Tvorba a implementácia kompletného podnikateľského projektu v agrosektore

Tvorba a implementácia kompletného podnikateľského projektu v agrosektore

Ing. Miroslav Babinský - Agriprogres s.r.o.

Príprava a realizácia podnikateľských projektov musí vychádzať z naplňovania podnikateľskej stratégie firmy a predpokladov na rozvoj v danom regióne. Kvalitná príprava týchto projektov je pritom jedným z primárnych predpokladov dosiahnutia podnikateľského úspechu. Vlastnú prípravu a realizáciu projektu od identifikácie určitej základnej myšlienky až po rozbehnutie prevádzky treba chápať ako určitý sled udalostí prechádzajúci cez tri fázy: predinvestičnú, investičnú a prevádzkovú.


 1. Predinvestičná fáza


Predinvestičná fáza môže v značnej miere ovplyvniť úspech či neúspech daného projektu, pretože už v tomto štádiu sa dajú získať informácie z oblasti marketingu, technicko - technologickej stránky realizácie projektu a predovšetkým finančnej a ekonomickej situácie podniku. Aj keď spracovanie takejto štúdie uskutočniteľnosti nie je lacnou záležitosťou, nemalo by odradiť od starostlivej prípravy projektu, pretože sa ňou môže predísť značným stratám spojeným s vložením prostriedkov do neperspektívneho projektu. Predinvestičná fáza znamená predovšetkým identifikáciu podnikateľských príležitostí, ich posúdenie a následné vyhodnotenie pred podrobným spracovaním do podoby podnikateľského projektu. Určitou formou je spracovanie štúdie štúdie uskutočniteľnosti. Výsledkom vyhodnotenia štúdií je prvá selekcia a predbežný výber projektov a ich variantov.


 1. Investičná fáza


Investičná fáza zahrňuje väčší počet činností, ktoré tvoria náplň vlastnej realizácie projektu, a to:

  • vytvorenie právnej, finančnej a organizačnej základne pre realizáciu projektu,

  • spracovanie projektovej dokumentácie,

  • vyhodnotenie cenových ponúk a výber dodávateľa,

  • získavanie pozemkov a výstavba budov,

  • zabezpečenie marketingových činností,

  • nábor a vyškolenie pracovníkov,

  • kolaudáciu a skušobnú prevádzku.


Predpokladom k úspešnej realizácii projektu je spracovanie kvalitného plánu a časového harmonogramu realizácie. Priebežná kontrola a porovnávanie základných predpokladov so skutočnosťou sú nevyhnutné pre včasné zabezpečenie zdrojov financovania pre prípad prekročenia investičných nákladov (napr. využitie krátkodobých úverov či navýšenie základného imania). Súčasne je potrebné vyhodnotiť dopad týchto zmien na ekonomickú efektívnosť projektu.

Celkovo teda možno konštatovať, že zatiaľ čo v predinvestičnej fáze bola rozhodujúca kvalita a spoľahlivosť údajov, analýz a hodnotení, tak v investičnej fáze je kritickým faktorom čas. Je zásadnou chybou snažiť sa skracovať, resp. vynechávať niektoré kroky predinvestičnej fázy s cieľom znížiť náklady na prípravu projektu, pretože by sa to mohlo negatívne prejaviť v priebehu realizácie projektu.


 1. Prevádzková fáza


Prevádzkovú fázu je potrebné posudzovať z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Krátkodobý pohľad sa týka spustenia prevádzky projektu. Dlhodobý pohľad sa týka celkovej stratégie, na ktorej bol projekt založený, a z toho plynúcich príjmov a výdavkov. Príjmy a výdavky majú priamy vzťah k predpokladom (napr. sledovanie očakávanej návštenosti a vyťaženosti turistických zariadení, stanovenie predajných cien, výška prevádzkových nákladov), z ktorých sa vychádzalo pri spracovaní technicko - ekonomickej štúdie. Pokiaľ sa zvolená stratégia ukázala ako nesprávna, môžu byť aj korekčné opatrenia vysoko nákladné.


Obsahové zameranie projektu a odporúčania na realizáciu


Podnikateľský plán predstavuje podnikateľom vytvorený dokument, ktorý stanovuje základy pre založenie alebo rozvoj podniku, ale aj pre prípad, keď manažment stanovuje ciele podniku pre nové rozvojové programy prípadne usiluje pre získanie prostriedkov na ich dosiahnutie. Pri zostavovaní podnikateľského plánu sa zároveň formuje podnikateľský zámer. Overuje sa ním správnosť zvolenej formy vstupu do podnikania.


Podnikateľský plán plní tri úlohy:


a) Pre investorov: Poskytuje im informácie, na základe ktorých sa môžu rozhodnúť, či budú

podnik financovať alebo nie.

b) Pre podnikateľa: Vedie podnikateľa k starostlivému premysleniu navrhovaného

podnikania.

c) Pre firmu: Slúži podnikateľovi ako sprievodca činnosťou firmy.


Dobre vypracovaný podnikateľský plán by mal poukázať na zodpovedanie základnej myšlienky:


 • Stručné prehlásenie o cieľoch podnikania

 • Odhad trhu, na ktorý sa chystá vstúpiť

 • Odbornosť, skúsenosti a zdroje financovania, ktoré do podnikania vkladá

 • Zvláštné výhody, ktoré výrobok alebo služby prinesú zákazníkovi


Podnikateľský plán má presvedčiť budúcich investorov, že podnik a jeho manažment:


 • majú jasnú víziu, poznajú podmienky, v ktorých hodlajú pôsobiť a vedia odhadnúť svoje riziká,

 • majú prehľad o hodnote a relevantnosti informácií

 • sú schopní robiť relevantné rozhodnutia pre dosiahnutie vytýčeného cieľa

 • dodržiavajú etiku podnikania.

Kedže jedným z cieľov podnikateľského plánu je získať finančné prostriedky na začatie, respektíve na ďalší rozvoj podnikania, musí podnikateľ presvedčiť finančnú inštitúciu, že:


 • podnik bude schopný uhrádzať úroky a samotný úver

 • projekcia Cash flow a pomerové finančné ukazovateľe v oblasti likvidity, úverovej zadĺženosti a ziskovosti dosahujú vyššie hodnoty ako je priemer v odvetví

 • podnik je schopný poskytnúť záruku na úhradu úveru a úroku v prípade nepriaznivého vývoja podnikania

 • preukáže mieru, ktorou sa bude spolupodieľať na financovaní projektu.

