Čiastkové závery zo štúdie uplatnenia žien vo vinohradníctve a remeselnej výrobe Čiastkové závery zo štúdie uplatnenia žien vo vinohradníctve a remeselnej výrobe

Čiastkové závery zo štúdie uplatnenia žien vo vinohradníctve a remeselnej výrobe

Sumarizácia čiastkových výsledkov riešenia projektu 

„Výskum a tvorba indikátorov rodovej rovnosti a dopytu na trhu práce v regióne Pezinok - Modra“ za časť „Vytváranie predpokladov pre väčšie zapojenie žien do remeselnej výroby, vinohradníctva a vidieckeho cestovného ruchu v Modre a regióne“ 

Spracoval : Ing. František Mach CSc.

Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre 

         V rámci tematického okruhu „Znižovanie rozdielov medzi pokoleniami a podporovanie pracovnej desegregácie“ bola spracovaná štúdia „Vytváranie predpokladov pre väčšie zapojenie žien do remeselnej výroby, vinohradníctva a vidieckeho cestovného ruchu v  Modre a regióne“. Predložená štúdia nadväzovala na výsledky priebežnej správy za mesto Modra pod názvom „Udržateľný rozvoj miest a zmiernenie klimatických zmien na kvalitu života a stav životného prostredia v mestách“. Analýza a závery štúdie boli súčasne využité pri koncipovaní „Programu rozvoja mesta Modra na roky 2007 - 2013“, najmä v časti „Strategického plánu rozvoja kvality životného prostredia“, ako i podpory malého podnikania a cestovného ruchu v meste Modra.    

Cieľom spracovaných podkladov pre štúdiu „Výskum a tvorba indikátorov rodovej rovnosti ponuky a dopytu na trhu práce v regióne Pezinok - Modra“ je sústrediť domáce a zahraničné poznatky o udržateľnosti remeselnej a vinohradníckej výroby v malokarpatskom regióne a možnosti jej využitia pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu.  Do remeselnej a vinohradníckej výroby, služieb cestovného ruchu  sú zapojené najmä ženy, ktoré v týchto odvetviach výroby majú podpriemerne nízke odmeny za prácu. Zvýšenie príjmov žien v pracovnom procese predpokladá uskutočniť zásadné opatrenia pre zvýšenie kvality a odbytu remeselných výrobkov a produktov vinohradníckej výroby ako aj zatraktívnenie programu pobytu turistov v regióne.

Súčasné podmienky

Jedným z opatrení zvýšenia odbytu remeselných výrobkov, najmä keramických produktov v Modre a okolí, je ich certifikácia ako pôvodného regionálneho produktu s označením výrobku, ktorý má väčšie možnosti uplatnenia na trhu v špecializovaných predajniach a turistických informačných kanceláriách. V súčasnom období najväčšiu produkciu keramických výrobkov v regióne zabezpečuje Slovenská ľudová majolika (SĽM)  v Modre, kde prevažnú časť pracovníkov tvoria ženy. Značnú časť pracovníkov zo SĽM odišla súkromne podnikať, čím sa vytvorilo vzájomné konkurenčné prostredie. Pri porovnaní s 80. rokmi v súčasnosti  poklesol záujem o keramické výrobky, najmä z dôvodov nižšej kúpnej sily obyvateľstva. Z tohto dôvodu je nutné zamerať výrobu najmä na výrobky o ktoré je záujem na trhu doma i v zahraničí a vytvárať tak podmienky pre prácu žien v meste bydliska a najbližšom okolí. Vytváranie nových pracovných príležitostí pre ženy s deťmi v oblasti remeselnej výroby je aktuálnou úlohou mestskej samosprávy v navrhovaných opatreniach „Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Modry“. 

