Nové trendy v podnikaní

Nové trendy v podnikaní vo vinohradníctve a vinárstve

Správa o výsledkoch prvého kola seminára


Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre usporiadala v dňoch 7. až 9. decembra v Piešťanoch medzinárodný informačno - odborný seminár pod názvom „Nové trendy v podnikaní vo vinohradníctve a vinárstve“. Seminár sa uskutočnil v rámci projektu financovaného z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007 - 2013, opatrenie 1.6. Odborné vzdelávanie a informačné aktivity.

Cieľom seminára bolo skvalitniť a podporiť ľudský potenciál ako základnú podmienku pre zavádzanie nových trendov pri zvyšovaní kvality hospodárenia, bezpečnosti potravín v podmienkach sektoru s vínom. Lektori poskytli 28. účastníkom teoretické a praktické poznatky pri zavádzaní inovácii, nových metód práce v poľnohospodárskych podnikoch zameraných na vinohradníctvo a vinárstvo predovšetkým pre účastníkov Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja.


Vinohradníctvo v EÚ

Predseda Zväzu vinohradníkov Slovenska JUDr. Igor Mancel venoval hlavnú pozornosť vo svojom vystúpení pod názvom „Štátna podpora vinohradníctva a vinárstva zo strany EÚ a MP a RV SR“ problematike vinohradníctva a vinárstva SR po vstupe do EÚ. Poukázal predovšetkým na okruh otázok zmien v konkurenčnom prostredí na trhu, stanovenie kvót výmery viníc pre členské krajiny EÚ. Pozornosť venoval Európskemu trhovému poriadku pre víno, ktorého ciele sú predovšetkým :

- zabezpečiť lepšiu kvantitatívnu a kvalitatívnu rovnováhu medzi ponukou a dopytom.

- odstrániť pretrvávajúcu nadprodukciu

- zvýšiť konkurencieschopnosť európskych vín

- zachovať autentičnosť a tradičný charakter produktu

- zjednodušiť legislatívu

- dosiahnuť vyšší stupeň solidarity

Aktuálnou úlohou slovenských vinohradníkov a vinárov je označovanie pôvodu, slovenský terroir, čo zlepší predpoklady pre odbyt slovenského vína na domácom a európskom trhu. Z tohto hľadiska musíme brať aj reformu európskeho označovania, ktorá jednoznačne terroir povýšila na hlavný a praktický jediný relevantný rozlišovací ukazovateľ ako výzvu, aby sme sa v našich podmienkach prispôsobili týmto pravidlám.

V záverečnej časti svojho vystúpenia venoval JUDr. Igor Mancel pozornosť systému podpory vinohradníctva a vinárstva zo strany štátnej pomoci v rezorte pôdohospodárstva, ktorá je zameraná na podporu účasti na výstavách, úhradu nákladov a strát na poľnohospodárskych plodinách v dôsledku vyhlásenia rastlinno - lekárskeho opatrenia alebo škôd v dôsledku živelných pohrôm. Z hľadiska objemu finančných prostriedkov významnú pomoc pre vinohradníkov a vinárov predstavuje pomoc z Programu rozvoja vidieka na roky 2007 - 2013 určená na modernizáciu a zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov. Špecifikom tohto programu je diferencovaný prístup k žiadateľom podľa regiónov. V rámci EÚ existuje pre SR systém podpory trhu s vínom, ktorý zhŕňa opatrenia :

- propagácia na trhu tretích krajín

- reštrukturalizáciu a konverziu vinohradu

- poistenie úrody

- investície

- používanie zahusteného hroznového muštu

Slovenská republika si vytvorila vlastný systém integrovanej produkcie hrozna a na základe podmienok pre zakladanie vinohradu a ošetrenie rodiaceho vinohradu je možné čerpať príspevky za pestovanie hrozna v systéme integrovanej produkcie.Marketing vína

V ďalšom vystúpení pod názvom „Najnovšie poznatky z podnikania v pôdohospodárstve v rámci spoločného európskeho trhu“ venoval Ing. Ján Babinský CSc. pozornosť zásadám fungovania úspešného vinohradníckeho podniku v podmienkach trhovej ekonomiky. Lektor Ing. Vladimír Sodoma niekdajší pracovník ÚKSUP v Bratislave, Vinár roka v Malokarpatskom regióne venoval vo svojom vystúpení pozornosť doterajšiemu vývoju vinohradníctva v SR, vývoju odrodovej skladby, novým registrovaným odrodám, regionálnym odrodám, registrácii vinohradov, systém vedenia a rezu viniča. Účastníkov seminára zaujali i možnosti zvyšovania kvality vín, informácie o nových technológiách, ako i praktické skúsenosti vinohradníka pri pestovaní viniča a vo výrobe vína. Úspešná bola i degustácia 40. vín od účastníkov seminára, ktoré predstavili samotní výrobcovia a pod vedením Ing. Vladimíra Sodomu boli kvalifikovane zhodnotené. Celkove kvalita degustovaných vín bola na vysokej úrovni, vrátane vín z úrody roka 2010 a to i napriek tomu, že tohoročná úroda hrozna bola ovplyvnená vysokým výskytom chorôb v dôsledku nadmerných zrážok.

