Označenie regionálnych produktov Označenie regionálnych produktov

Označenie regionálnych produktov

Koncom marca t. r. sa uskutočnilo v Bratislave pracovné stretnutie Národnej skupiny na Označenie regionálnych výrobkov a služieb z regiónov Kysuce a Záhorie. Organizátorom tohto podujatia bolo Regionálne environmentálne centrum Slovensko, s cieľom predstaviť účastníkom projekt, jednotlivé kroky označovania výrobkov a plán činnosti národnej skupiny. Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia MP SR, MŽP SR, MK SR, BSK, ŽSK, ÚĽUV, ako i predstavitelia remeselných cechov, ochranárov a neziskových organizácii. Zástupkyňa REC Slovensko Ing. Zuzana Hudeková predstavila účastníkom realizované projekty „Parky a ekonomika“ a „Zelený pás“ v rámci ktorých boli vybrané miestne pôvodné regionálne výrobky, ktoré získaním certifikácie majú väčšie predpoklady úspechu na trhu.  Udelenie označenia „Regionálny produkt“ zohľadňuje viacero aspektov od tradičných hodnôt cez umelecké stvárnenie až po dodržanie postupov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.

         REC Slovensko oficiálne zabezpečilo registráciu značky „Regionálny produkt“ a spustil stránku www.regionalneprodukty.sk, kde sú publikované kritéria na výber produktov a služieb, Štatút a Rokovací poriadok „Komisie pre označenie regionálnych produktov“. Organizátori predstavili účastníkom i grafické návrhy značenia regionálnych produktov z Kysúc a Záhoria.

         Na pracovnom stretnutí bolo prezentovaných 13 žiadateľov z Kysúc, 5 žiadateľov zo Záhoria o udelenie označenia svojich výrobkov. Zástupca SZOPK z Čadce Rudolf Gerát predstavil výrobky z Kysúc medzi ktorými boli kraslice, drôtené výrobky, medovníky, voskové sviečky, drevené plastiky a ľudové hudobné nástroje. Zástupca Neziskovej organizácie rozvoja vidieckej turistiky František Mach predstavil výrobky zo Záhoria medzi ktorými boli predovšetkým keramické výrobky, voskové sviečky a textilné výrobky spracované technikou paličkovania. Komisia prerokovala i žiadosti z regiónu Malých Karpát medzi ktorými boli regionálne gastronomické produkty zo Slovenského Grobu a odrodové víno z Modry ako aj drevené výrobky z Budmeríc. Národná komisia bude zasadať v II. polroku 2008, kde prerokujú ďalšie žiadosti remeselníkov nielen z Kysúc, Záhoria, Malých Karpát, ale už i ďalších regiónov Slovenska.

         Ocenení výrobcovia dostanú od REC Slovensko certifikát, ktorý si môžu zavesiť v dielni alebo v stánku na remeselných jarmokoch. Visačka „Regionálny produkt“ bude označovať ocenené výrobky na dobu 2 rokov. Organizátori certifikácie odovzdajú podľa požiadaviek visačky výrobcom so schváleným grafickým označením výrobku.

         Podľa vyjadrenia cechmajstra Mariána Poliaka zo Združenia cechov historických remesiel z Borského Mikuláša sa tradičnému remeslu na Slovensku nedostáva dostatočné ocenenie. Nízka kúpyschopnosť obyvateľstva na Slovensku ako aj nízka informovanosť o tradičných hodnotách sú príčiny nízkeho záujmu o tieto výrobky. Preto výrobcovia oceňujú započatú iniciatívu REC Slovensko, označovať pôvodné výrobky, ktoré takto majú väčšiu možnosť dostať sa na domáci trh, ale i do zahraničia. Súčasne je nutné zapojiť remeselníkov v rámci zatraktívnenia ich remeslá do aktivít, ktoré priblížia ich prácu verejnosti a spropagujú pôvodné regionálne výrobky.

                                                                                      J. Soukupová, MODRA