Pre malokarpatský región je rozhodujúce poľnohospodárske odvetvie - vinohradnícka výroba, ktorá tradične vytvára pracovné príležitosti pre obyvateľov regiónu. Do práce vo vinici sa zapájajú najmä ženy, ale i dôchodcovia v rámci zvýšenia doplnkových príjmov a zlepšenia životných podmienok. Súčasný stav vinohradníckej výroby v regióne možno všeobecne charakterizovať ako útlmový, ktorý znižuje možnosti uplatnenia žien v tejto oblasti výroby. Preto zásadné opatrenia zo strany štátu, ale i samosprávy musí smerovať do podpory tejto tradičnej vinohradníckej výroby v regióne. Bez koncepčných prístupov obnovy vinohradníckej  výroby v regióne nemožno očakávať zlepšenie v oblasti vidieckej turistiky, konkrétne i na Malokarpatskej vínnej ceste, ktorá vytvára základ pre ďalší úspešný rozvoj miest a obcí regiónu. Pre ďalší rozvoj vinohradníckej výroby sa žiada využiť skúsenosti práce Slovenského vinohradníckeho družstva, ktoré v 30. rokoch minulého storočia zabezpečil pre členov mechanické práce a najmä výkup hrozna a jeho zhodnotenie vo forme vína.

     

V práci kladieme dôraz na hlavné formy cestovného ruchu v meste Modra a okolí, ktoré súčasne pokladáme za ťažiskové v ďalšom hospodárskom a sociálnom rozvoji mesta. Všetky opatrenia v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Modry musia vychádzať z potrieb obyvateľov mesta a ich možnosti uplatnenia na trhu. Mesto Modra má všetky predpoklady pre ďalší hospodársky a sociálny rozvoj a tým i náležité uplatnenie žien v pracovnom procese a i zlepšenie životných podmienok v meste.

Mesto Modra spracováva Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) na dobu 15 rokov s rozpracovanými úlohami na 7 - 10 rokov. Práce na PHSR začali v minulom funkčnom období mestského zastupiteľstva a pokračujú aj v súčasnosti. V takzvanom „Akčnom pláne“ sú stanovené priority a i konkrétne úlohy, ktoré sú obsiahnuté v približne 130 opatreniach. Tieto opatrenia obsahujú postup realizácie, stanovuje sa gestor úlohy, spolupracujúce subjekty, časový priebeh, spôsob zabezpečenia úlohy a rieši sa aj zdroj finančného krytia úlohy. V súčasnom období boli vytvorené pracovné skupiny na zhodnotenie priorít. V oblasti cestovného ruchu sa pod gesciou Malokarpatskej turistickej a informačnej kancelárie (MATIK) v Modre uskutočnili dve pracovné stretnutia na ktorých 15 predstaviteľov najdôležitejších subjektov v tejto oblasti prerokovalo aktuálne úlohy prác na projekte. Celkove treba konštatovať pomerne malý záujem na dokončení prác, čo sťaží v budúcnosti čerpanie prostriedkov z EÚ na rozvojové projekty v meste.     

       

Ako sme už v predchádzajúcej časti naznačili, pre ďalší rozvoj mesta Modra je dôležité podporovať tak tradičnú vinohradnícku výrobu, ako aj keramickú remeselnú výrobu, ktoré podmieňujú ďalší rozvoj cestovného ruchu v meste a regióne. Okrem týchto základných podmienok je nutné v ponuke pre turistov zvýrazniť historické predpoklady bývalého kráľovského mesta ako aj existenciu stavebných pamiatok, meštianskych domov, starú radnicu, hradieb a ďalších pamiatok, ktoré treba v súčasnosti rekonštruovať. Táto skutočnosť zvýrazňuje potrebu dokončenia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Modra ako predpokladu pre čerpanie finančných prostriedkov EÚ na projekty.     