Jednou z najdôležitejších úloh vinohradníka a vinára je popri výrobe kvalitných vín zabezpečenie jeho umiestnenia na trhu. V súčasnosti je postavenie slovenských vín na trhu ohrozené dovozom lacných dotovaných vín a muštov zo zahraničia. Doc. Anton Kretter CSc. z Katedry marketingu FEM, SPU v Nitre vo svojom vystúpení pod názvom „Marketing a jeho úloha vo vinohradníctve a vinárstve“ venoval pozornosť marketingovému mixu, priamemu predaju produktov konečnému spotrebiteľovi z vinice a pivnice ako i propagácii produktov vinohradníka a vinára na trhu. Zdôraznil význam podpory predaja ako nástroj komunikačnej politiky a predstavil marketingový informačný systém vinohradníka a vinára. K prednesenej téme viacerí účastníci predniesli vlastné skúsenosti zo svojej výrobnej praxe.

Pre účastníkov seminára bola podnetná i prednáška Ing. Miroslava Babinského z Agriprogres Bratislava o tvorbe a implementácii inovatívneho podnikateľského zámeru. Na konkrétnych podmienkach účastníkov seminára vytváral obsahové modely podnikateľských projektov a odporúčania na jeho realizáciu. Podrobne vo svojom vystúpení rozobral i analýzu trhu a konkurenciu ako i marketingový a finančný plán a koncipovanie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok z FRV. Organizátori podujatia z Neziskovej organizácie rozvoja vidieckej turistiky v Modre pripravili pre účastníkov viaceré príspevky do zborníka zamerané na rozvoj vínnych ciest na Slovensku, využitie zahraničných skúsenosti z Českej republiky a Rakúska pri organizovaní vínnej turistiky, ktoré je možné následne využiť i v podmienkach slovenského vinohradníctva.


Exkurzia do Burgenladnu

Pre účastníkov seminára organizátori pripravili zaujímavú jednodňovú exkurziu do malebného mesta Rust v Burgenlande, ktoré sa venuje vinohradníctvu, vinárstvu a vínnej turistike. Celé historické jadro mesta s 1.800 obyvateľmi je pamiatkovo chránené, poskytujú pre turistov občerstvenie vo vínnych pivniciach, reštauráciách a i pri posedení priamo pod viničom na dvore. Počas letnej turistickej sezóny sa v meste niekoľkonásobne zvýši počet obyvateľov - turistov, ktorí hľadajú oddych a zábavu nielen v meste, ale i na brehoch Neziderského jazera. Pre Rust je typický obraz bociana, ktorý hniezdi na komínoch starých domov. V okolí mesta sú vinohrady, cez ktoré prechádzajú cyklistické cesty pre turistov. V meste Rust sa nachádza „Vínna akadémia“ , kde organizujú semináre a školenia pre vinárov, vinohradníkov, somelierov nielen z Rakúska, ale i zo zahraničia. Nachádza sa tu i známy „Salón vína“ , kde sú sústredené vína, ktoré získali najvyššie ocenenie na nominačných výstavách vín nielen v Burgenlande, ale i v celom Rakúsku.

Cieľom odbornej exkurzie bolo získať informácie od rakúskych vinohradníkov a vinárov o možnostiach ich podpory zo štátnych prostriedkov a EÚ. Účastníci exkurzie navštívili tri rodinné farmy vinohradníkov a vinárov. Organizátori exkurzie vybrali zámerne také vinárske podniky, ktoré sa odlišovali veľkosťou aj špecializáciou. Rodinná firma Weingut Feiller - Artinger v centre mesta hospodári na 30 ha vinohradov a zameriava sa na výrobu bio - vína. Mladý vinár pán Feiller je absolventom Vínnej akadémie v Ruste, vyrába kvalitné odrodové „bio“ nie len pre domácu spotrebu, ale vyše 40 % produkcie vyváža do zahraničia. Informoval účastníkov exkurzie o svojich skúsenostiach z propagácie a predaja vína na rôznych podujatiach v rámci vínnej turistiky v Ruste a o efektívnych formách marketingu vína. Účastníci exkurzie mali možnosť prezrieť si rozsiahle pivničné priestory, v ktorých je umiestnená moderná technológia. Majiteľ vinárstva ochotne hovoril o vývoji a zmenách zamerania poľnohospodárskej výroby na rodinnej farme od tradičnej živočíšnej výroby po moderné vinárstvo. Ochotne odpovedal na mnohé otázky účastníkov exkurzie. Na záver pobytu sa uskutočnila degustácia ôsmych druhov bio-vín.