Obsahové zameranie projektu a odporúčania na realizáciu


Vypracovanie záväznej osnovy podnikateľského plánu závisí od veľkosti podniku a veľkosti projektov, pre ktoré sa vypracuváva. Preto je možné takúto osnovu stanoviť iba v hrubých rysoch. Vzhľadom na zvláštnosti každého podniku, jeho vývojovú a odbytovú štruktúru sa určité kapitoly vypracúvajú podrobne so zameraním na tieto zvláštnosti podniku prípadne uvažovaného projektu. Napriek tomu musí každý podnikateľský plán obsahovať typické hlavné body, ktoré musia obsahovať očakávané informácie.


Hlavné body podnikateľského plánu


1. Zhrnutie

Vhodnou formuláciou zhrnutia možno docieliť, aby si zaneprázdnení investori prečítali celý podnikateľský zámer. Zhrnutie by malo obsahovať v rozsahu maximálne dvoch strán stručný popis firmy a to hlavne: popis súčasného stavu, pôsobnosť firmy, zameranie, pozíciu na trhu, popis výrobkov a služieb, porovnanie s konkurenciou v odvetví a charakteristiku plánovaného projektu.


2. Opis podniku

V tejto časti podnikateľského plánu ide predovšetkým o predstavenie podniku a jeho cieľov. Mala by obsahovať nasledujúce základné informácie - právnu formu podniku, prehľad histórie a súčasnej situácie podniku, krátkodobé a dlhodobé ciele podniku. Odporúča sa uviesť stručný popis misie firmy, to znamená čo a komu predáva, aký je jej prínos pre zákazníkov, stručný popis a výhody výrobku alebo myšlienky.


3. Organizačná štruktúra podniku


Nakreslite organizačnú schému tak, ako by mala v úplnosti vyzerať, nie podľa súčasnej hierarchie. Zdôraznite schopnosti tímu a neváhajte pri odhaľovaní nedostatkov. Je to dôkaz, že poznáte budúce potreby. Spomeňte stratégiu a dôvody zamestnania ďalších kľúčových pracovníkov. Vzdelanie osobností, praktické skúsenosti spoločníkov uvádzať v pozitívnom svetle, avšak nie životopis, ale veci vo vzťahu k podniku, činnosti, z ktorých je zrejmá ich motivácia a výhody pre podnik vyplývajúce zo vzdelania a skúseností. Referencie dať do prílohy.


4. Analýza trhu a konkurencie

Zamerajte sa na analýzu trhu a regiónu, na ktorom podnikateľ pôsobí a konkurenciu, s ktorou príde do styku. Ak neexistuje žiaden priamy konkurent, pozrite sa na alternatívy a substitúty produktov a služieb. Trh je potrebné štrukúrovať z pohľadu zákazníkov podniku a užívateľov jeho produktov a sôužieb, ale zároveň aj z pohľadu blízkej budúcnosti a  dlhodobého hľadiska. Pri analýze konkurencie sa treba zamerať na analýzu silných a slabých stránok, hodnotenie vlastných produktov a služieb vo vzťahu ku konkurencii (šírka sortimentu, kvalita, cena, atď.). Situačnú analýzu by mala uzatvárať prognóza predaja a podiel na trhu. Očakávaný vývoj trhu v najbližších troch až piatich rokoch je pre investora dôležitejšia informácia ako minulosť a prítomnosť firmy.


5. Marketingový plán


Marketingový plán tvorí strategickú zložku ktoréhokoľvek obchodu. Sústreďte sa na to, ako sa to urobí, a treba si pamätať, že marketingový prístup môže byť konkurenčnou výhodou. Prvoradou úlohou je definovanie cieľových trhov a cieľových skupín, ponuky služieb, úlohy predaja a stanovenie zdrojov potrebných na dosiahnutie týchto cieľov . Dobre navrhnutý marketingový plán musí byť podporovaný dostatkom: finančných zdrojov, materiálov a surovín, strojov a zariadení, personálu. Z toho dôvodu je jeho nevyhnutným doplnkom finančný plán, ktorý premieňa aktivity uvedené v marketingovom pláne do kvantifikovateľne merateľných veličín.


Štruktúra marketingového plánu

Marketingový plán sa obyčajne skladá z nasledujúcich častí:


1. Vykonávacie zhrnutie: Stručný prehľad navrhovaného plánu pre rýchlu zbežnú informáciu vedenia firmy.

2. Bežná marketingová štúdia: Predstavuje časť plánu, kde sú už konkrétne rozvedené východiskové podmienky plánu, bežná marketingová situácia na základe analýzy (trh, produkty, konkurencia), distribúcia, propagácia, prednosti a nedostatky na základe SWOT analýzy

3. Ciele: Definuje ciele, ktoré chce plán dosiahnúť v oblasti predaja, trhového podielu a zisku.

4. Marketingová stratégia: V tejto časti plánu by mali byť rozvedené stratégie, ako dané ciele dosiahnúť, akým spôsobom. Mali by sa týkať marketingových stratégií, ľudí zdrojov a času.

5. Akčné plány: Predstavujú podrobné plány spracované na základe rozvedenej stratégie, pričom by tu mali byť rozvedené osoby zodpovedné za danú úlohu, náklady, zdroje, rozpočty a harmonogramy.

6. Zhodnotenie a kontrola: Uvádza predpokladané finančné efekty a účinky, ktoré sa realizovaním vyššie uvedených stratégií dosiahnu. Mal by tu byť uvedený predpokladaný zisk, cash flow v nasledovných obdobiach, príp. ďalšie dôležité ekonomické údaje, ktoré sa vzťahujú k marketingovému plánu (objem predaja, rast predaja a pod.) a postupy dosahovania cieľov.


6. Finančný plán


Finančný plán by mal obsahovať projekciu základných finančných výkazov na každý rok počas celého horizontu zastavovania podnikateľského plánu. Pri jeho zostavovaní podnikateľ vychádza z nasledovných účtovných výkazov: Výkazu ziskov a strát, Súvahy a Výkazu Cash flow. V tejto časti je potrebné zahrnúť výšku požadovaného kapitálu a jeho investičné zhodnotenie. Životaschopnosť podnikateľského plánu by mali dokumentovať i ukazovatele ekonomickej efektívnosti a návratnosti vložených prostriedkov. Bez ohľadu na veľkosť podniku sa odporúča uviesť: požadované čiastky a ich zamýšlané použitie, celkové náklady zámeru, spôsob pokrytia týchto nákladov, požiadavky na banku, možnosti prekročenia stavu na účte, pôžička a jej podmienky, celkové požiadavky, celkový súčet.