  

Rozvoj cestovného ruchu v meste

Na území mesta Modry možno  rozdeliť hlavné formy cestovného ruchu  na nasledovné skupiny:

Rekreačný cestovný ruch

Do tejto skupiny patria predovšetkým činnosti, ktoré vytvárajú ubytovacie zariadenia /v minulosti podnikové a súkromné/. Chaty umiestnené v rekreačnej oblasti Modra - Harmónia, Modra - Zochova chata a Modra - Piesky mali 2500 postelí. Rekreanti v tomto prostredí využívajú predovšetkým prírodné prostredie na rekreáciu ako sú zachovalé hory, vodné plochy, ovzdušie, vegetácia a pod. Ide tu predovšetkým o prímestskú rekreáciu, ktorá trvá 1-3 dni cez víkend, s primeranou dostupnosťou do 45 minút z Bratislavy. V podmienkach mesta Modry patrí rekreačná oblasť Harmónia k najstarším a najznámejším klimatickým kúpeľom pre obyvateľov Bratislavy. Obnovou ubytovacích zariadení sa vytvárajú podmienky pre zapojenie žien do pracovného procesu.

Kultúrno-poznávací cestovný ruch

Mesto Modra tvorí dôležitú funkciu zvyšovania spoločenskej, kultúrnej, odbornej a všeobecno-vzdelanostnej úrovne človeka poznávaním kultúrnych, umeleckých, historických a spoločenských pamiatok a hodnôt mesta. Ide o aktivity Múzea Ľ. Štúra v Modre predovšetkým jej národopisnej expozície, Galérie I. Bizmayera v meste a pod. Do tejto kategórie patria i cirkevné pamiatky ako sú kostoly, meštianske domy, hradby a ďalšie pamätihodnosti, ktoré sú cieľom návštevy turistov. Tieto objekty vyžadujú nákladnú rekonštrukciu.

Športovo-turistický cestovný ruch

V Modre a jej okolí sú vhodné podmienky na orientáciu turistov predovšetkým na aktívne bežecké lyžovanie, jazdu na koni, tenis, cykloturistiku, pešiu turistiku a ďalšie formy športu v prírode. Okrem toho turisti majú aj pasívnu možnosť účasti na športových podujatiach ako je hádzaná, futbal, volejbal a iné športy v meste Modra. Dominantným športom v meste Modra je hádzaná, ktorá má vytvorené dobré podmienky v krytej hale a patrí na Slovensku medzi najúspešnejšie klubové družstvá.

Vidiecky cestovný ruch

V podmienkach Modry ide o využívanie  agroturistiky v oblasti tohto vinohradníckeho regiónu. Je tu široká ponuka odrodových vín pre turistov v miestnych pivniciach a viechach. Úspešne začínajú fungovať združenia „Malokarpatská vínna cesta“, ktoré vytvárajú predpoklady pre vínnu turistiku. Medzi významné atrakcie v Modre možno zaradiť Ranč Ingle, rozhľadňu na Veľkej Homole, ktoré sú vyhľadávaným miestom oddychu najmä mestských rodín s deťmi. Bude potrebné rozšíriť v meste podmienky ubytovania na súkromí, vo vinohradníckych domoch o ktoré je záujem zahraničných turistov.

Kongresový cestovný ruch

Slovenská zdravotná akadémia, ktorá sídli v Harmónii, má vyhovujúce podmienky pre organizovanie vzdelávacích podujatí celoštátneho i medzinárodného významu s účasťou domácich i zahraničných odborníkov. Mesto Modra má dobré podmienky pre ďalšie vzdelávanie ľudí ako sú odborné exkurzie do Múzea Ľ. Štúra v Modre, ale i odborné semináre pre vinohradníctvo a ovocinárstvo na SVOŠ v Modre a celoslovenské semináre o vidieckej turistike, ktoré každoročne organizuje MATIK. Tieto vzdelávacie aktivity treba podporovať v súčinnosti s mestskou samosprávou.  

        Z hľadiska ďalšieho rozvoja cestovného ruchu a podmienok zapojenia žien    

do pracovného pomeru v meste Modra a okolia najväčšie možnosti                                  vytvára:

-          rekreačný cestovný ruch - v Harmónii a Pieskoch, realizáciou       

     víkendových pobytov v dĺžke 1-2 dni, v letnej turistickej sezóne 

     i viacdňové pobyty,

-         kultúrno-poznávací cestovný ruch - najmä pre domácich, ale   

     i zahraničných turistov na krátkodobé pobyty, pre školské zájazdy,

-         vidiecky cestovný ruch - vinohradnícka agroturistika, resp. ubytovanie  

     v rodinných domoch, penziónoch vhodných na viacdňový pobyt na     

     Malokarpatskej vínnej ceste.

Pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v Modre i v malokarpatskom regióne je dôležité zlepšovanie podmienok pre účinnejšiu informovanosť turistov a propagáciu mesta na výstavách CR. Dobudovaním priestorov Mestského informačného centra v Harmónii sa vytvárajú podmienky pre zlepšenie informovanosti turistov a tým aj podmienok činnosti samosprávy Modry, v regióne a celom BSK. Rekonštrukciou súčasných podmienok mestského informačného centra (MIC) na námestí Ľ. Štúra v Modre sa vytvoria dôstojné reprezentačné podmienky pre prácu MIC, ktoré môžu zviditeľniť Modru a malokarpatský región. Treba však, aby mesto Modra  zabezpečilo väčšiu podporu i organizáciám tretieho sektora, ktoré vykonávajú aktivity rozvoja CR v meste. Chýba vzájomná koordinácia a spolupráca občianskych združení, cestovných agentúr a mestskej samosprávy. Činnosť všetkých aktérov sa musí vzájomne dopĺňať a koordinovať. Vzájomná spolupráca musí zohľadniť i ekonomické aspekty vynakladania finančných prostriedkov na rozvoj CR v meste.    

      

Závery pre „vývoj dobrej praxe“

Na základe domácich a zahraničných skúsenosti jednou z ciest ďalšieho  rozvoja mesta Modra a celého malokarpatského regiónu je podpora rozvoja vidieckej turistiky. Rozvoj remesiel a vinohradníckej výroby v regióne umožňuje väčšie zapojenie žien do pracovného procesu. Remeselná a vinohradnícka výroba je v súčasnosti v malokarpatskom regióne v útlme. Hľadanie rozvojových možností týchto odvetví je súčasťou spracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Modry. Predpokladom ďalšej prosperity mesta je zvyšovanie kvality výrobkov jednotlivých odvetví tradičnej výroby. Zvyšovanie kvality vinárskych produktov ako i certifikácia pôvodných remeselných keramických výrobkov umožní väčší odbyt týchto výrobkov na trhu.

 

Mesto Modra je potrebné predstaviť ako „Hlavné mesto vína a keramiky“. V meste sídli SVOŠ, výskumné vinohradnícke pracovisko, spolok VINCÚR, vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo, Vinohradnícka spoločnosť Modra, SĽM, Pedagogická a kultúrna akadémia a ďalšie inštitúcie, ktoré sú zárukou rozvoja vinohradníckej výroby a remesiel v meste a regióne.

 

Pri vytváraní podmienok rozvoja vidieckej turistiky v meste a regióne je nevyhnutná úzka spolupráca mestskej samosprávy, podnikateľov a organizácii III. sektoru. Účasť obyvateľstva na formulovaní opatrení v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Modry je základným predpokladom stotožnenia sa so stanovenými cieľmi.  Vo všetkých navrhovaných opatreniach PHSR mesta Modry treba zohľadniť aspekt uplatnenia žien v pracovnom procese a ich zapojenie do riadenia organizácii.

 

Pre vytvorenie podmienok rozvoja cestovného ruchu v Modre treba doriešiť základné predpoklady dobudovania celkovej infraštruktúry a služieb v meste : 

- Riešenie dopravnej situácie - cez mesto prechádza až 15.000 vozidiel za 24  hod., bezpečnosť chodcov, parkovanie, plynulosť premávky, výstavba obchvatu mesta, zlepšiť podmienky pobytu turistov v meste.

- Vytvorenie nových pracovných príležitosti pre obyvateľov mesta - riešenie priemyselného, resp. športovo-relaxačného komplexu na mestských pozemkoch, podpora podnikateľov, vinohradníctva, remeselníkov, cestovného ruchu a zohľadnenie potreby uplatnenia žien v službách cestovného ruchu.