Srdečná bola aj prezentácia vo firme Tribaumer. Majiteľ vinárstva umožnil prehliadku zaujímavej dvoj úrovňovej pivnice. Firma je v Rakúsku známa ako špecialista na výrobu červených vín, osobitne frankovky modrej. Vinárstvo Tribaumer je stredne veľké a hospodári na výmere 24 ha. Majiteľ fimy veľmi priateľsky a otvorene informoval o používanej technológii výroby. Ochotne odpovedal na otázky slovenských vinárov. Účastníci exkurzie mali možnosť degustovať 8 druhov červených vín rôznych ročníkov a o vínach s producentom diskutovať. Návšteva vo firme Tribaumer bola účastníkmi hodnotená veľmi pozitívne nie len pre kvalitu vín, ale najmä pre srdečnosť a otvorenosť s akou boli rakúskym kolegom prijatí.

Účastníci exkurzie na záver pobytu v Ruste navštívili vinárstvo Weingut Just, ktorý hospodári na výmere 15 hektárovom viníc a patrí teda medzi menšie podniky. S touto vinárskou firmou spolupracuje už 15 rokov Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre pri organizovaní exkurzii malokarpatských vinohradníkov a vinárov do Rustu. Pán Gerhard Just sa so svojimi vínami už viackrát zúčastnil výstavy vín VITIS AUREA v Modre, kde získal viaceré zlaté medaily. Jeho informácia o rodinnej firme, ako i degustácia vína bola na vysokej úrovni. Besedy sa zúčastnil i pracovník Poľnohospodárskej komory v Eisenstadte, ktorý informoval o štátnej podpore vinohradníctva a vinárstva v Rakúsku, ako i o podpore z prostriedkov EÚ, ktoré sú podstatne vyššie ako na Slovensku. Súčasne pán Just informoval o štruktúre vinohradníckych organizácií a vzájomnej spolupráci vinárov v Ruste a v spolkovej krajine Burgenland. Účastníkov exkurzie najviac zaujali sladké regionálne vína, ľadový zber, na ktoré sa pán Just špecializuje. Viacerí účastníci exkurzie si vo vinárstve Just nakúpili predovšetkým sladké vína a odviezli domov na Slovensko.


Podpora vinohradníka

Záverom informácie o priebehu vzdelávacieho podujatia možno konštatovať, že splnilo plánovaný cieľ, poskytlo účastníkom nové informácie o podnikaní v sektore vína na Slovensku a v Rakúsku. Ku kvalite podujatia prispeli aj samotní účastníci disciplinovanou a aktívnou účasťou na prednáškach a pri výmene názorov na cesty ďalšieho rozvoja vinárstva u nás. Podľa vyjadrenia účastníkov podujatia je potrebné v spolupráci s profesijnými zväzmi organizovať ďalšie vzdelávacie podujatia a dôslednejšie presadzovať potreby a záujmy vinohradníkov na Slovensku, nakoľko podmienky podpory sú vo viacerých oblastiach podstatne horšie ako v Rakúsku. Účastníci v diskusiách zdôrazňovali potrebu väčšej ochrany domáceho trhu pred dovozom dotovaných zahraničných vín a muštov na Slovensko. Akcentovali predovšetkým potrebu dodržiavania zákonov a opatrení v oblasti vinohradníctva, pretože - podľa názoru viacerých vinohradníkov - sa nariadenia zákona, najmä pri dovoze muštov obchádzajú. Účastníci školenia sa zhodli na tom, že súčasný stav vinohradníctva na Slovensku je v kríze, čo dokumentuje veľké znižovanie výmery obrábaných vinohradov na Slovensku. Chýbajú vinárske odbytové družstvá, ako bolo napríklad Slovenské vinohradnícke družstvo, ktoré v dobe hospodárskej krízy v 30 - tych rokoch minulého storočia vykupovalo hrozno a realizovalo predaj vína v Malokarpatskom regióne. Podobné vinohradnícke družstvá existujú v súčasnosti aj v Rakúsku Zabezpečujú spracovanie hrozna od malých výrobcov a spoločný predaj vína. Na vinohradnícku výrobu v Malých Karpatoch a na celom Slovensku sa treba pozerať ako na kultúrne dedičstvo, ochraňovať ho, vytvárať tak i pracovné príležitosti pre obyvateľov vidieka. Tieto snahy už aktívne podporuje i BSK, ktorý v novembri zorganizoval seminár v Bratislave pod názvom Vinohrady - vec verejná. Organizátori seminára z Neziskovej organizácie rozvoja vidieckej turistiky spolu s profesijnými zväzmi chcú tieto požiadavky na podporu rozvoja vinohradníctva naďalej presadzovať.

Za organizátora: Ing. František Mach, CSc., Ing. Miroslav Senka