Zásady pre spôsob financovania činnosti firmy by mali zabrániť finančnému riziku, ktoré môže viesť k ohrozeniu finančného zdravia firmy. Zásady môžeme formulovať ako odpovede na otázky:

 • Ako môžu byť používané jednotlivé kapitálové zdroje ?

 • Kde je možné získať doplnkový kapitál ?

 • Aký má byť pomer medzi cudzím a vlastným kapitálom ?

 • Ako sa budú financovať opakované potreby ?

 • Aký rozsah likvidného majetku má byť vo finančnej podobe ?

 • Aké má obmedzenie rast tržieb a majetku s ohľadom na peňažné toky ?


Pri zostavení finančného plánu sa vychádza z:

 • z výsledkov marketingu v oblasti odbytu výrobkov na trhu, cien výrobkov, reklamy, distribúcie

 • z oblasti analýzy výroby, podmienok pre zabezpečenie, kapacitných a výrobných obmedzení

 • z finančnej situácie podniku, zo stavu a vývoje jeho finančného okolia (situácia na finančnom trhu, inflačné procesy, menová politika, daňová a colná politika, atď.).


Konkrétne vyjadrenie úloh finančného plánovania z dlhodobého aj krátkodobého hľadiska je nasledovné:

- Za úlohu dlhodobého plánovania sa považuje plánovanie potreby kapitálu a plánovanie kapitálovej štruktúry krytia potreby.

- Úlohy krátkodobého plánovania vyplývajú z nevyhnutnosti sledovať likviditu, rentabilitu a platobnú schopnosť ako samostatnú oblasť finančnej politiky. Preto úlohou krátkodobého plánovania je zistiť, či podnik bude plniť podmienky týkajúce sa likvidity, či bude mať v každom okamihu dostatočné množstvo likvidných prostriedkov.


Na základe toho je možné definovať poslanie finančného plánu nasledovne: Finančný plán má optimálne zosúlaďovať všetky plánované potreby podniku s jeho platobnými možnosťami s tým, že nedôjde k nedostatku peňažných prostriedkov a prebytky platobných prostriedkov sa investujú.

Z hľadiska zabezpečenia likvidity sa na finančné plánovanie kladú určité požiadavky:

 • má sa orientovať na budúce príjmy a výdaje (stránka budúcnosti),

 • má nepretržite a ucelene vykazovať príjmy a výdaje (obsahová stránka),

 • má vykazovať príjmy a výdaje v pravidelných časových intervaloch (časová stránka).

Tieto požiadavky sa dajú splniť len veľmi ťažko, pretože budúce finančné toky sa nedajú zachytiť tak presne a komplexne, aby sa dalo vidieť do finančnej budúcnosti bez určitej miery neistoty. Preto sa v dlhodobom plánovaní venuje pozornosť plánovaniu štruktúrnych finančných procesov, plánovaniu potrieb a zdrojov financovania a v krátkodobom plánovaní sa pozornosť orientuje na sledovanie platobnej schopnosti podniku. Z krátkodobého hľadiska je cieľom maximalizovať zisk vzhľadom na možnosti podniku, pričom výrobná kapacita a výrobné faktory sú z tohto hľadiska fixné, premenlivými faktormi, ktorými je možné ovplyvňovať vývoj sú objem predaja a náklady výroby.


A. Dlhodobý finančný plán


Z úloh dlhodobého finančného plánovania vyplýva, že v ňom ide o finančné vyjadrenie budúcich zámerov riadiaceho subjektu v oblasti potrieb kapitálu, v oblasti spôsobov financovania, v oblasti určenia zdrojov kapitálovej potreby. Potreba finančného plánovania je daná tým, že musíme zosúladiť dlhodobú tvorbu finančných prostriedkov s krátkodobosťou ich použitia. Zostavuje sa na obdobie piatich rokov a má nasledovné časti:


 • analýza finančnej situácie

 • plán tržieb na základe prognózy a plánu predaja

 • plán peňažných tokov

 • plánovaná bilancia

 • plán ziskov a strát

 • rozpočet investičných výdajov


B. Krátkodobý finančný plán


Krátkodobý finančný plán bezprostredne nadväzuje na skutočnosť bežného roka, často kopíruje vývoj jeho základných charakteristík a spresňuje dlhodobé ciele a smery vo vývoji. Krátkodobý finančný plán je hlavným riadiacim dokumentom vo firme. Všetky ciele krátkodobého plánu je potrebné prispôsobiť finančným možnostiam, disponibilným zdrojom ako aj ostatným zdrojom vo firme. Hlavnou časťou ročného finančného plánu je plán ziskov a strát. Pre správne riadenie je potrebné ročný výkaz ziskov a strát sledovať v členení: tržby, priamy materiál, priame mzdy, variabilné nepriame náklady a fixné nepriame náklady, zisk pred zdanením, daň z príjmov a zisk po zdanení. Cieľom plánu ziskov a strát je optimalizovať zisk. Plán ziskov a strát má vychádzať z bežného roka, ale zároveň má zachytiť nové investičné akcie, zaradenie investičného majetku do používania, zavedenie nových výrobkov do výroby, opustenie niektorých aktivít a podobne. Tržby sa odvádzajú z aktivít predajného útvaru. Pri plánovaní nákladov je potrebné rozlíšiť či ide o náklady variabilné alebo fixné. Variabilné náklady sa vyvíjajú úmerne s tržbami, kým fixné náklady sú nezávislé na objeme.


Rozpočtovanie likvidity


Likvidita sa chápe ako schopnosť podniku splácať v stanovenom čase a objeme záväzky. Touto schopnosťou by mal podnik disponovať dlhodobo. Skutočnosť je však taká, že v súčasnosti množstvo podnikov naráža na problém platobnej neschopnosti. Táto je bezprostredne spojená s ohrozením existencie podniku. Je nutné uvedomiť si, že každá krátkodobá strata platobnej schopnosti, aj keď priamo neohrozuje podnik a jeho existenciu, je spojená s nemalým rizikom. Podnik stráca dôveru svojich veriteľov, vzrastá obtiažnosť splácania úverov, vzrastajú problémy so získavaním nových úverov. Dôsledok straty dôveryhodnosti zvyšuje finančné napätie, znižuje možnosť financovania neodkladných potrieb podniku a tým, prehlbuje finančnú krízu podniku.