- Údržba zelene, čistoty mesta - odpadovému hospodárstvu venovať väčšiu pozornosť, zamedziť divoké skládky, zriadiť mestskú kompostáreň pre odpad z vinohradov a domácnosti, zlepšiť starostlivosť o mestské lesy, chodníky a cesty v chotári mesta.         

- Dokončiť kanalizačnú sieť v meste - zvýšiť kapacitu ČOV, skvalitniť údržbu a rekonštrukciu mestských komunikácií, cesty v meste sú v nevyhovujúcom stave a nezodpovedajú potrebám rozvoja turistiky v meste a regióne.

- Vytvoriť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu - umožniť zriadenie náučných chodníkov a zvýšiť využiteľnosť ubytovacích kapacít v Harmónii a na Pieskoch a tým vytvoriť pracovné miesta pre ženy a mladých ľudí.

- Zlepšiť sociálne a zdravotné služby - možnosti kultúrneho a športového vyžitia mládeže, pozornosť venovať väčšej  bezpečnosti obyvateľov v meste,

- Zvýšiť záujem obyvateľov o veci verejné - zlepšiť spoluprácu samosprávy, podnikateľov a tretieho sektoru pri realizácii opatrení sociálno-ekonomického rozvoja mesta, odstrániť bariéry spolupráce mestského zastupiteľstva a primátora väčšou informovanosťou obyvateľov mesta o zámeroch.

         Okrem riešenia základnej technickej infraštruktúry odporúčame v súvislosti so spracovaním Strategického plánu ekonomického a sociálneho rozvoja mesta Modry zaradiť opatrenia na zlepšenie podmienok uplatnenia žien v spoločnosti:

-         vytvoriť nové pracovné príležitosti pre ženy v oblasti služieb cestovného      ruchu podporovaním rozvoja  malého podnikania v meste, obnoviť     činnosť  klubu podnikateľov v Modre, zlepšiť spoluprácu podnikateľských subjektov,

-         zlepšovať sociálne a zdravotné služby v meste, vytvoriť podmienky pre návrat žien do zamestnania po materskej dovolenke, rozšíriť sieť obchodných domov a najmä chýbajúcich služieb,

-         pre kvalifikované ženy poskytnúť rovnakú šancu ako pre mužov pri uplatňovaní vo vrcholových pozíciách a umožniť im kariérny postup v zamestnaní,

-         vytvárať podmienky v meste pre ďalšie vzdelávanie a uplatňovanie žien v spolupráci s Úradom práce, rodiny a sociálnych vecí ako i Centrom voľného času detí v Modre,

-         podporovať organizácie III. sektora pri zlepšovaní životných podmienok obyvateľov mesta, najmä žien s deťmi, podporiť občianske iniciatívy,

-         publikovať úspešné projekty, organizovať podobné súťaže ako „Zamestná- vateľ ústretový rodine“, venovať téme uplatnenia žien primeraný priestor v miestnych novinách „Modranské zvesti“,

-         prerokovať na mestskom zastupiteľstve výsledky projektu „Výskum a tvorba indikátorov rodovej rovnosti ponuky a dopytu na trhu práce v regióne Pezinok - Modra“ a prijať podporné uznesenia.

Záverom treba konštatovať, že v meste Modra chýba dominantný subjekt koordinácie aktivít v oblasti cestovného ruchu. Málo funkčná je komisia samosprávy pre podnikanie a cestovný ruch, ktorá sa vyjadruje iba k materiálom mestského zastupiteľstva a nepripravuje vlastné dokumenty na podporu rozvoja CR v meste a regióne. Pre zlepšenie informovanosti a koordinačnej činnosti subjektov cestovného ruchu v meste, navrhujeme pravidelne polročne organizovať pracovné stretnutia pred letnou turistickou sezónou a koncom kalendárneho roka za účasti primátora a ďalších poslancov mestskej samosprávy.