckej turistike a agroturistike sme využili najmä zahraničné skúsenosti z Rakúska, Švajčiarska a Nemecka. Základným predpokladom úspechu podnikania v agroturistike teda i na MVC je spolupráca podnikateľov v rámci profesného združenia, najmä v oblasti marketingu, propagácie a zvyšovaní kvality vína. O tomto nás presviedčali i svetoví experti pri návšteve Modry, ako bola napríklad prezidentka Zväzu vidieckej turistiky v Nemecku Maria Greshoffová, alebo skupina španielskych expertov na čele s Ing. Erikom Erhardom, ktorí strávili 10 dní na Slovensku ako poradcovia ERUOGITES. V správe zo služobnej cesty na Slovensku venovali viaceré pripomienky i k MVC, nakoľko tri dni strávili v Modre počas Malokarpatského vinobrania v roku 1994.
    Významným medzníkom pri príprave založenia Združenia MVC bola návšteva prezidenta EUROGITES Erika Jordana z Belgicka v Modre, v januári 1996. Malokarpatská turistická informačná kancelária v Modre zorganizovala s hosťom besedu v starej vinohradníckej škole za účasti starostov, podnikateľov vo vinohradníctve, ubytovacích službách a zástupcov tretieho sektora. Na tomto podujatí bolo založené Združenie Malokarpatská vínna cesta, ktorá bola následne vo februári 1996 zaregistrovaná na MV SR. Prvým predsedom ZMVC sa stal Ing. František Mach CSc., ktorý vykonával funkciu v prvom volebnom období. Pri založení združenia spolupracoval aj M. Haffner, Ing. J. Jekel, Dpt. Š. Žák, I. Zubaj, A. Píchová, V. Jakubec, Ing. Chinovaska, M. Strižová, dr. A. Pichová.
    Začiatky činnosti neboli ľahké. Chýbali priestory pre činnosť, ale aj skúsenosti. Organizovanie výstav  exkurzií a seminárov ako bolo v prvej etape činnosti najčastejšou formou prezentácie ZMVC. Pamätám sa na stretnutie ZMVC so zástupcami miest a obcí regiónu v „degustačke“ na Dubovej u Ivana Zubaja, neskôr predsedu ZPAS. Vyjadrenie zástupca mesta Pezinok primátora Ing. Ivana Pessla bolo veľmi opatrné, presadzoval organizovanie samostatnej vinnej cesty v Pezinku a okolí. Na tomto stretnutí sa prejavila snaha  o dominantné postavenie Pezinka v regionálnom vedení vidieckej turistiky, ktoré primátor začal presadzovať. Zámer sa neskôr zrealizoval na valnom zasadnutí ZMVC, kde sa odsúhlasilo presťahovanie vedenia do Malokarpatského osvetového strediska do Pezinka, kde sa vytvorili lepšie materiálne a personálne podmienky ako boli v Modre. Pri sťahovaní administratívneho centra ZMVC bola schválená dohoda o rotácii funkcii predsedu v 2. ročných intervaloch medzi zástupcami Svätého Jura, Pezinka, Modry prípadne ďalších miest, čo sa neskôr nerealizovalo. Treba povedať, že v Modre zo strany samosprávy podpora občianskych aktivít, či už v oblasti keramickej výroby, alebo agroturistiky bola menej podporovaná ako v Pezinku. O začiatkoch regionálnej spolupráce vinohradníkov a vinárov a ďalších subjektov CR svedčí bohatý dokumentačný materiál, publikované príspevky v tlači, televízii ale i zápisy v knihe návštev MATIK v Modre.
    Záverom stručnej rekapitulácie podmienok vzniku MVC treba uviesť, že úspechy, ktoré za 10 rokov existencie doniesla „Malokarpatská vínna cesta“ najmä organizovaním „Dni otvorených pivníc“, ktoré sa stretli s veľkým záujmom verejnosti, by neboli bez začiatkov hľadania optimálneho variantu regionálnej spolupráci vinohradníkov. Základom práce je činnosť miestnych vinohradníckych spolkov, ktorých činnosť je v regióne ovplyvňovaná cez ZMVC. Chceme vysloviť presvedčenie, že na ďalšej ceste využije ZMVC i spracovaní kritéria kvality zariadení vinohradníckej turistiky, ktoré boli spracované ešte v roku 2000 na základe rakúskych skúseností v MATIK. Iba kvalitné služby sú cestou k úspechu vo vinohradníckej agroturistike v spoločnej Európe.
                                                        Ing. František Mach
                                                        Dpt. Štefan Žák
                                         Modra