V trhových podmienkach je preto bežné, že podniky plánujú a rozpočtujú svoje budúce peňažné príjmy a výdavky (prehľad tvorby cash flow). Vedenie podniku potrebuje vedieť, či podnik má vhodne rozložené budúce príjmy a výdavky tak, aby sa podnik nedostal do platobných ťažkostí. Takáto situácia by ohrozila dobré meno podniku a mohla by viesť k finančným stratám. Nástrojom k sledovaniu budúcich Cash flow je rozpočet budúcich peňažných tokov, tzv. platobný kalendár. Tento kalendár sa zostavuje s výhľadom na jeden rok v členení podľa jednotlivých štvrťrokov alebo mesiacov.7. Zdroje financovania a potreba kapitálu


Kapitálová potreba a použitie kapitálu vyplýva z plánu likvidity, z kumulovanej hodnoty peňažného toku Cash flow. Zahrňujú položky ako investície, výdaje na poradenské služby, vývoj výrobku, konzultácie pri vývoji, zábeh výroby, prieskumy trhu a prognózy odbytu a pod.

V dolnej časti plánu likvidity je možné uviesť, aké zdroje sa použijú pre krytie kapitálovej potreby, t.j. uvedie sa koncepcia financovania. Nástrojmi pre financovanie môžu byť:

 • komanditné podiely, podiely spoločníkov v s.r.o., dodatočné vklady

 • vklady tichých spoločníkov,

 • prirážky z predaja kapitálových podielov,

 • pôžičky spoločníkov,

 • štátne dotácie,

 • pôžičky úverových stavov,

 • pôžičky a príspevky z rôznych rozvojových fondov a pod..


9. Prílohy

Táto časť môže obsahovať výkresovú a projektovú dokumentáciu o výrobku, podrobnosti o patentoch a autorských právach, , životopisy predkladateľov plánu, účtovné výkazy, kalkulačné rozpočty, predbežné odberateľské zmluvy a podobne. Každý detail môže znamenať konkurenčnú výhodu


Záver


Písanie podnikateľského plánu umožňuje pochopiť a sústrediť sa na najpodstatnejšie aspekty budúceho biznisu. Môže sa zdať náročné na čas, ale návratnosť odmení toto úsilie. Netreba zabúdať na ľahko čitateľný formát a kreativitu pri kompozícii dokumentu. Nájdite vyváženosť, komplikované dokumenty iritujú a jednoduchý text v odsekoch je nudný. Nikdy neprekročte viac ako 30 strán vrátane príloh. Ak si čitatelia želajú viac, môžu o to požiadať, ak by chceli menej, nevedeli by čo majú vynechať. Treba mať na pamäti, že podnikateľský plán je komunikačným nástrojom a nemal by hľadať financovanie, ale v prvom rade vzbudiť pozornosť investora. Úspechom je získať druhé kolo.Vypracovanie vlastného podnikateľského plánu


Vypracovanie vlastného podnikateľského plánu predpokladá splnenie určitých požiadaviek, a to:

 • musí byť stručný a prehľadný,

 • musí byť jednoduchý a nesmie zachádzať do technických detailov, t.j. zrozumiteľný pre banky a investorov,

 • musí byť orientovaný na budúcnosť,

 • musí byť vierohodný a realistický,

 • nie príliš optimistický z hľadiska trhového potenciálu (znižuje dôveryhodnosť v očiach poskytovateľa kapitálu),

 • avšak nie príliš pesimistický (podceňovanie môže znamenať pre investora malú atraktívnosť),

 • nezakrývať slabé miesta a riziká projektu,

 • upozorniť na silné stránky firmy a konkurenčné výhody projektu,

 • preukázať schopnosť hradiť úroky a splátky,

 • musí preukázať návratnosť a efektívnosť projektu,

 • musí byť spracovaný kvalitne po formálnej stránke.


Záverom treba uviesť, že ani vysoká kvalita podnikateľského zámeru nezaručuje úspech projektu. Kvalita prípravy sa však prejaví priaznivo tým, že:

 • zvyšuje nádej na úpech a tým zlepšuje hospodárske výsledky firmy z dlhodobého hľadiska,

 • znižuje nebezpečenstvo takého neúspechu, ktorý by znamenal ohrozenie finančnej stability firmy prípadne jej samotnú existenciu.

Súčasne je potrebné upozorniť na to, že spracovaný podnikateľský plán sa dlhšiu dobu neobíde bez zmien vzhľadom na premenlivosť podnikateľského prostredia. Preto je dôležité ho chápať ako stále živý a vyvíjajúci sa dokument, ktorý je nutné neustále adaptovať a upravovať vzhľadom k meniacim sa podmienkam.


Hodnotenie FA


1. Výnosnosť investície ROI=Zr

In


Zr - priemerný ročný zisk z investície po zdanení

In - náklady na investíciu (priemerná zostatková hodnota investície)


Hlavné body podnikateľského plánu

Podnikateľský plán


Skladá sa s nasledovných častí:


zhrnutie

poslanie firmy

ciele firmy

organizácia a organizačná štruktúra firmy

personálne zabezpečenie vedenia firmy

marketingový plán

odbyt

výroby

finančný plán.

Zhrnutie


Nesmie byť chápané ako úvod! Z jeho obsahu musí byť zrejmé o aké výrobky a trhy ide, akú majú kľúčové osobnosti kompetenciu, čo bude celá vec investora stáť a čo z nej môže mať.


Odpovedá na otázky:

Odbor podnikania:


aké výrobky/služby sú, resp. budú vyrábané/poskytované,

prečo je produkt lepší ako iné, jeho konkurenčná výhoda a úžitok pre zákazníkov,

aké sú najdôležitejšie ciele podniku,

kto sú kľúčové osobnosti a v čom spočívajú ich kompetencie, odkedy pracujú v podniku,

v akom štádiu rozvoja sa podnik nachádza, dátum založenia, obrat, počet zamestnancov, kapitálové vybavenie, spoločníci,

na aké realizované vývojové kroky a úspechy možno poukázať,

v akom štádiu vývoja sa produkty nachádzajú, možno očakávať technologické trendy, ktoré bude možné premeniť v konkurenčnú výhodu,

odbytová stratégia,

najdôležitejšie kvantitatívne údaje týkajúce sa minulosti a budúcnosti: obrat, zisk/straty, rentabilita vlastného kapitálu, počet zamestnancov, kapitálová potreba,

k čomu sa kapitálová účasť použije.


Rozsah od 2 do 7 strán.


Zámer:


Presvedčivý obraz podnikových cieľov a stratégie ich dosiahnutia. Vyzdvihnúť prednosti. V prípade nevyhnutnosti uviesť aj možné riziká podnikateľského zámeru (opatrne, aby nevznikol dojem rizikového podniku). Urobiť ho na konci, ale uviesť na začiatku plánu.


