I.kolo

medzinárodný informačno - odborný
seminár pod názvom

Súčasné a perspektívne trendy vo vidieckom turizme a agroturizme v rámci jednotnej Európy“.
Cieľom seminára je poskytnúť podnikateľským subjektom v poľnohospodárstve, vidieckom turizme a agroturizme ako i verejnej správe a združeniam CR najnovšie vedecké, teoretické a praktické skúsenosti, zručnosti a návyky

Seminár o vidieckom turizme - Piešťany 27.-29.09.2010

V dňoch 27. - 29. septembra t. r. sa uskutočnil v Piešťanoch odborný seminár pod názvom „Súčasné a perspektívne trendy vo vidieckom turizme a agroturizme v rámci jednotnej Európy“. Seminár zorganizovala Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre v rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007 - 2013 opatrenie 3.3. - Vzdelávanie a informovanie.

celý článok... stiahnuť článok

Výber z prednášok:

Podstata a funkcia cestovného ruchu, jeho typológia, základné členenie


Cestovný ruch (CR)

ako odvetvie spoločenskej činnosti sa začal formovať koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Novodobý cestovný ruch vznikol v období priemyselnej revolúcie vo vyspelých štátoch ako dôsledok technického, ekonomického a sociálneho rozvoja
čitať celý dokument........                                        stiahnuť dokument

Aktuálny stav a perspektívy cestovného ruchu v SR

Úloha štátu v cestovnom ruchu

Ing. Marián Bujna, MKCR SR Piešťany september 2010

stiahnuť prezentáciu

Agroturistika vo vinohradníckych regiónoch Slovenska

 Ing. František Mach, CSc. , Ing. Miroslav Senka

 Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky Modra

 Príspevok do diskusie

             Už začiatkom 90. rokoch začali nadšenci z Modry podporovať myšlienku založenia vínnej cesty, ako marketingového produktu cestovného ruchu, ktorý podporuje rozvojové aktivity podnikateľov a obcí regiónu. Po vzore dolnorakúskych a burgenlandských vínnych ciest  začali organizovať semináre a exkurzie do Rakúska s cieľom získať účastníkov pre túto myšlienku.

čítať celý dokument......                                               stiahnuť dokument

Niektoré skúsenosti z vidieckej turistiky v rakúskom Burgenlande.

Ing. František Mach CSc.

Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky Modra

V minulom roku sa uskutočnila pod odbornou garanciou Sekcie turizmu MH SR študijná cesta do rakúskej spolkovej republiky Burgenland. Pod názvom „Význam a úloha turizmu pre jednotlivé regióny aj v čase hospodárskej krízy“ organizátori podujatia CASTELAN, n. o. Žilina pripravili zaujímavý program pre pracovníkov odborov regionálneho rozvoja jednotlivých VÚC, zástupcov združení CR, primátorov, starostov a ďalších odborných pracovníkov CR. Študijná cesta priniesla pre účastníkov veľa podnetov na ich uplatnenie v podmienkach ďalšieho rozvoja cestovného ruchu na Slovensku.

čítať ďalej......                                                             stiahnuť dokument

ŠPECIFIKÁCIA VIDIECKEHO TURIZMU A AGROTURIZMU V EURĂ?“PSKOM KONTEXTE A V SR

Ing. Ján BABINSKÍ, CSc - AGRIPROGRES,spol. s r.o. Bratislava

EURĂ?“PSKO-SLOVENSKÉ  ZDRUŽENIE  AGROTURIZMU  A TURIZMU-riaditeľ

CHARAKTERISTIKA VIDIECKEJ TURISTIKY A AGROTURISTIKY

Vidiecku turistiku chápeme ako súbor rekreačných aktivít, alebo aktivít voľného času, ktoré sa viažu na prostredie vidieckeho osídlenia a sú odlišné od civilizačných rekreačných aktivít. Znamenajú istý návrat k prírode, k činnostiam, ktorými sa bez ­prostredne zaobstarávajú základné potreby na živobytie.

čítať ďalej....                                                              stiahnuť dokument