Najdôležitejšie kvantitatívne údaje týkajúce sa minulosti a budúcnosti:TEXT

Rok ....

Rok ....

Rok ....

Rok ....

Rok ....

Tržby z predaja


Hospodársky výsledok


Likvidita


Rentabilita tržieb


Počet zamestnancovKapitálová potreba:


K čomu sa použije:


Poslanie podniku


Základné myšlienky, podnikateľské ciele a stratégie ich dosiahnutia, vlastnícke pomery, právna forma. Musí byť jasné na akých myšlienkach je podnik založený, prečo a ako vyvíja a produkuje svoje produkty a ktorí zákazníci ich kupujú.


Poslanie podniku: jasná zjednocujúca filozofia. Táto filozofia môže byť vyjadrená hoci jednou vetou, ale musí byť hlavnou charakteristikou základného úsilia firmy. Poskytuje presnejšiu predstavu o zameraní firmy, o výrobkoch, ktoré produkuje, resp. službách, ktoré poskytuje, trhoch na ktorých pôsobí alebo zamýšľa pôsobiť, resp. charakteristiku technológie, ktorú využíva. V širšom slova zmysle poslanie vymedzuje oblasť pôsobenia /výrobky, služby, trhy, technológiu/ a to globálnejšie a vo všeobecnej rovine.


História. Každá firma má históriu cieľov, politiky a dosahovaných výsledkov. Pri hľadaní a odhaľovaní novej existencie firma musí vychádzať z existencie minulej a nesmie ju opúšťať príliš radikálne. Dátum založenia, idea ústredného produktu, motivácia k založeniu podniku, oblasť činnosti podniku, podnikateľský účel, informácie o konkrétnych produktoch, druh zákazníkov, ako podnik predáva svoje výrobky, podstatné zmeny v histórii podniku, minulé úspechy podniku.

Aktuálna preferencia vedenia a majiteľov firmy. Tí, ktorí firmu riadia majú svoje osobné ciele a predstavy. Formulácia cieľov a stratégie ich dosiahnutia.

Trhové hospodárstvo. Prostredie trhu určuje hlavné príležitosti a hrozby firmy a preto sa musí brať do úvahy.

Zdroje firmy určujúce, ktoré poslania je možné realizovať.

A nakoniec firma pri formulovaní svojho poslania by mala vychádzať zo svojich zreteľných kompetencií.


Poslanie by malo obsahovať a vymedziť i hlavné konkurenčné oblasti, v ktorých bude firma pôsobiť:


odvetvová oblasť

oblasť trhového segmentu

vertikálna oblasť / stupeň po ktorý si firma bude sama produkovať

dodávky pre vlastnú potrebu

geografická oblasť.

Popis organizácie


Pri popise organizácie možno využiť nasledovné charakteristiky:


veľkosť (priestory, zariadenie, počet zamestnancov, objem tržieb)

hodnota (majetok)

ziskovosť

obchodná pozícia (v súvislosti s rastom trhu, konkurenciou)

výrobky alebo služby (druh a vlastnosti)

sektor (podnikateľská sféra, zdravotníctvo)

trhová orientácia (segment trhu na ktorý sa orientuje)

distribučné kanály (obchodná sieť, priame dodávky)

poloha (výhodnosť umiestnenia)

vek (založenie)

filozofia (hierarchia hodnôt)

štruktúra a druh organizácie (družstevná, štátna, a.s.)

konkurencia


Existujú i ďalšie ukazovatele, ktoré si volí organizácia podľa svojich potrieb.


Najvýraznejšie sa môžu prejaviť v súvislosti s pojmom filozofia, t.j. hierarchia hodnôt (morálne a etické zásady, kultúra, ciele, spoločné hodnoty). V súvislosti s podnikaním sú to hodnoty, ktoré pomáhajú formovať profil organizácie, motivovať, atď. Väčšina organizácií nemá písomný dokument, ktorý by to vymedzoval.


Hodnoty, ktorých sa môže pridržiavať organizácia:


čestný a tvrdý konkurenčný boj,

trvalé zlepšovanie kvality a funkčnosti výrobkov

ústretový vzťah k zákazníkom

udržiavanie dobrého mena

rýchle plnenie požiadaviek zákazníkov

ochota správania sa ku kolegom, priateľskosť,

trvalá informovanosť spolupracovníkov

starostlivosť o zamestnancov, aby chápali čo organizácia od nich očakáva

otvorená výmena názorov

podporovanie sebaúcty a hrdosti u pracovníkov

spravodlivé odmeňovanie

spravodlivé a korektné sa správanie k dodávateľom

rovnaké príležitosti pre každého pracovníka

neustály výcvik pracovníkov

získavanie a udržiavanie dobrého mena, založeného na dobrej obsluhe

čestnosť v interných a externých vzťahoch.

Popis podniku v podnikateľskom pláne


Nejde tu o analýzu trhu, popis kľúčových osobností alebo finančné údaje, ale o základné myšlienky, podnikateľské ciele a stratégie ich dosiahnutia. Na konci popisu môžu byť uvedené i formy spoločností.


Minulosť:


 1. Krátky historický úvod (dátum založenia, idea ústredného produktu, motivácia k založeniu podniku).

 2. Oblasť činnosti podniku (podnikateľský účel).

 3. Informácie o konkrétnych výrobkoch a službách, druhoch zákazníkov, stratégia dosiahnutia konkurenčnej výhody.

 4. Ako predáva organizácia svoje produkty.

 5. Spôsob orientácie zákazníka na trhové príležitosti, vyplývajúce napr. z novej technológie, zákona a pod.

 6. Významné zmeny v organizácii (výmena vedenia).

 7. Minulé úspechy podniku.

 8. Úspešnosť v realizácii plánov.


Musí byť jasné, na akých myšlienkach je podnik založený, prečo a aké výrobky alebo služby boli vyvíjané a produkované, ktorí zákazníci ich kupujú.


Budúcnosť:


 1. Aké ciele chcú kľúčové osobnosti dosiahnuť. Zmysel majú stratégie v pláne uvedené len vtedy, keď sú tieto osobnosti jednoznačne orientované na dosiahnutie cieľov.

 2. Ciele a stratégie, nepodceňovať. Na začiatku stojí ústredná myšlienka alebo vízia, od ktorej sa odvíjajú nové výrobky a s nimi spojené trhové príležitosti. Od toho sa potom odvodia ciele podniku. Krátke vývody a formulácie s tak trochu reklamnou náplňou:


do 5 rokov sa stať najväčším dodávateľom v SR

v 5. roku mať zastúpenie v 10 krajinách Európy

do 3 rokov s trojnásobiť hodnotu podniku

predať podnik za určitú hodnotu.


 1. Niekedy vytvoriť i zoznam cieľov: krátkodobé, strednodobé a dlhodobé.

 2. Potom stratégie ich dosiahnutia. (bez podrobného popisu).

 3. Vyjasniť na čo kladie podnik dôraz: technológia, výrobky, služby.

Vlastnícke pomery a zmluvy:


 1. Formou tabuľky: vlastnícke pomery, právnu formu, dôležité zmluvy s externými podnikmi alebo osobami.

 2. Kapitálová účasť v inom podniku (ktorý a koľko)

 3. Kooperačné zmluvy.


Príklad:


Názov

Adresa

Dátum založenia

Právna forma / zmena právnej formy (dátum a druh)

Spoločník (meno, vek, povolanie, účastnícky podiel, účel spoločnosti)

Názov a adresa filiálok, závodov

Podiel na iných podnikoch

Ostatní

Pôžičky spoločníkovVlastnícke pomery a zmluvy


Názov: ...............................................................................

Adresa: ...............................................................................

Dátum založenia: ...............................................................................

Právna forma / zmena právnej formy (dátum a druh): ....................................


Spoločníci:


Meno a priezvisko

Vek

Povolanie

Účastnícky podiel

Pozn.:

Názov a adresa filiálok, závodov, predajných miest:

Názov

Adresa
Podiel na iných podnikoch:

Meno a priezvisko

Adresa
Dátum podpisu účastníckej zmluvy a účel účasti:.......................................................

Dátum uzavretia a obsah dôležitých zmlúv: .......................................................

Pôžičky spoločníkov: .......................................................

Kľúčové osobnosti a organizácia

Vzdelanie osobností, praktické skúsenosti spoločníkov, v pozitívnom svetle, nie životopis, ale veci vo vzťahu k podniku, činnosti z ktorých je zrejmá ich motivácia, výhody pre podnik vyplývajúce zo vzdelania a skúseností, kontakty a spolupráca.


Poradie: vedenie, spolupracujúci spoločníci, zamestnanci, externí poradcovia, nespolupracujúci spoločníci.

Referencie dať do prílohy.


Platy ročné, odmeny - pozor na väzbu k obratovým cieľom podniku, pri rozvoji by mali byť nižšie. Majetkové pomery spoločníkov.


Meno a priezvisko

Funkcia

Zahájenie práce

Ročný príjem

Kapitálový podielRiaditeľ: ..........................................................................................

Spoločníci: ..........................................................................................

TOP manažment: ..........................................................................................

Externí poradcovia: ..........................................................................................

Ostatní: ..........................................................................................


Organizačná štruktúra

Popis štruktúry podniku.

Generálny riaditeľ


.....................................Riaditeľ pre marketing


.....................................

Výrobný riaditeľ


.....................................


Zákazníci

.........................


Pers. zloženie:


Rok Vek Vzdel.

..... ...... ..........

..... ...... ..........

..... ...... ..........

..... ...... ..........

Dodávatelia

.........................


Pers. zloženie:


Rok Vek Vzdel.

..... ...... ..........

..... ...... ..........

..... ...... ..........

..... ...... ..........

Výroba

.........................


Pers. zloženie:


Rok Vek Vzdel.

..... ...... ..........

..... ...... ..........

..... ...... ..........

..... ...... ..........

Produkty

.........................


Pers. zloženie:


Rok Vek Vzdel.

..... ...... ..........

..... ...... ..........

..... ...... ..........

..... ...... ..........


Personálne zloženie


Koľko osôb bude na konci každého roku v oblasti pracovať. Kvalifikácia personálu, skúsenosti, platy


Marketing:

Meno a priezvisko

Oblasť/

funkcia

Kvalifikácia

Skúsenosti

Plat

Pozn.Výroba:

Meno a priezvisko

Oblasť/

funkcia

Kvalifikácia

Skúsenosti

Plat

Pozn.Marketing

Produkty


Popis obmedziť na najdôležitejšie výrobky, začínať hlavnými nositeľmi tržieb, výrobky v štádiu vývoja tvoria záver popisu.

Popis produktov

Začína problémom, ktorý bol riešený a návrhom myšlienky, ktorá môže byť základom riešenia problému vo forme vlastného produktu.

Zmieniť sa o všetkých dôležitých technických podmienkach, nezaoberať sa technickými podrobnosťami. Popis produktu najmä z pohľadu zákazníka. Doložiť to dokladmi s koľkými zákazníkmi prediskutovali vlastnosti produktu. Uviesť aký úžitok očakávajú zákazníci od nového produktu. Ak je zrovnateľný výrobok na trhu, musí byť jeho úžitok zrovnaný s konkurenčnými výrobkami. Úžitok pre zákazníkov vyplýva z úspor nákladov a vyššej výkonnosti s konkurenčnými produktmi. Výhody produktu pokiaľ je to možné uviesť v kvantifikovanej forme. Popis by mal byť ukončený stručným náčrtom budúcej výrobkovej generácie a jej výkonnosti. Vhodné sú farebné prospekty, výkresy s rozmermi, výrobok v činnosti. Uviesť aj informácie o komponentoch, kde sa kupujú, v akej sú väzbe.


Zrovnávací popis produktu


Prehľadné znázornenie výkonnosti produktu v porovnaní s produktom konkurenčným vo forme matice, kde sú proti sebe postavené výkonové parametre a cena obidvoch produktov. Z matice uviesť silné a slabé stránky a závery.

Množstvo výrobkov a služieb

Hodnotenie kvality sortimentu.

Popis vývoja produktov

Existuje prototyp, ktorý by sa mohol čoskoro vyrábať, doba vývoja by mala byť čím kratšia, principiálny náčrt myšlienky a technológie pre zváženie rizika, odpoveď či sú schopní doviesť vývoj do konca, aká konkurenčná výhoda sa dosiahne, vývojové postupy sú k dispozícii alebo nie,, aké požiadavky výroby sú pri vývoji rešpektované. U starých výrobkov vychádzať z ich popisu a východzích parametrov.

Uviesť všetky kroky od vývoja po výrobu - úsekový diagram a pod. Uviesť, ktoré pracovné kroky boli urobené a ktoré ešte treba urobiť.


Ochrana pred napodobnením produktov


Vzhľadom ku konkurencii, prihlásenie ako patent alebo priemyselný vzor, informácie o tom, či už také práva nie sú chránené - akého druhu a rozsahu, ochrana aj komplikovanými postupmi a pod.

Schválenie


Osvedčenia o schválení produktu, zo skúšobní, pôšt, ministerstvá, osvedčenie od veľkých podnikov,. Uviesť meno, adresu a telefón osoby, ktorá je v príslušnom podniku alebo úrade zodpovedná za udelenia osvedčenia.

Zákazníci

Analýza trhu


Účel a obsah analýzy trhu: zber a vyhodnocovanie všetkých faktorov, ktoré majú vplyv na dopyt a ponuku a na stratégiu predaja.


Vyjadriť sa k otázkam:


kto sú súčasní a budúci zákazníci,

v čom spočíva ich konkrétna potreba a z čoho sa dá odvodiť,

akými produktmi je v súčasnej dobe krytá potreba,

kde kupuje zákazník tieto produkty (odbytové cesty),

podľa akých kritérií sa zákazník rozhoduje o kúpi (cena, termíny, výkon, ...),

ktoré faktory ovplyvňujú a v budúcnosti ovplyvňovať dopyt po produkte,

aké je hodnotenie konkurenčných podnikov,

koľko máme v súčasnosti zákazníkom a koľko ich možno očakávať,

v ktorých oblastiach žijú,

ako možno urobiť segmentáciu trhu.


Potom môžeme odhadnúť tržby. Vymedziť čo najpresnejšie trhový podiel, určiť objem predaja a porovnať s objemom predaja konkurencie.


Postup pri analýze trhu:


Získavanie informácií: o odvetví, zákazníkoch, konkurencii. Prieskumy robiť kvôli nákladom len ku najvýznamnejším produktom (metóda ABC). Nezabudnúť aj na technologickú stránku. Informácie z odborných časopisov, správy, články,, trhové štúdie, inštitúcie, ústavy, štatistické úrady, OaPK, telefonicky, dotazník, databanky, návštevy zákazníkov, obchodníkov, priemyselných zväzov, prehľad o potrebných výkonových parametroch, cenách, faktoroch vývoja trhu, dotazníky (stačí aj 20-30, ale aj s menami), veľtrhy, experti,


Analýza informácií: nielen kvantitatívne údaje, ale aj vysvetliť ako ich treba interpretovať, vysvetliť, ako sa k číslam dospelo a čo z toho vyplýva.


Popis celkového trhu: o aký trh ide, popisná a kvantitatívna charakteristika trhu, informácie o štruktúre výrobcov a odberateľov, o najčastejšom použití výrobkov, odbytové cesty, očakávané zmeny vo výrobe, technológii. Pri kvantitatívnych údajoch sa obmedziť na údaje, ktoré poskytujú štatistické prehľady, odborné časopisy, banky. Pozor na rastové trendy a vývoj v čase. Hodnoverne doložiť. Uviesť dátum a zdroj informácie, nie všeobecne. Popis uviesť:


kto je zákazníkom,

ktoré faktory určujúce dopyt prinútia zákazníka ku kúpe,

ktoré faktory predstavujú podnety (módne trendy a pod.,

ako často prichádzajú na trh nové generácie výrobkov,

ktorý druh podnikov ponúka zrovnateľné výrobky,

aký je objem trhu v peňažných jednotkách.


Vymedzenie a popis trhových segmentov: na ktorých potenciálnych zákazníkov sa chce podnik sústrediť, kritériá pre určenie trhových segmentov, popis zákazníkov rovnakého typu, demografické znaky, psychografické znaky, dosiahnuteľnosť zákazníkov pri odbyte. Vymedziť trh niekoľkými vetami, uviesť potom bližšie osoby, podniky, inštitúcie, urobiť na základe ankety o štruktúre potrieb možných zákazníkov a roztriedenie zákazníkov do skupín. Otázky:


aký je typický zákazník a v akých časových intervaloch kupuje,

aké má nákupné motívy,

ako si zákazníci obstarávajú informácie,

akú kompatibilitu je možné očakávať so súčasnými výrobkami,

nakoľko budú akceptované náklady na úpravy a doplnkové výroby,

aký rozsah servisu je na príslušnom trhu obvyklý,

aké zákonné úpravy možno očakávať.


Dotazník prispôsobiť výskumom trhu a výrobkom. Otázky klásť vo vzťahu k budúcnosti. Kvantifikovane podchytiť zákazníkov. Uviesť štatistické čísla alebo odborné odhady. Pozor na problematických zákazníkov (školy, zdravotníctvo, úrady). Odhad množstva zákazníkov, Odhadnúť ročný rast, priemerný počet nákupov na jedného zákazníka ročne.


Odhady objemu predaja: podľa vzorca počet všetkých zákazníkov v čiastkovom segmente x tempo rastu trhu x priemerný počet nákupov na jedného zákazníka ročne (ks). Ak násobíme počet ks cenou, dostaneme teoretický objem trhu čiastkového segmentu. Toto ale nemôže slúžiť ako základ pre ďalšie výpočty. Ďalej urobiť dodatočný prepočet skutočne realizovaného objemu trhu. Zakalkulovať faktory, ktoré redukujú objem trhu.

byť reálny pri odhade počtu zákazníkov,

keď sa dá doplniť skutočnými údajmi za posledné roky, prípadne objednávky.


Plánovanie tržieb


fyz. j.

Produkt

Rok

JAN FEB MAR APR MAJ ... OKT NOV DEC

Pozn.

Vlastné výrobky
Služby
Tovar

v tis. Sk

Produkt

Rok

JAN FEB MAR APR MAJ ... OKT NOV DEC

Pozn.

Vlastné výrobky
Služby
Tovar

Analýza konkurencie


Ich silné a slabé stránky, SWOT, konkurenčné pomery a ich vplyv na veľkosť odbytu,


kto predáva zrovnateľné výrobky,

odbytové cesty konkurencie,

jej objemy predaja,

ich kvalita servisu,

Image výrobkov,

dodacie termíny.

využiť vyhodnocovanie matice (BCG,GE),

množstvo konkurencie.

Odbyt

Popis ako premeniť výhody a prednosti v peniaze.


Otázky:


aké činnosti sú od prvého kontaktu so zákazníkom až po vybavenie zákazky potrebné,

aké sú na trhu bežné zvyklosti pri predaji zrovnateľných produktov, bolo k nim prihliadnuté pri koncepcii odbytovej stratégie,

kto rozhoduje o kúpe a koľko času zaberie rozhodovací proces,

akým spôsobom je rozhodovací proces zahrnutý do stratégie odbytu,

ktoré opatrenia na podporu predaja sú plánované, prečo a kedy,

aké má byť personálne obsadenie,

aké náklady bude odbytové oddelenie vyžadovať.

Stratégie odbytu


Aký je trhový cieľ ? Napríklad: “Do roku X predať Z výrobkov s vlastnosťami Y a stať sa renomovaným výrobcom)?

Aké opatrenia realizovať (priamo, cez predajnú sieť)?

Prečo takto postupujeme?

Stratégia výberu obchodníkov, predajcov, dealerov.

Predaj v malom alebo vo veľkom.

Predstavenie nových výrobkov na trhu?

Názory skúsených zákazníkov,

Zmluvná spolupráca.


Cenová stratégia


Stanovenie ceny - popis.

Stav cien na trhu.

Minimálna cena.

Akú cenu musí zákazník zaplatiť, akú cenu akceptuje.

Cenová kalkulácia - nie veľmi obšírna.

Výška rabatu.

Termíny platieb zákazníkov.

Organizácia odbytu


Sústrediť sa na určitú oblasť, lebo nemožno navštíviť všetkých zákazníkov.

Počet predavačov.

Počet predajných miest.

Dopravné kapacity.

Kooperačné vzťahy - kontakt, filiálky, odoberané množstvá, a pod.

Podpísané predbežné zmluvy.

Umiestnenie predajní. Aké sú kritériá predajných miest, ako je predajné miesto zariadené, nájomné, druh návštevníkov, parkovanie, ..... doplniť náčrty, fotografie.

Opatrenia na podporu predaja


Cenová politika.

Vnútropodnikové opatrenia.

Reklama.(rozoznateľnosť výrobku - meno, ktoré vypovedá o účelnosti podniku, značka, ktorá zostane v pamäti, farba). Odborné články, správy, účasť na veľtrhoch, dopisy - potom jednania.

Servis.

Personál odbytového útvaru


Popis začať vedúcim odbytu (zhrnutie jeho úloh).

Počet osôb v predaji:

Zistiť z:


- koľko obchodníkov alebo konečných užívateľov možno navštíviť denne, mesačne,...

- koľko návštev pripadá na jednu kúpu,

- aký obrat prináša priemerný predaj,

- aký obrat dosiahne predávajúci za týždeň, mesiac ,....

- koľko treba predajcov pre dosiahnutie plánovaného obratu,


Koľko je pracovníkov v expedícii.

Kedy sa zostaví predajný personál (keď nie je), kvalifikácia, skúsenosti.

Náklady na odbyt


Osobné, materiálové a ostatné z hľadiska objemu a času. Len prehľadné údaje. Ostatok vo finančnom pláne.


Výhľady do budúcnosti.

Výroba


Obšírny opis len pri veľkých množstvách. Konkurenčné výhody vyplývajúce z výroby.


Výrobné stratégie


Ako prispievajú k úspechu podniku (lacný výr. postup, ...)

Prednosti výroby, know-how, nízke náklady, priestory, stroje.

Odpoveď na otázku lepšie je nakúpiť alebo vyrobiť?


Výrobné metódy


Jednoduchý diagram, postupový plán v texte, pozor na odborné výrazy a komplikované popisy, popis výrobného postupu tak, aby investor porozumel princípu výroby a v akom rozsahu bude treba nasadiť personál, potenciálne výrobné riziká, kontrola akosti.


Stroje a zariadenia


Aké, kedy sa nakúpia, kde sa vo výrobnom postupe využijú, umiestnenie - rozsah, časová náročnosť, náklady. Možnosti zvyšovania produktivity.

Personál


Aká je časová náročnosť na zapracovanie personálu, kvalifikácia požadovaná, morálka, náklady, štatistika a nemoci, fluktuácii.


Zloženie pracovníkov:

Rok

Rok ...

Rok ...

Rok ...

Rok ...

Rok ...

inžinieri


technici


špecialisti


pomocné sily
celkomVýrobné kapacity

Rok

Rok ...

Rok ...

Rok ...

Rok ...

Rok ...

Druh výroby

vlastná - cudzia

vlastná - cudzia

vlastná - cudzia

vlastná - cudzia

vlastná - cudzia

Skupina výrobkov A


A1


A2


Skupina výrobkov B


B1


B2


CelkomMateriálové zabezpečenie


Vzťahy k dodávateľom, vymenovať nakupované časti, ktoré predstavujú kľúčové časti, riziká.

Ceny polotovarov a cenové výkyvy.

Dôveryhodnosť dodávateľov vzhľadom k termínom.

Akosť polotovarov.

Počet dodávateľov.

Potenciálny dodávatelia.

Výrobná kapacita dodávateľov.

Dostupnosť nakupovaných komponentov.

Kapacita skladov a termíny dodávok.

Referencie a vlastné skúsenosti s dodávateľmi.

Vzdialenosť dodávateľov.

Skladovanie, predstavy o rozmiestnení skladov, využitie prepravného parku, skladové hospodárstvo.

Preprava.

Dodávateľské zmluvy, predbežné, ústne.


Miesto výroby

Lokalizovať a popísať miesto výroby.


Finančný plán

Vývoj finančnej situácie. Pozor na neúplné a nepresné údaje. Jeho podstatné časti sú: plán likvidity, výkaz ziskov a strát, bilancia a finančná analýza.


Plánovacie obdobia

Plánovacie obdobie 3 - 5 rokov

Rozdelenie plánovacích období:


Druh prepočtu

Plánovacie obdobie

Plán likvidity

1. rok mesačne

2. rok štvrťročne

3. polročne

4 a 5. rok ročné údaje

Výkaz ziskov a strát

ročné údaje

Bilancie

ročné údaje

Ukazovatele

Ročné údaje


bližšie táto problematika bola popísaná v kapitole o finančnom plánovaní.

Prílohy

____________________________________

životopisy kľúčových osobností,

výpis z obchodného registra,

analýzy trhu,

správy, články z novín a časopisov o trhu a výrobku,

podklady z finančnej oblasti, ak sú k dispozícii:

výpočty krycieho príspevku na výrobok alebo trh,

výpočet fixných a variabilných nákladov

bilancia a účty ziskov a strát za posledné 3-5 rokov,

priebežný prevádzkovo - hospodársky stav kont v účtovníctve,

obrázky výrobkov a prospekty,

technické výkresy,

dôležité zmluvy, odbytové zmluvy,...

rôzne pomocné výpočty a doplnky